Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 30 . 3 . 2022 03/2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 30 . 3 . 2022
03/2022
Uvítanie

1, Oficiálne poďakovanie členom výboru za štvorročnú prácu vo výbore v
rokoch 2018-2021.
2, Ekonomika –
Stav na účtoch K 31.1.2022 – SlSP , Prima .
Uhradené – SPP 992 € marec
Žiadosť o zníženie platby pre SPP zaslaná – ODMIETNUTA
Rozpočet na rok 2022 pripravený – vytlačený, Daňové odovzdane a zaslané na RADU!
3, Hlavný hospodár –
Predaj povoleniek pre rok 2022 – stav
Jarné zarybnenie – vyhodnotiť,
Objednávka RADA ŽILINA – máj, jún

4, Rok 2022 – Mestská konferencia VOĽBY –
Pozvánka zverejnená a zaslaná na RADU
Oznam o voľbách zverejnený na vývesnej tabuli pred Rýb. domom s upresnením a info o postupe kandidátov,
tajomník informoval o stave k dátumu výborovej schôdze
Príprava materiálov zodp. tajomník a predseda.
Upozornenie pre členov – účasť s členským preukazom a zapletenou členskou známkou pre rok 2022.
Účasť s rúškom.

5, Príprava žiadosti o dotácie – Mesto, KSK , zaslané – stav

Zapísal p. Balint