Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 10 .4 . 2014

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z 10 .4 . 2014

Pritomní : podľa prezenčnej listiny

1, Zasadnutie predsedníctva 6.4.2014
Revírovanie
Brožúra – vyber z troch ponúk- ŠP. reklama TV
Nákup vozíka – výber z troch ponúk
Brigáda Pozdišovce – streda na tvarí miesta sa určí postup
Zaslaný list na MŽP Dobiáš, Žiga
Zaslaný list p. Birošová ohľadom odlovu Z. šírava
3, Ekonomická časť
Stav na účtoch k 31.3.2014 SLsP Dexia
Úhrady – Vozík,MsU , Kalatovič kameň, VaĎo.
RADA-7100,
Pokladňa stav k 31.3.
Informácia pre kontrolnú komisiu –
2% dane stav MUDr. Rudáš
4, Hospodár -pripraviť revírovanie
Výpustný kanál
Praktické školenie ml. rybárov 13.4.
Predaj povoleniek – stav
Zarybnenie K3- 1.4.
Kolibabovce – začiatok prác v máji
Predlženie dohody z MO V.Kapušany neodsúhlasené – úloha z Mestskej konferencie ,
5, Rybárska stráž –
Aktív RS – 6.4. vyhodnotenie

6, Športová činnosť
Zemplínsky kapor VI. ročník 13.9.2014 – 20.9.2014
Šíravský pleskáč schválený RADOU – zaslať pozvánky
MsU – MUDr. Rudáš – 1600€
7, Brigádnická činnosť
Budkovce – potrebné zakúpiť rúru 6m na mostík
VN Pozdišovce 12.4. brigáda
8, Výborové schôdze rok 2014
24.4, 22.5, 19.6, 24.7, 9.8, 21.8 , 24.9 , 23.10 ,

DISKUSIA – MUDr. Rudáš vybaviť vstup auta Dacia do pešej zóny