Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce 24 . 3 .2016

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce 24 . 3 .2016
Č.3 /16

Uvítanie predsedu

1, Informácia z RADY – predseda
Mestská konferencia – Poďakovanie členom výboru.
Poďakovanie za predložené správy jednotlivých vedúcich.
Poďakovanie J. Sisákovi za vedenie schôdze.
Neprešla požiadavka na zvýšenie brigádnického, neinformovanosť starobných dôchodcov.
Na MsK musia byť min. 3 skrutátori !
Poďakovanie OO za prípravu členských schôdzi.
Požadované materiály z MsK odovzdané na RADU 22.3.
Účasť na Mestskej konferencii Humenné-Ďakovný list pre MsO Mi.
2, Vestník RADY február 2016
Odovzdané poistenie na RADU
3, Rybárska stráž –
List zo ŽP – poverenie JUDr. Sabadoš
Vyčíslenie odmien pre členov.
Aktív RS – pozvánky písomne.
Urobiť zápis z aktívu.
Na základe zápisu pripraviť uznesenie JUDr. Sabadoš
o kontrolách-počet na mesiac 4 ,z toho môže byť 1 bez rybárov, odovzdávaní výkazov – termín do 8 dni nasledujúceho mesiaca.
Noví členovia- urobili sľub, majú čísla odznakov ,
Predložený zoznám členov RS pre Z. šíravu na RADU.
4, Jednania :
na povodí –
Sledovať na Povodí – ohľadom nájmu chatky na Paľkove a po odovzdaní Geom. plán zodp. JUDr. Sabadoš ,
Altánok V. Rybnica – stretnutie so starostom Mgr. Oravec
Oprava hrádze Budkovce – výbor odsúhlasil nákup kameňa na hrádzu
Brigády na Z. šírave :
Jednanie na Obecnom úrade Vinné- prísny zákaz kŕmenia od 1.1 do 1.9, jarné zarybnenie kaprom minimálne, brigády na Zempl. Šírave dojednané .

2,
5, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 29.2., Príma k 29.2.
Úhrady – SPP 384€, Mesto komunálny odpad 37€,daň z nehnuteľnosti 50€,RADA kapor K1 z minulého roka 441€,Komunálna poisť. 190€ havarijné DACIA, Vybavenie RS-trička, šiltovky, polokoš. 323€
Kontrola hospodárenia mesačne – za I.Q. musí byť do 15 mesiaca apríl. Prevedú- Kontrolná komisia , pokladník , ekonóm, tajomník, predseda, hospodár. Zodp. Ing. Mikolaj.
Urobená kontrola Kontrolnou komisiou 24.3.- bez zavad
Odsúhlasený nákup naradia pre krúžok ml. rybárov v Strážskom do 400€.
Zabezpečiť biče 3m, rebríčky komplet + návnady, krmiva na 1.mája zodp. p. Šaffa.
Rozpočet 2016 – spracovaný a odsúhlasený .
Výbor poveril pre jednanie o odkúpení chatky na VN Budkovce I pp. Šaffa, JUDr. Sabadoš, Angi, Seman A.

6, Hospodár,
Jarné zarybnenie kapor K3 podľa plánu + zubáč Z2.
Predaj povoleniek pre rok 2016 – informácia .
Stav predaja
Skorší lov kapra na Zemplínskej šírave – od 15.5.2016
Vyradenie hosťovacich povoleniek – kartičky vyradené komisiou pp. Oravec, Balint 24.3.2016 .
Prejednať možnosť predaja hosťovačiek(lepiek) Vinné jazero- Výbor odsúhlasil predaj na VN Vinianske jazero iba 17€ nečlen a 70€ nečlen.
Člen SRZ si musí zakúpiť hosťovačku(nalepka do Záznamu o dochádzke) u pp. Kačmarského ,Šaffu.
Školenie mladých rybárov – 2.4. v RD , zaslané pozvánky 45 deťom.
Žiadosť M.S. o prerušenie pre rok 2016 odsúhlasená .
Z prokuratúry 2 prípady oslobodenia- hospodár zaslať kópiu na RADU.
Žiadosti – prestup p. Ozimanič z V.Kapušany – odsúhlasený
p. Seman V. z Humenného – odsúhlasený
p. Kráľ T. z Humenného – odsúhlasený
Uznesenie výboru – žiadosti nových členov prejednávať iba do 1.5. 2016.
Žiadosti o vstup v roku 2017 iba do 1.4.2017
7, Informácia tajomník
Uznesenia ohľadom RS spolu s právnikom podľa zápisu z aktívu RS.
8, Informácia Obv. organizácii
OO Budkovce –
OO Strážske –
OO Sobrance –
Výsledok jednania v Choňkovciach zodp. Mgr. Oravec

9, Športová činnosť
Požiadali sme Mesto o dotáciu – sledovať Ing. Tadián .
Predložiť Mestu p.Tomková návrh preteku a plagát – splnené
JUDR. Sabadoš – dojednať stretnutie s pánom primátorom

3,
10, Brigádnická činnosť p. Balint
Informácia o brigádach
Budkovce
Pozdišovce
V. Rybnica
Urgovať MUDr. Bančeja – drť na zavážanie cesty VN Pozdišovce
Ing. Tadián – poverený na jednanie zo Službami Mesta Michalovce ohľadom odvozu kom. odpadu.
11, VIII. Ročník Zemplínsky kapor 2015
Stav prihlášok a sponzorov.
Informácia
pp. Šaffa, Angi , Kačmarský poverení výberom družstiev a určením náhradníkov – termín zverejnenia 1.4.2016 .
p. Angi poverený zostavením rozhodcov pre sektory

DISKUSIA : Výborové schôdze rok 2016 – 21. 4 . 2016