Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 6 . 8 . 2022 04 /2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 6 . 8 . 2022
04 /2022
Uvítanie

1, Rýb. dom na Hviezdoslavovej – prepisy elektriny, plynu, vody, banka,
Mesto, Orange – splnené
– pokračovať v úprave a oprave budovy
Zapojiť do brigád členov MsO , ktorý nemajú odpracovanú brigádu

Uznesenie – oprava strechy do 9 000€ – odsúhlasene- jednohlasne – nastúp fi. v
auguste
Uznesenie – kuch. linka do 2000€ – odsúhlasené – jednohlasne -pracuje sa
Uznesenie – zateplenie , vyber dodávateľov odsúhlasenie čiastky do výšky 5500€
Uznesenie – Vybor rozhodol , predaj hosťovačiek na odsúhlasené rybníky v rybárskom poriadku bude po zarybnení až 1 mesiac od zarybnenia.

2, Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. Dome – úloha trvá zodp. pokladník
Stav na účtoch K 6.8.2022 – SlSP , Prima .
Dobropis SPP – 890€
Úhrada – kapor K3 – 4158€, RD – strop 252€, Oprava strechy Lúč- 1250€, RD- okna 1836, Tecchado plech 1164€,
Zempl. kapor – poháre 898,435,medaily – 432,948,284,ulovky zápis- 850,
Náklady na Rýb. dom zatiaľ – 12 123 €
Mesto – vyúčtovanie odovzdané p. Kalkahuzovi, zaslané doklady podľa zmluvy, splnené
Rada 2% – doplnené daňové a zaslané
KsK – úloha trvá
OO Strážske – odsúhlasené 100€ na schôdze a rôzne vydaje výboru.

3, Hlavný hospodár –
Predaj povoleniek pre rok 2022 – info o predaji
Jarné zarybnenie – informácia , dorybnenie Rybnice- splnené
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Pre rok 2023 – zväzové povolenie kaprové RADA upravuje na 50€, pre org. 3€
zväzové lipňove 50€
odvod z členskej známky 7€
Výbor prepočítať a určiť ceny povoleniek a čl. známky pre rok 2023 !

4, ZEMPLÍNSKY KAPOR 14.ročník
Pokračujeme so zabezpečením tabúľ, pohárov , rekl. predmetov
p. Angi – fyzická kontrola miest , predísť nemožnosť umiestnenia družstva.
Zabezpečiť kvalitné váhy- splnené
KsK – faktúry sa pripravujú, úhrady sú z dotácie
5, Brigádnická činnosť info p. Kašaj
Oprava hornej cesty kameňom VN Pozdišovce- zodp. p. Geroč. – splnené
Upratanie chatky Paľkov a udržiavanie – splnené
6, Tábor mladých rybárov – poďakovanie dospelým za príkladnú starostlivosť .
7, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída. Urobiť jednania na Kamenci- stravná jednotka, s hudbou ohľadom cien , určiť cenu lístka a zverejniť -úloha trvá.
8, Športová činnosť –
13.8.- by mal byť pretek funkcionárov v Humennom, záujemci nahlásiť sa.
9, Snem – bude v mesiaci október 14,15 Tále hotel Partizán. Cestovné uhrádza každá .organizácia
10, Dohoda V. Kapušany – Uh, Čierna voda – vyjadrenie MsO Michalovce zaslať MO V.Kapušany- urobená, vyjadrenie výboru- odsúhlasené !

Zapísal p. Angi Peter