Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 29. 07 . 2021 02/2021

Uvitanie
1, Mestská konferencia 2021 – 1.8.2021 v Reštaurácii Bažant
Správy – pripravenosť
OO odovzdali správy z členských schôdzi
Uznesenie – vyplatenie najväčší úlovok v hotovosti, výbor schválil jednohlasne
Tombola – neschválená pre MsK 1.8.
2, Zemplínsky kapor – org. štáb podal informáciu o stave príprav ,
Preverenie stanovíšť org. štábom. .
Rozhodcovia , – doplniť stav Lúčky o jedného rozhodcu .
Zabezpečenie reklamy.
GPS ukončené.
Brigáda a školenie bude v termíne – 4.9.2021
3, Ekonomika –
Mesto Michalovce -zabezpečiť doklady podľa zmluvy a odovzdať na Mesto zodp. Ing. Tadián .
Predaj povoleniek pre rok 2021 – ukončený k 1.8.2021 !!!, až na hosťovácie povolenky.
Pozemkový fond – naďalej v riešení nájom VN Budkovce, poskytnuté všetky požadované dokumenty.
Stav na účtoch – SlSP , Prima ,
Rybársky dom – ponuka cez realitnú kanceláriu, obhliadka záujemcov , predseda požiadal členov výboru o spoluprácu ,možnosť zabezpečenia novej vhodnej budovy slúžiacej pre činnosť SRZ Michalovce.
Úhrady – zempl. kapor 4081€ júl, VSE 69€,Wecko 180€, športová Vaďo 687€, nájom 210€, 300€ RADA povolenky.
4, Brigádnická činnosť
VN Budkovce I- p. Balint zabezpečí firmu na výmenu okien. . Odsúhlasené – oprava okna , podhľad rok 2021.
Chatka Lúč – dokončiť opravu rybárskej chatky. Úloha trvá.
5, Športová činnosť – družstvo sa zúčastnilo preteku 1. liga na VN Slňava –
11. miesto
Ďalšie info p.Seman
6, Hlavný hospodár – informoval o stave a teplote vody na jednotlivých VN.
7, 11.9. – 95. výročie Žilina – 1 zástupca z Organizácie , výbor navrhol p. Angiho, Uznesenie – Výbor odhlasoval účasť zástupcu MsO Mi p. Angiho Petra na oslavách 95.výročia založenia SRZ a odhlasoval použitie sl. auta pre zástupcov našej organizácie p.Angiho a p. Šaffu. Výbor odsúhlasil jednohlasne.
8, 7.8. – papaláš – stretnutie s rodinami, potvrdiť účasť , zabezpečenie kvety, jedlo,
9, Diskusia – Ing. Ivanko požadoval tabule na zákaz kúpania v rybníku, splnené hneď!

Zapísal : podpredseda p. Balint Tibor