Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 23 . 6 . 2022 03 /2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 23 . 6 . 2022
03 /2022
Uvítanie

1, Šíravsky pleskáč
Vyhodnotenie, poďakovanie obsluhujúcim .
Členovi výboru sa udeľuje napomenutie. V prípade , že nedôjde k náprave výbor prikročí k dohodnutým opatreniam .
2, Rybársky dom – Je potrebné – Oboznámiť Mesto s odpredajom
Oboznámiť banky so zmenou
Oboznámiť štátne inštitúcie ako Daňový, Pošta
Rýb. dom na Hviezdoslavovej – prepisy elektriny, plynu, vody, banka,
Mesto, Daňový, Orange
– pokračovať v úprave a oprave budovy
Zapojiť do brigád členov MsO , ktorý nemajú odpracovanú brigádu .

Uznesenie – presťahovanie
Uznesenie – oprava strechy do 9 000€ – odsúhlasene- jednohlasne
Uznesenie – kuch. linka do 2000€ – odsúhlasené – jednohlasne
3, Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. Dome – úloha trvá zodp. pokladník
Stav na účtoch K 22.6.2022 – SlSP , Prima .
Úhrada – VVS 238€, šp reklama – Budkovce 19h- 164, pleskáč – poháre 154,tricka , Vaďo – šp.čin. 298,vinné májová súťaž 205, gastro – 600, Zakúpená tlačiareň so skenerom – 179€
Náklady na Rýb. dom zatiaľ – 5 262 €
Mesto – vyúčtovanie odovzdané p. Kalkahuzovi, zaslať doklady podľa zmluvy úloha trvá , ukončiť, odovzdať
KsK – Zempl.kapor – úloha trvá

4, Hlavný hospodár –
Predaj povoleniek pre rok 2022 – info o predaji
Jarné zarybnenie – informácia , dorybnenie Rybnice- úloha trva
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Pre rok 2023 – zväzové povolenie kaprové RADA upravuje na 50€, pre org. 3€
zväzové lipňove 50€
odvod z členskej známky 7€
Výbor prepočítať a určiť ceny povoleniek a čl. známky pre rok 2023 !
Zabezpečenie internetu . Z 3 ponúk vybratá fi. Dalnet. Uznesenie náklady do 1500€.

5, ZEMPLÍNSKY KAPOR 14.ročník
Začíname so zabezpečením tabúľ, pohárov , rekl. predmetov
p. Angi – fyzická kontrola miest , predísť nemožnosť umiestnenia družstva.
Zabezpečiť kvalitné váhy- zodpovedný p. Seman – trvá
6, Brigádnická činnosť info p. Kašaj
Oprava chatky Lúč- stav
Oprava hornej cesty kameňom VN Pozdišovce- zodp. p. Geroč. – úloha trvá
Upratanie chatky Paľkov a udržiavanie – p. Kašaj – úloha trvá
7, Tábor mladých rybárov – skontrolovať v akom stave sú postele, stan.
Prihlásených 32 deti. Jedálny lístok urobený.
8, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída. Urobiť jednania na Kamenci- stravná jednotka, s hudbou ohľadom cien , určiť cenu lístka a zverejniť -úloha trvá.
9, Pokladník – oboznámenie s evidenciou a vyplácaním – informácia
Vyplácanie po dohode – druhý štvrtok v mesiaci, v deň výboru po skončení vyb. schôdze. Trvá.
10, Športová činnosť – informácia pretek v Snine
13.8.- pretek funkcionárov v Humennom
11, Snem – bude v mesiaci október 14,15 Tále hotel Partizán. Cestovné si uhrádza každá organizácia z vlastných prostriedkov.
12, Dohoda V. Kapušany – Uh, Čierna voda – vyjadrenie MsO Michalovce zaslať MO V. Kapušany

Zapísal p. Angi Peter