Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru zo dňa 22.7.2010

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce, konaného 22.07.2010
Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny
Predseda MsO SRZ Michalovce privítal prítomných a zahájil jednanie výboru.
Ad 1 – nesplnené úlohy :
– kronika, – zatiaľ sa neozval p. Molnár zo Zemplínskeho múzea. Pokračovať v zhromažďovaní materiálov
– Rybníky Budkovce ( vysporiadanie pozemkov v kompetencii p. JUDr. Sabadoša ),
Ad 2 – nové úlohy:
– p. Peter Jakuboc – nový člen disc. komisie
Ad 3 – Šíravský zráz ( súťaž funkcionárov spriatelených organizácií Východoslovenského regiónu. Poďakovanie patrí všetkým členom výboru, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto akcie.
Ad 4 – Tábor mladých rybárov
– zraz od 24.07. – 25.07.2010
– vedúci tábora pp. Angi, Kačmarský, Sisák
– zasadal mimoriadny výbor dňa 21.07.2010 ( u presnenie programu – postavenie stanu, zabezpečenie stravovania, program pre účastníkov, lekárska starostlivosť, záchranné vesty atď… ),
Ad 5 – rôzné preteky
Ad 6 – Zemplínsky kapor 2010
– informácie o družstvách, platbách, úhradách za reklamy, trička pre rozhodcov s menami, poháre pre víťazov,
– začať pracovať na tabuľkách,
– označenie rezervácie, umiestniť bójky na 500m
– ďalšie náležitosti, stupne víťazov, oslovenie sponzorov, urobené pozvánky, zabezpečenie nafilmovania celého preteku a pod.
– organizačný výbor, určenie úloh :
– označenie trate a prístupovej cesty – p. Balont, Tadián,
– postavenie stanu – p. Hujdič, Gajdoš,
– vlajky : Hujdič, Tegi,
– uvítanie + darčeky : p. Balint, Tegi,
– Vytýčenie trate, mená : p. Hujdič, Šaffa, Kačmarský,
– Hlavný rozhodca – p. Sisák
– Doplnenie záväzné rozhodcovského zboru
– Zabezpečenie stravy + rozvoz stravy a dennej tlače: p. Šaffa, Balint, Sabadoš
Ad 7 – Z činnosti členov RS:
– zaslané osvedčenia na Životné prostredie,
– stručná informácia o činnosti členov RS ( p. Hujdič ),
– návrh na trvalé vylúčenie p. D.B. a p. H. ( lov čereňom ),
Ad 8 – Informácie z vestníka RADY SRZ Žilina ( podal p. MUDr. Rudáš)
– plnenie uznesení IX. Rybárskeho snemu,
– preteky funkcionárov,
– postupná profesionalizácia jednotlivých členov výboru,
– adresár rýb. Funkcionárov,
– kmeňové stavy generačných rýb,
– umelý chov ďalších druhov rýb,
– do 14.08.2010 nahlásiť
Ad 9 – dojednať opravu pivničných priestorov Rybárskeho domu ( dojednané ),

Ad 10 – Rôzne :
– likvidácia pokosenej trávy ( seno ) na VN Pozdišovce,
– vyzberanie odpadkov na výpustnom kanály,
– povolenie vstupu do areálov Povodia Laborca vybavené ( u p. Korínka ),menný zoznam,
– na VN V:Rybnica – po riešiť vstup dobytka do vody a následne znečistenie ( vytvoriť list na ObÚ ŽP Michalovce ),
Ad 11 – Ekonomika:
Ad 12 – stav pokladne k 29.6.2010
– zo strany kontrolóra vyslovená spokojnosť
– predaj povolení do konca júla 2010 na rok 2010!
Ad 13 – predbežný predaj povolení za rok 2010 ( mierne na výšenie ),
Ad 14 – informácia rybárskeho hospodára :
– po riešiť situáciu na rybníkoch Budkovce, Vyšná Rybnica ( kravy ),
– informácia o zarybňovaní – rýchlený kapor ( 50 000 ks ), Laborec,Duša, Čierná voda, výpustný kanál
– plodik zubáča 30 000 ks – do vôd MsO,
– 15.07.2010 – 1500 kg K2 do revírov MsO ,
– Poslané osvedčenie pre nových ryb. hospodárov : Baňa – Tegi, Pozdišovce – Hujdič, Kačmarský – všetky vody MsO SRZ MI,
– Rozdaný návrh nového rybárskeho poriadku na rok 2011 ( potrebné pripomienkovať čím skôr a hlavne hľadať sponzorov z radov rybárov)
Ad 15 – Zakúpiť:
– betón na chatku na Paľkove,
– natrieť chatku na Lúči, bombu na plyn na Paľkov,
Ad 16 – Rybársky ples – žiadne zmeny, zatiaľ všetko po starom,
Ad 17 – pre jednanie žiadosti o členstvo v MsO SRZ MI : Martin Jožio . Palín, Slavomír Varga – Michalovce,- obaja schválený
Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný, predseda p. Šaffa jednanie výborovej schôdze ukončil
Zaznamenal : Ján Sisák