Skip to main content

Miestny rybársky poriadok

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

Platný od 1.1.2024

Úvodné ustanovenia

Výkon rybárskeho práva na rybárskych revíroch v obhospodarovaní MsO SRZ Michalovce sa riadi podľa zákona č.216/2018 z.z., účinného od 1.1.2019 a vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z.   k tomuto zákonu .

Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky. Rybárske právo patrí štátu

 

V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci môže loviť a privlastňovať si ryby. Užívateľ je povinný lovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom „Lovný rybársky revír“. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo

Každý člen MsO SRZ Michalovce je povinný zakúpiť si členskú známku do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Prehľad o úlovkoch je člen povinný odovzdať do 15.1. nasledujúceho roka. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne a pravdivo vyplnený!

 

Záznam odovzdá aj vtedy, ak nechytil žiadne ryby, inak mu nebude vydané povolenie na nasledujúci rok.

Každý člen je povinný odpracovať 8 brigádnických hodín v prospech organizácie zdarma. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen 1,87 € (30 € za neodpracovanú celú brigádu).Od brigád sú oslobodení: starobní  dôchodcovia, ženy, členovia rybárskej stráže a členovia športového družstva, ktorí reprezentujú MsO.
Uznesenie č.10 a č.12 /2018 .
Za neodpracovanú brigádu bude pri vydávaní povolenia na rybolov účtovaný poplatok 30,- Eur ! Neodpracovanú brigádu je člen povinný uhradiť pri platení členského príspevku najneskoršie do 31. marca bežného roka.

 

Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať!

Každý nový žiadateľ o členstvo v MsO SRZ Michalovce je povinný sa zúčastniť a zložiť vstupnú skúšku zo zákona 216/2018 Z.z ,  vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu  a rybárskeho poriadku . Skúšky budú pri účasti aspoň 10 záujemcov v rybárskom dome. Termín skúšky mu

bude oznámený.

 

Členovia MsO SRZ Michalovce ktorý sú členmi viac ako 3 roky a sú  poberateľmi  starobného dôchodku a invalidného dôchodku a majú postihnutie 75 % vrátane a viac majú nárok na zľavnené miestne povolenie. Nový členovia  ktorý sú  poberateľmi  starobného dôchodku a invalidného dôchodku a majú postihnutie 75 % vrátane a viac ,majú nárok na zľavnené povolenie až po uplynutí doby 3 rokov členstva v MsO SRZ Michalovce.

Uznesenie č.10 a č.12 /2018 .

Členovia MsO SRZ Michalovce ktorí poberajú výsluhový dôchodok platia poplatky v plnej výške.
Upozornenie:
Ak má loviaci psa, je povinný ho na požiadanie člena rybárskej stráže po dobu kontroly uviazať , opatriť náhubkom. V prípade, že majiteľ psa výzvu nerešpektuje, jeho konanie bude považované za neuposlúchnutie výzvy rybárskej stráže. Prípadný útok psa môže byť klasifikovaný ako útok na verejného činiteľa, prípad bude riešiť polícia !

Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.

Miestne povolenie na kaprové vody , oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40  ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého , lieňa sliznatého , pstruha potočného,  lipňa tymianového. Privlastnením si 40-teho  kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. Po vyčerpaní stanoveného limitu platnosť povolenia končí, pričom člen môže písomne požiadať výbor o umožnenie zakúpenia ďalšieho povolenia. Vydanie ďalšieho povolenia nie je nárokovateľné.  O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ .

Ak je rybár držiteľom miestneho povolenia na vody kaprové, a zároveň držiteľom zväzového povolenia na vody kaprové, neoprávňuje ho to privlastniť si viac ako  40 ks rýb, tzn. že aj keď je držiteľom dvoch  druhov povolení, nemôže si privlastniť 80 ks rýb, ale len 40  ks.

 

 

 

 

Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách

V kaprových vodách sa zakazuje

 1. loviť na viac ako dve udice,
 2. loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú
 3. loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač,
 4. loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
 5. pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
 6. loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája,
 7. loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm
 8. loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od   marca do 31. mája,
 9. pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou
 10. loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom
 11. loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
 12. loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája,

 

 

Zakazuje sa : loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,

Zakazuje sa :

 1. loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,
 2. loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
 3. privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť,
 4. začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby,

 

 

Dôležité upozornenia

1/ Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto

 1. nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,
 2. nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru alebo ho poškodzuje podľa § 5 ods. 3,
 3. nemá počas lovu rýb pri sebe doklady podľa § 12 ods. 1 až 9 alebo ich pri kontrole odmietne predložiť,
 4. začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm. d),

Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

Denný čas lovu rýb :

V kaprových vodách v mesiacoch

1. január až apríl , november a december od 6.00 h do 21.00 h

2. máj od 04:00 h do 24:00 h

3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h

 

 

Čas individuálnej ochrany rýb :

Čas individuálnej ochrany rýb sa ustanovuje na tieto druhy rýb takto:

 1. a) od 1. januára do 15. marca
 2. mieň sladkovodný (Lota lota),
 3. b) od 1. januára do 31. mája
 4. šťuka severná (Esox lucius),
 5. c) od 1. januára do 15. júna
 6. sumec veľký (Silurus glanis),
 7. zubáč veľkoústy (Sander lucioperca),
 8. zubáč volžský (Sander volgensis),
 9. d) od 15. marca do 31. mája

kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona,

 1. e) od 15. marca do 31. mája
 2. boleň dravý (Leuciscus aspius),
 3. jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus],
 4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
 5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
 6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
 7. jeseter sibírsky (Acipenser baeri),
 8. lieň sliznatý (Tinca tinca),
 9. mrena severná (Barbus barbus),
 10. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
 11. pleskáč siný (Ballerus ballerus),
 12. pleskáč tuponosý (Ballerus sapa),
 13. pleskáč vysoký (Abramis brama),
 14. podustva severná (Chondrostoma nasus),

 

Druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c) belička európska (Alburnus alburnus),
d) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
e) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),
f) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
g) karas pruský (Carassius gibelio),
h) karas striebristý (Carassius auratus),
i) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
j) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
k) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
l) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
i) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
j) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
k) úhor európsky (Anguilla anguilla),

 

Invázne nepôvodné druhy rýb :
a) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
b) býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
c) býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),
d) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
e) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
f) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
g) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
h) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
i) sumček čierny (Ameiurus melas),
j) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus).

 

 

 

 

Lovná miera rýb

Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm,
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus) 60 cm,
c) boleň dravý (Leuciscus aspius) 40 cm,
d) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 80 cm,
e) jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] 25 cm,
f) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm,
g) jalec tmavý (Leuciscus idus) 30 cm,
h) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm,
i) jeseter sibírsky (Acipenser baeri) 45 cm,
j) kapor rybničný (Cyprinus carpio) 40 cm,
k) lieň sliznatý (Tinca tinca) 30 cm,
l) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 33 cm,
m) mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm,
n) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm,
o) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 30 cm,
p) pleskáč siný (Ballerus ballerus) 25 cm,
q) pleskáč tuponosý (Ballerus sapa) 25 cm,
r) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm,
s) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna) 15 cm,
t) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm,
u) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 27 cm,
v) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 50 cm,
w) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 27 cm,
x) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm,
y) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) 27 cm,
z) sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm,
aa) šťuka severná (Esox lucius) 60 cm,
ab) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm,
ac) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) 45 cm,
ad) úhor európsky (Anguilla anguilla) 50 cm,
ae) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 50 cm,
af) zubáč volžský (Sander volgensis) 35 cm

 

Na všetkých  revíroch MsO Michalovce od 1.1.2023  platí najmenšia lovná miera
Kapra rybničného 45 cm,
a najväčšia  lovná miera Kapra rybničného  70cm .
Najväčšia lovná miera  Zubáča veľkoústeho 70 cm .
Najmenšia lovná miera Boleňa dravého je na Výpustnom kanály  70 cm.

Množstvo úlovkov a ich evidencia §14

Dospelý loviaci a loviaci od 15 do 18 rokov si môže privlastniť počas jedného dňa lovu,

aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac :

2 . a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho,

alebo jeden kus sumca veľkého,

alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného,

alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho,

alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej,

alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha

 jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového;

k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného,

podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb

neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,

b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg ,

celková hmotnosť rýb  privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné

druhy rýb podľa § 10 ods.3. vyhlášky č. 381/2018 Z. z.

 

 

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa § 14  odseku 2  písmena a) vyhlášky č. 381/2018 Z. z. v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí !!!!!!!!!!!!!!

Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu.

Od 1.1.2020 platí na všetkých  revíroch MsO Michalovce  povinnosť pri love spôsobom na položenú a plávanú mať podložku pod ryby !

Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku.

Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou !!!!!!!!!

 

Na revíri 4-4140-1-1 Výpustný kanál platí celoročný zákaz kladenia ohňa !, je to podmienka správcu toku. Za lov na znečistenom mieste Výpustného kanála sú zodpovedný loviaci rybári a bude sa na nich hľadieť ako na pôvodcov znečistenia , môže im byť odobrané povolenie na rybolov , alebo uložená pokuta 165€ .

V úseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je „ zimovisko a neresisko rýb v období od 1.2. do 15.6.- ZÁKAZ LOVÚ RYB „ ! Mimo tohto obdobia je zákaz lovu rýb od telesa hrádze dole prúdom do vzdialenosti 50m !!!!!!
Najmenšia lovná miera Boleňa dravého je na Výpustnom kanály  70 cm
.

Zoznam revírov MsO SRZ Michalovce

Pstruhové revíry

číslo 4-1560-4-1 Okna č.1b – potok Okna od obce Nižná Rybnica  po teleso hrádze

VN Vyšná Rybnica

číslo 4-1860-4-1 Orechovský potok – Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce

číslo 4-4040-4-1 VN Zemplínska šírava – prítoky  – Prítoky do VN Zemplínska šírava – potoky  Trnavský, Kamenný, Viniansky od ústia po pramene a potoky  Kusínsky,  Jovsanský, Sokolský, Suchý, Tomašovský, Kalužský, od ústia po hranicu VLM.

 

Kaprové revíry

číslo 4-1560-1-1 Okna č.1a – potok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica a potok Olšinský, záchytný kanál Okny až po ústie s Uhom,Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál

číslo 4-1130-1-1 Laborec č.2 – čiastkové povodie od ústia rieky Uh po cestný most v obci Krivošťany.

číslo 4-0440-1-1 Duša – potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene

číslo 4-0330-1-1 Čierna voda – čiastkové povodie od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenia VN Zemplínska šírava

číslo 4-4140-1-1 Výpustný kanál – Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska šírava pri obci Zalužice. Zákaz lovu rýb od telesa hate vyznačenej tabuľou do vzdialenosti 50 m. Zákaz kladenia ohňa a znečisťovanie lovného miesta. V úseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je „ zimovisko a neresisko rýb v období od 1.2. do 15.6.- ZÁKAZ LOVÚ RYB „ !!! Lovná miera Boleňa dravého je na Výpustnom kanály  70 cm!!!
POZOR!, zvýšený obsah škodlivej látky vo svalovine boleňa dravého a šťuky severnej!!!

Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje boleňa dravého a šťuku severnú ulovených v tomto

revíri KONZUMOVAŤ !!!

číslo 4-2380-1-1 Sobranecký potok č.1 – Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance

číslo 4-2390-1-1 Sobranecký potok č.2 – Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene

číslo 4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica – vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Rybnica

číslo 4-3490-1-1 VN Kolibabovce – vodná plocha nádrže pri obci Kolibabovce

číslo 4-3900-1-1 Vinianske jazero – vodná plocha nádrže pri obci Vinné. Ide o revír, ktorý slúži v letných mesiacoch ako rekreačné stredisko, loviaci nesmú pri love obmedzovať rekreantov. Lov rýb počas letnej turistickej sezóny sa odporúča od 17.00 do 07.00 hodiny. Od 1.6. do 1.9. zákaz používania krmitkovej zmesi( letná turistická sezóna

číslo 4-3710-1-1 VN Pozdišovce – vodná plocha nádrže pri obci Pozdišovce

číslo 4-3230-1-1 VN Blatce Lapoš – vodná plocha nádrže pri obci Choňkovce
jedná sa o vodnú plochu bočnej vodnej nádrže a z toho vyplýva celoročný lov rýb.

číslo 4-3260-1-1 VN Budkovce  I,  – vodná plocha nádrže pri obci Budkovce
číslo 4- 3261-1-1 VN Budkovce II – vodná plocha nádrže pri obci Dúbravka

číslo 4-1450-1-1 Materiálová jama vodná plocha materiálovej jamy  v časti mesta Michalovce -Stráňany. Lov rýb povolený celoročne za dodržania druhového hájenia rýb v dňoch pondelok, streda, sobota s obmedzením doby lovu podľa zákona č.216/2018 z.z., účinného od 1.1.2019 a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu a rozhodnutia ministerstva životného prostredia z roku 2003 v mesiacoch .

január až apríl : od 06:00 hod  do 21:00 hod

máj : od 06:00 hod  do 22:00 hod

jún až október : od 06:00 hod do 22:00 hod                                     

november až december: od 06:00 hod  do 21:00 hod

 

UPOZRNENIE :

Používanie WC v hostinci  „ PEKLO“

UPOZORNENIE :

Každý člen je povinný pred lovom a po love  upratať lovné miesto a neporiadok odniesť zo sebou – priestupok bude riešený  disciplinárne .

UPOZORNENIE :

Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidla v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva iných subjektov tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk.

VÝBOR MsO SRZ MICHALOVCE NA FUNKČNÉ OBDOBIE

r.2022 – 2025

PREDSEDNÍCTVO

1.Šaffa Vladimír         predseda MsO SRZ                            0905476859

 

2.Angi Peter               tajomník MsO SRZ                             0904857711

 

 1. Kačmarský Rastislav hlavný rybársky hospodár MsO SRZ 090538320

 

 1. Bálint Tibor podpredseda MsO SRZ 0905420371

 

5.Seman Andrej          športový referent                               0907075650

 

6.Janoušek  Rastislav  pokladník                                           0915901760

 

VÝBOR

1, Michal Kalkahuz                 veliteľa RS                              0908991167

 

2, Kašaj        Ondrej      vedúci brigádnickej činnosti            0915383647

 

3, Macko Štefan                      referent čistoty vôd              0905718013

 

4, Ing. Andrej Ivanko                predseda OO Budkovce       0910674951

 

5, Marcel Rožko                        predseda OO Sobrance      0908332868

 

 

Adresa organizácie

MsO SRZ Michalovce

Hviezdoslavova 26
071 01 Michalovce

Telefón: 0905380320, 0905476859

e-mail: srzmichalovce@srzmichalovce.sk,
WEB:    www.srzmichalovce.sk

 

Úradné hodiny a predaj povolení na rybolov od 1.1.2024

Pondelok 8:00 – 16:30    12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
Utorok 8:00 – 16:30    12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
Streda Voľno – Kontrola rybníkov /12:30 – 17:00 predaj povoleniek
Štvrtok 8:00 – 16:30     12:00- 12:30 Obedňajšia prestávka
Piatok Voľno – Kontrola rybníkov

 

 

 

Hosťovacie povolenia sa predávajú na revíry MsO :
Č.4-1130-1-1 Laborec č.2 (K) čiastkové povodie od ústia rieky Uh po cestný most v obci Krivošťany

Č.4-0330-1-1 Čierna voda (K) – čiastkové povodie od ústia pri obci Stretavka po výpustné zariadenia VN Z. šírava

Č.4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Z. šírava (K) – výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Z. šírava pri obci Zalužice

Č.4-3900-1-1 VN Vinianské jazero(K) – Vodná plocha nádrže pri obci Vinné.

Č.4-3260-1-1 VN Budkovce I., II. (K) – Vodná plocha nádrží pri obci Budkovce

Č.4- 3261-1-1 VN Budkovce II  (K) – vodná plocha nádrže pri obci Dúbravka

 

 

Telefónne čísla pre potreby v prípade ekologickej havárie :

OÚ odbor životného prostredia Michalovce          6425035

Slov. vodohospodársky  podnik  Michalovce          6441617

Polícia                                                                            158

Obvodné oddelenie PZ Sobrance                             0961723981

 

 

DODATOK K MIESTNEMU RYBÁRSKEMU PORIADKU

platí od 1.1.2019

 1. Dohoda s MO SRZ Trebišov
 2. Ondava č.1 4-1650-1-1 čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa . Lov povolený pre členov MsO SRZ Michalovce na miestne povolenie

 

 1. Topľa č.1 4-2810-1-1 čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka. Lov povolený pre členov MsO SRZ Michalovce na miestne povolenie

 

 1. Laborec č.2 číslo 4-1130-1-1 čiastkové povodie od ústia rieky Uh po cestný most v obci Krivošťany – Lov povolený pre členov MO Trebišov na miestne povolenie

 

 1. Dohoda s MsO SRZ Humenné
 2. Laborec č.3 – 4-1140 -1 -1

Od Krivoštianskeho mosta po cestný most na Sninu v meste Humenné . Lov povolený pre členov MsO SRZ Michalovce na miestne povolenie

 

 1. Laborec č.2 4-1130-1-1 čiastkové povodie od ústia rieky Uh po cestný most

v obci Krivošťany. Lov povolený pre členov MsO SRZ Humenné na miestne povolenie .

 1. Dohoda s MO SRZ V. Kapušany –
  Uh č.1 – 4-3050-1-1 Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková.  Lov povolený na miestne povolenie pre členov MsO SRZ Michalovce dohoda platná do 31.12.2024 !!!!
  Uh č. 2 – 4-3060-1-1  Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR – Ukrajina a odstavené ramená pri obci Bajany a Vysoká nad Uhom.
  Lov povolený na miestne povolenie pre členov MsO SRZ Michalovce dohoda platná do 31.12.2024 !!!!Čierna voda – 4-0330-1-1 Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava .
  Lov povolený na miestne povolenie pre členov MO SRZ V. Kapušany dohoda platná  do 31.12.2024 !!!!