Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zasadnutie výboru marec 2009

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce  – marec 2009

 

 Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

 

Prítomných privítal tajomník MsO SRZ v Michalovciach p. MUDr. A. Rudáš, ktorý bol poverený vedením výborovej schôdze.

 

Ad1 – Zhodnotenie MsK MsO SRZ v Michalovciach: tajomník MsO v krátkosti zhodnotil priebeh Mestskej konferencie MsO SRZ v Michalovciach. Zvlášť dlhšie venoval pozornosť diskusii, kde hlavnou témou bola VN Zemplínska Šírava. V nej vzišlo niekoľko návrhov, ktoré boli podchytené v návrhu do uznesenia a sú adresované RADE SRZ Žilina.

Ad2 – ako delegát Rady SRZ bol delegovaný na VČS vo Veľkých Kapušanoch a aj tu stručne zhodnotil priebeh tejto schôdze ( mŕtve rameno Oborín, a mŕtve rameno Kucany a špecifické návrhy na ich prevádzkovanie ).

Ad 3 – O stave revírov v jarnom období výbor informoval hospodár MsO p. J. Šeketa. Revíri sú v poriadku, nedošlo k úhynom .Prebehlo jarné zarybnenie kaprom K3 a karasom o celkovej váhe – kapor 3 000 kg a karas 1 200 kg do revíroch : Baňa, Vyšná Rybnica, Vinné jazero, Pozdišovce a Budkovce. Suma zarybnenia  – 10 319,95 Eur.

Ad 4 – V dňoch 14. – 15. marca v priestoroch Rybárskeho domu sa uskutočnilo školenie mladých rybárov. Aj keď bolo zaslaný nemalý počet pozvánok, veľa deti nepovažovalo za potrebné školenia sa zúčastniť. Školenie viedol hospodár MsO p. J. Šeketa.

Ad 5 – pokračuje predaj povolení na rybolov na sezónu r. 2009, momentálne je predané asi 40 %  plánovaného predaja.

Ad 6 – Rôzne :

–         stav na Laborci je katastroficky, pretože neustále robia naň nálety asi 500 členný kŕdeľ kormoránov,

–         čo v najkratšej dobe, najneskôr do jesenného zarybnenia je potrebné doriešiť prístupovú cestu na VN Pozdišovce ( problémy pri zarybňovaní ).

–         O stave výkupu pozemkov pod VN informoval výbor tajomník MsO p. MUDr. A. Rudáš,

–         na ďalšom výbore doriešiť problém prívesného vozíka ( starého )…..

–         pracuje sa na doplnení kroniky MsO SRZ Michalovce ( úlohou poverený podpredseda p. J. Sisák ),

–         naša organizácia dostala pozvánku na oslavy 60. výročia založenia MO SRZ Trebišov,

–         p. Kulčár bol poverený vypracovaním a distribúciou pozvánky na rybársku súťaž dňa 1.mája 2009 ( o pohár primátora Michaloviec ) po základných školách mesta Michalovce,

–         mesto Michalovce schválilo dotáciu na činnosť práce s deťmi v oblasti rybárstva vo výške 1 900 Eur. Výbor o tom informoval p. A. Rudáš,

–         Zemplínsky kapor 2009 – poverený rozhodcovia majú za úlohu do ďalšieho zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce ( dňa 17.04.2009 ) nahlásiť mená dvoch svojich asistentov.

–         Dňa 5. apríla 2009 sa uskutoční aktív členov RS,

–         Zmena termínu aprílovej schôdze výboru ( z 23.04. – na 17.04.2009 ).

Nakoľko program zasadnutia výboru bol vyčerpaný, tajomník MsO SRZ v Michalovciach p. MUDr. A. Rudáš schôdzu ukončil.                                  Zaznamenal : Ján Sisák