Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru zo dňa 15.4.2010

Zápis z výborovej schôdze zo dňa 15.4.2010
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Predseda MsO SRZ Michalovce p. Šaffa privítal prítomných a zahájil jednanie výborovej schôdze.
Úlohy z marca 2010:
• Zisťovanie vzniku rybárskej organizácie Michalovce- úloha trvá
• JUDr. Sabadoš podal informáciu o stave pozemkov pod rybníkmi Budkovce
Pokračovať v preverovaní
Nové úlohy:
1. Aktív členov Rybárskej stráže :
Informáciu podal veliteľ RS p. Hujdič
• V dňoch 2.4.a 14.4.2010 sa uskutočnili spoločné kontroly na revíroch Laborec, rybníky MsO, Čierna voda – bez zavad
• P. Hujdič podal informáciu o aktíve RS / viď zápis/
• Podal celkové vyhodnotenie a hlavne návrhy na zlepšenie činnosti práce členov RS v roku 2010
• Na základe hodnotenia jednotlivých členov RS za rok 2009 na aktíve predložil návrh na po riešenie niektorých členov RS
• pp. Demčak Michal, Kehl Igor, Šipoš Peter, Pečeňak Michal riešiť napomenutím.
• Pp.Kuchta František, Kravec Ján , Micak Miroslav – v riešení
• Pp. Paľo Michal, Seňko Peter – po riešiť komisionálne
Na vyriešenie utvorené dve komisie, prácu uzatvoriť urýchlene !
2. Stanovisko výboru MsO SRZ Michalovce na listy z RADY –
dňa 17.3.2010 zaslaný list na RADU – doposiaľ bez odpovede !
Na základe zistených informácii výbor MsO SRZ Michalovce poveril p. MUDr Rudáša informovať tajomníka RADY p. Ing. Balaža o momentálnej situácii a žiadať odpoveď a uzatvorenie .
3. Zarybnenie VN Zemplínska šírava – VUC
• Pracovať na možnosti pomoci pri zarybnení ZŠ a tým pomôcť RADE pri odstránení tohto problému
Vypracovať uznesenie z výborovej schôdze ohľadom zarybňovania ZŠ- minimálne zarybnenie

4, Príprava rybárskych pretekov v mesiaci máj 2010
1. Kulčar odovzdal spracované propozície na jednotlivé preteky v roku 2010
2. Plagáty na jednotlivé súťaže sú spracované
3. Zabezpečenie hostí na 1. Mája – pohár primátora mesta Michaloviec
4. Zabezpečenie stanu a jeho postavenie p. Hujdič, Kačmarský, Balint
5. Vykosenie rybníka Baňa , zodpovedný MUDr. Rudáš
6. Zabezpečiť špagát a označenie sektorov p. Seman, Kačmarský, Tegi, Balint
5, Povolenia na súťaže konané na Z. širave
MUDr. Rudáš spracuje spoločnú žiadosť na jednotlivé súťaže
Podľa predloženého zoznamu( pretek RS, Šíravsky pleskač, Tábor mladých rybárov, Papaláš, Zempl. kapor 2010, M. Podstavského / a bude informovať výbor v termíne
do 1.5.2010
6, Brigádnická činnosť Ing. Tadián
Mame za sebou prvé brigády na VN Z. šírava časť Prímestská
17.4. – nás čaká brigáda na Lúči , zabezpečiť účasť
Na deň 15.5.2010 výbor MsO SRZ vyhlasuje za deň čistoty na našich rybníkoch
hlavný dôraz ostava na VN Pozdišovce.
Každý dostane očíslované vrece na zber odpadu.
7, Ekonomika
Predaj povoleniek zatiaľ na 50%
Bola uhradená násada kapra 6800€
Stav v pokladni 502 €
Boli vydané bezplatné povolenia predložené výboru.
8, Informácia hospodára p. Kačmarského
– 27.3. – 28.3. bolo školenie mladých rybárov v Ryb. dome
Za účasti aj ml. rybárov z okolitých obci. Teoretickú časť absolvovalo okolo 40 ml. rybárov. Školenie previedli p. Šaffa, Kačmarský, Seman, Cibík Pavol
– Dňa 18.4.2010 bude praktická časť na Bani Michalovce so začiatkom
o 9:30 h
– Prebehlo zarybnenie kaprom revírov Pozdišovce, Baňa, Vinné jazero, Vyšná Rybnica, Budkovce
– 10.4. – p. Kačmarský sa zúčastnil školenia hospodárov v Košiciach
V diskusii apeloval na zarybnenie Zempl. Šíravy aspoň amurom.
Šírava zarastá, no hospodár Z.Š o tom neinformuje takže RADA a ichtyológ o tom nevedeli.
– MsO SRZ dostane z RADY ryby v hodnote 5445 € na zarybnenie Laborca a Výpustného kanála v podobe kapra, šťuky.
9, Výbor MsO SRZ Michalovce požiada RADU Žilina o výnimku na LOV SUMCA
v mesiaci júl 2010 cez víkendy to znamená SOBOTA, NEDEĽA, formou preteku,
a možnosť  vyvážať loďkou na VN POZDIŠOVCE počas preteku,
z dôvodu premnoženia sumca na VN Pozdišovce.
10, Výbor sa zaoberal požiadavkou nákupu lieňa a jesetera.
Požiadavka bude vyhodnotená v jesenných mesiacoch po uzatvorení predaja povoleniek pre rok 2010.
11, Víkendový tábor mladých rybárov
Bude na stredisku Paľkov- chatka MsO SRZ Michalovce v dňoch 24.7. – 25.7.2010
Účasť všetkých členov výboru povinná. P. Kačmarský spracuje plán na zamestnanie detí.
12, Sprava o činnosti OO Budkovce a zároveň športová činnosť p. Seman
– Brigáda 10.4. – 13 brigádnikov
– VN č. 1 – zváža sa breh , potrebné spevniť breh kameňom
Výbor kúpu kameňa odsúhlasil. Pozor na bezpečnosť pri práci !
Zodp. p. Seman, Puskajler
– Športová činnosť – účasť na preteku v Košiciach
Rozdelenie úloh v družstve a pretek na Čiernej vode
13, Zakúpený materiál a výbava v marci 2010
– Zakúpený fotoaparát Canon, postele na chatku Paľkov, stoly a lavice na 1. Mája
– Je potrebné zakúpiť a do vybaviť chatku Paľkov – televízor, chladnička, matrace, el. centrála
– Chatka Lúč- materiál až po do jasnení vlastníckych vzťahov
14, Zemplínsky kapor 2010
Rozhodcovia pripraviť návrhy na ešte 2 rozhodcov do sektoru
Obsadené všetky 38 miesta.
Pripravovať, reklamy, reklamné predmety, označenie, vlajky.
15, Žiadosti o prijatie do MsO SRZ Michalovce
O prijatie požiadalo 20 občanov a dvaja o prestup z V. Kapušian.
Výbor odsúhlasil prijatie.
16, IV. Rybársky ples
Obsadený. Prípravy začnú v júli 2010.
17, Diskusia
– Hlásené sú práce na revíry OKNA – vyrub
– P. Hujdič navrhol zabezpečenie uniforiem
– P. Tegi- nevyjasnené z minulého roka – Laborec znečistenie
Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný predseda MsO SRZ Michalovce
Výborovú schôdzu ukončil.

Zaznamenal : p. Sisák Ján