Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia predsedníctva MsO SRZ Michalovce zo dňa 1. 5 . 2021 Zasadnutie sa uskutočnilo na Chatke Paľkov. 01/2021

Zápis zo zasadnutia predsedníctva MsO SRZ Michalovce zo dňa 1. 5 . 2021
Zasadnutie sa uskutočnilo na Chatke Paľkov.
01/2021
1, Rok 2021 – COVID ,
Predsedníctvo sa zaoberalo možnosťou organizovania súťaži na vodách MsO Mi ,
Bolo odsúhlasené – možnosť organizovania po 15.5. súťaži Carp maratón v Pozdišovciach 19-23.5.- prihlásené tímy , Memoriál M. Ohradzanského v Strážskom 29.5.- dospelý ,počet určí organizátor, Feeder pretek vo Vyšnej Rybnici(dvojkolový) 30.5. – 60 súťažiacich, zápis v predajni Rybárske potreby PETER . Všetky preteky budú pre členov od 18r.- bez deti. Na všetkých pretekoch je potrebný antigénový test . Bližšie informácie budú predmetom propozícii každého preteku.
Stretnutie funkcionárov Zemplína 19.6.
Detský tábor pre rok 2021 nebol odsúhlasený !
2, Mestská konferencia 2021 –
Výbor má pripravené všetky podklady – v prípade uvoľnenia ,
bude okamžite termín konania zverejnený .
3, Disciplinárne komisia – do uvoľnenia podmienok , komisia pracuje online.
4, Zemplínsky kapor – org. štáb podal informáciu o stave príprav ,
platba bola dohodnutá v termíne od 10.5.2021 do 31.5.2021 na účet zverejnený na
web stránke ,
Výber družstiev bol ukončený. GPS ukončené.
5, Ekonomika –
predaj povoleniek – členovia MsO si zakúpili povolenia a vyplatili členské približne 80%, predaj pokračuje už aj v predajni PETER – pondelok, streda, piatok .
Faktura za ceniny od RADY bola uhradená v plnej výške .
Pozemkový fond – naďalej v riešení nájom VN Budkovce .
Stav na účtoch – SlSP , Prima
Rybársky dom – ponuka cez realitnú kanceláriu, obhliadka záujemcu , predseda požiadal výbor o možnosť zabezpečenia novej vhodnej budovy slúžiacej pre účely SRZ Michalovce.
6, Brigádnická činnosť
Výbor navrhol v mesiaci máj odpracovať ešte brigádu na VN Zemplínska šírava – Zalužice. Brigáda bude 9.5.2021 . Prihlásiť sa môže 30 členov u ved. brigádnickej činnosti p. Mesaroša.
9.5.2021 – bude brigáda na VN Vyšná Rybnica ( odvodnenie pravej strany nádrže ).
Budkovce – úhrada kameňa 2x dovoz za 460€ na rybník VN Budkovce 1- spevnenie brehov.
VN Budkovce I- p. Balínt pripraviť plán opráv chatky a rozpočet opráv.
Chatka Lúč – dokončiť opravu rybárskej stránky.
7, Športová činnosť – družstvo sa zúčastní preteku 1. liga na VN Môťová 14-16.5.

9, Hlavný hospodár – jarné zarybnenie bolo až na VN Budkovce
Rupín – súhlas veteriny ,
oboznámený starostovia obci , použitý na všetkých VN MsO.
Lov rýb povolený – 29.5. Baňa s privlastnením, ostatné VN od 1.6.
10, Kontrolná komisia – p. Michalko sa vzdal člena komisie
11, 2 % dane z príjmu – stav informoval Ing. Tadián

12, Rybárska stráž –
poistená pre rok 2021, vel.RS predložil návrh na zakúpenie
oblečenia pre vybraných členov RS – odsúhlasené .

Zapísal : podpredseda p. Balint Tibor