Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 22.11 .2012

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 22.11 .2012

Na úvod predseda MsO privítal prítomných členov výboru

Nové úlohy:

1, List pre ministra MUDr. Rudáš, p. Šaffa,
JUDr. Sabadoš, p. Angi – informoval MUDr. Rudáš
2, Zasadnutie RADY 8.12. – MUDr. Rudáš pripraviť a odovzdať žiadosť 5. ročník Zempl. kapor, Šíravský pleskáč, návrh na udelenie Čestného odznaku I., List rozšírenie platnosti detských povoleniek cez prázdniny.
3, Informácia hospodára, hospodárov
Zarybnenie – 11.10. pleskáč350kg, 29.10. K2, 31.10. karas 500kg,Lieň , Z1 185kg,Šťuka 200kg, 5.11. K2 -900kg,28.10. K3- 9000kg , 11.11. Z2- 400kg,12.11.-Z2 80kg,
17.11. – Brigáda na výpustnom kanály- 11 vriec odpadu
Zarybnenie – Budkovce
Stav na rybníkoch,
Stav na výpustnom kanály
Prístrešky
Zápis z kontroly hasiacich prístrojov
Návrh plánu práce výboru na rok 2013 – odsúhlasený
Malé kalendáriky- odsúhlasené
Školenie hospodárov 22.11. až 24.11. Balint Tibor, Puskajler Ladislav , Hoffman Miroslav
Jednanie z MO V. Kapušany – MUDr. Rudáš
Sledovať a urgovať – Poruba p/V. MVE
4, Ekonomika
Stav na účtoch k 23.10 .2012
Stav pokladne p. Angi,
Nájom priestorov v Rýb. dome- stav
Inventúra v decembri – prevedú pp. Kačmarský, Balint T., Seman, Angi, Hujdič.
Úhrada DONA – 3100€ zarybnenie . Rybárstvo Zemplín K3, Z2.
5, p. Hujdič – Rybárska stráž
Školenie z novej Smernice rybárskej stráže 28.10.2012
Spoločné kontroly
Odobraté 2 povolenia výpustný kanál
Neodsúhlasená žiadosť o odpustenie polovice trestu p.Ferko .
6, Brigády- Ing. Tadián
Udržiavať poriadok na výpustnom kanály a rybníkoch
Pripraviť návrh na Mestskú konferenciu – poriadky na rybníkoch MsO
7, VI. Rybársky ples 19.1.2013
POZOR – Vstupné vyplatiť do 1.12.2012 !!! po tomto termíne vstupenky budú predané
Informácia
Zabezpečenie sponzorstva
Zabezpečenie programu p. Balint

8, Chata Budkovce – pripraviť prepracovanie zmluvy JUDr. Sabadoš
Jednanie u starostu
9, Zempl. šírava – Informácia ohľadom zarybnenia p. Tegi

Vybor – 21.12. ,