Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 20. 1 .2011

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 20. 1 .2011

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny
V úvode jednania predseda MsO SRZ v Michalovciach p. V. Šaffa privítal prítomných členov výboru a poprial im a ich rodinám veľa úspechov v roku 2011. Každý člen výboru obdŕžal zložku , ktorá obsahovala plán práce výboru, prehľad pretekov, plán zarybnenie pre rok 2011.

Ad 1 – bola predložená žiadosť na Povodie ohľadom vstupu autami na hrádze.
Predložené poistenie členov Rýb. stráže na RADU
Ad 2 – Vestník RADY
– Použitie podielov z 2% dani
– Organizačné zabezpečenie Mestskej konferencie dňa 27.2.2011
– Objednávka násadových rýb
– Sčítanie kormoránov zodp. p. Kačmarský
– Štatistické výkazy úlovkov za rok 2010 zodp. p. Kačmarský
– Zoznam aktivistov na členské schôdze a mestské konferencie/ MUDr. Rudáš/
Ad 3 – Inventúra za rok 2010
Do inventarizačnej komisie boli určený : pp. Kačmarský Rastislav, Puček Elemír, Angi Peter, Balint Tibor, Seman Andrej, Inventúra ukončená
Predaj povoleniek na rok 2011 pokračuje podľa plánu. Noví členovia o vstup pozvaní na skúšky a oboznámenie s Rybárskym poriadkom
Ad 4 – Zemplínsky kapor
III. Ročník bude v termíne 4.9. až 10.9. 2010.
JUDr. Sabadoš.pp. Šaffa, Angi predložili prvý návrh a zoznam záujemcov o tieto preteky. ktorý po u presnení bude zverejnený na webovej stránke našej MsO, 19.2. na Carp show Bratislava boli určený pp. Šaffa, Sabadoš, Angi, Balint, Kačmarský.
Predseda MsO oslovil každého člena výboru ohľadom rozhodovania na jednotlivých sektoroch, všetci členovia súhlasili s funkciou rozhodcu a súhlasili s hlavným rozhodcom p. Sisákom.
MUDr. Rudáš požiada tajomníka RADY Ing. Baláža o stretnutie ohľadom tohto medzinárodného preteku..
Ad 5 – Rybárska stráž – informoval veliteľ RS p. Hujdič
Kontrola zameraná na výpustný kanál
Predložené požiadavky členov rybárskej stráže na zabezpečenie výstroja.
p. Hujdič ako hospodár na VN Pozdišovce informoval o úprave cestu honkou.
Ad 6 – IV. Rybársky ples
Boli rozdelené konkrétne úlohy pre členov.
Program – zabezpečený
Ad 7 Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce
Termín 27.2.2011 – nedeľa
Vypracovať správy – zodp. p. Kačmarský, Seman, Hujdič
Spracujú pp. Šaffa, MUDr. Rudáš
Správy predložiť najneskôr do nasledujúceho výboru 17.2.2011
Ad 8 – Stav pokladne – informoval p. Angi
Ad 9 Ekonomika – informoval Ing. Mikolaj
Ad10-Diskusia
Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ Michalovce p. Šaffa, schôdzu ukončil.
Zaznamenal : Ján Sisák