Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce 19 . 1 . 2017 Č.1/17

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
19 . 1 . 2017
Č.1/17

Uvítanie predsedu
1, 10. Rybársky ples – vyhodnotenie
Poďakovanie,
11. Rybársky ples bude 13.1.2018
2, Informácia z RADY
Vyznamenania – odsúhlasené všetky ,
Mestské a členské schôdze musia byť do 30.4.2017
IČO pre organizácie v jednaní
28.1.2017 v sobotu o 15:00 stretnutie Košický kraj
Vestník
Návrh stanov – ešte raz prejsť, odsúhlasiť na Mestskej konferencii a zaslať na RADU
Zoznam osôb
Objednávka rýb do 28.2.
3, Plán práce na rok 2017 výboru
Predloženie jednotlivých činnosti vo výbore na rok 2017
Brigádnická činnosť p. Balint – Vyhodnotenie roku 2016 ,
a predloženie Plán brigád 2017 do konca mesiaca január.
Športová činnosť – p. Seman – krátke vyhodnotenie roku 2016
a plán súťaži na rok 2017 predložený, bude zverejnený v najbližších dňoch. MsO požiada šport. Komisiu RADY o uskutočnenie preteku Divizie na VN Budkovce.
p. Seman – predloží RADE návrh na udelenie titulu Majster Slovenska v love kaprov v družstvách na Z. kaprovi.
Hospodár – Zarybnenie – vyhodnotenie a porovnanie plán v roku 2016 a skutočnosť v roku 2016
Plán zarybnenia na rok 2017 sa spracováva.
Tajomník – vyhodnotenie činnosti RS v roku 2016

Veliteľ RS – vyhodnotenie práce v roku 2016,odmeny, a plán , návrhy do roku 2017 spracováva
Pokladník – vyhodnotenie pokladne čerpanie jednotlivých činnosti, športová, cestovné v roku 2016. Návrhy a vylepšenia do roku 2017.
Vykúp pozemkov JUDr. Sabadoš- vyhodnotenie roku 2016 a návrhy pre
rok 2017.
Ekonomika – vyhodnotenie roku 2016, perspektíva v roku 2017
Obvodné organizácie – krátke vyhodnotenie roku 2016, plán práce pre rok 2017
Schôdze OO plán – Sobrance 26.2.2017
Požiadavka – nákup krovinorezu a fotoaparátu odsúhlasená.
Predložili návrh na udelenie vyznamenaní v r.2017
Schôdza – Budkovce 11.2.2017
Predložili odprácovanosť v hodinách na chatke.
Informovali o vyrezávaní prirúb.
Informovali o odstránení mohutných stromov, -žiadať o udelenie Obecný úrad Budkovce.
Schôdza – Strážske 12.2.2017

4, Zemplínsky kapor 2016
Termín 16.9.-23.9. alebo 24.9.-30.9.
Zverejnenie prihlášky 11.1.
K 19.1. – prihlásené 52 družstva
JUDr. Sabadoš predniesol návrh 1.ceny – výbor sa bude týmto návrhom zaoberať v decembri.
Návrh na RADU – najlepšie družstvo zo Slovenska – Majster Slovenska v love kaprov družstiev odovzdaný.
Poslať žiadosť o sponzorovanie do Vodárni
5, Rybárska stráž
p. Hujdič – činnosť v december
6, Jednania
Vyvolať jednanie OU Vinné – zmluva podpísaná s OU
brigády Šírava – 1 na Prímestskej a 1 na Zalužiciach
zúčastnili sa pp. Šaffa, Kačmarský.
Zmluva o nájme podpísaná na ďalších 5 rokov.
Sledovať na Povodí – ohľadom nájmu chatky na Paľkove a po odovzdaní Geom. plán rozšírenie Paľkov zodp. JUDr. Sabadoš – odsúhlasená žiadosť nájom.

7, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 31.12 ., Príma k 19.1.
JUDr. Sabadoš – písomne ukončenie s ekonómom
Prevedenie inventúry – informácia p. Angi
Termín Mestskej konferencie – 12.3.2017 p. Balint zaistiť miestnosť ZB
Výbor nepožiadal o dotáciu Mesto a KsK

8, Hospodár
Povolenky pre rok 2017 začal predaj 20.12.- predaj RD- pondelok, utorok, štvrtok.
Rýb. potreby p. Šaffa – pondelok, streda, piatok.
Info z Vinného odstránenie tabule
Uznesenie – Disciplinárna komisia a Kontrolná komisia miestne povolenia zdarma
Poistenie RS – zaslané na RADU
Informoval o stave a výsledkoch PCB v rybách,

DISKUSIA : Výborové schôdze – 17.február 2017