Skip to main content

Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh , členských povinnosti a dodržiavaniu právnychpredpisov na úseku rybárstva.

Proti tým členom SRZ , ktorí nedodržujú Stanovy a Organizačný poriadok SRZ predpisy o rybárstve, ako i ostatné právne predpisy, pripadne sa vyhýbajú plneniu členských povinnosti, možno zaviesť disciplinárne konanie a uložiť disciplinárne opatrenia. Tento disciplinárny poriadok Rada SRZ vydáva od 1.januára 2020 v súlade s § 8 , Stanov SRZ.

Disciplinárna komisia sa riadi zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. platným od 1.januára 2019. Vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s platnosťou od 1.1.2019 .
Disciplinárna komisia MsO SRZ Michalovce pre volebné obdobie 2022 – 2025
pracuje v tomto zložení :

Predseda: Karol Pjura
Podpredseda: Martin Bereščík
Členovia: Martin Buksár, Jozef Kanaloš, Peter Jakuboc