Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 13. 12. 2019 Č.11/19

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 13. 12. 2019
Č.11/19

Uvítanie
Poďakovanie za prácu v roku 2019 členom výboru, Kontrolnej komisii, Disciplinárnej komisii, Rybárskej stráži

1, Zemplínsky kapor –
Suma 2 929 € z XI. ročníka
odovzdaná p. Kačmarskému do pokladne ,pre XII. ročník Zempl.kapra v roku 2020.

2, Mimoriadna Mestská konferencia 29.9.2019
Zápisnica s požadovanými dokladmi z RADY zaslaná poštou.

3, Mimoriadny XIII. snem – Žilina
snem prebiehal podľa vopred určených bodov snemu
– bol odvolaný tajomník Ing. Javor Ľ.
– bol zvolený nový tajomník Ing. Kohút Ján
– Úprava Stanov nebola odsúhlasená

4, Odkúp a vykúp pozemkov
Z. šírava chatka Paľkov – vybavuje sa, List s vypísaním a odoslaním návratky.
Budkovce – chata , v jednaní
Žiadosť – Fond nár. majetku – Budkovce Dúbravka
Rybársky dom –
Komisia pre odpredaj – doplnená o predsedu KK p. R.J.
Oboznámenie so stavom JUDr. Sabadoš
predaj a nákup Rýb domu – cestou realitných kancelárii ,. Zmena člena komisie – p. Z.M odvolaný. Realitná kancelária – odkup pozemkok pri VN – hlavne Pozdišovce , Budkovce I. II. a V. Rybnica .
Zodpovedný p. Angi .
Rybnica – súhlas s prístreškom od Povodia, OO začať s výstavbou.
5, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 13.12. , Príma k 13.12.
Úhrady- stravné lístky 186,94, T com 54,52 , SPP 473,00€, kalendáriky 244,80€
Pokladňa – stav

6, Hospodár
Jesenné zarybnenie
Objednané povolenia pre rok 2020 a začiatok predaja,
kokosové vlákno – potreba objednať 1 balík
SVP – identifikácia vodných útvarov
Lovné miery úprava
Rybársky poriadok na rok 2020
Potreba nákupu liečiva RUPIN do všetkých našich rybníkov podľa ha vodnej plochy .
Jarné zarybnenie bude obmedzené , prípadne bude odložené na neskôr podľa teploty vody – odporúčanie RADY – gro zarybnenia má byť v jeseni – jarná víremia .

7, Rybárska stráž – p. Kalkahuz
Informácia o kontrolách a zadržaných povoleniach
Do 28.2.2020 predložiť na RADU zoznam členov RS na poistenie
Nový členovia zvýšiť aktivitu kontrol , návrh na riešenie.
Zodpovedný veliteľ RS Michal Kalkahuz .

8, Športová činnosť –
RYPOMIX – pre rok 2020 spojiť sa s p. Jaššom

9, Kontrolná komisia – informácia
Vedúci KK obdŕžal list z KK Žilina a požiadal výbor MsO o súčinnosť ohľadom sťažnosti A.R .
Vybor pre súčinnosť k tejto sťažnosti určil tajomníka MsO p. Angiho a hospodára MsO p. Kačmarského.

10, OCENENIE MsO Michalovce – Organizácii bola udelená Cena Mesta Michalovce

11, XIII . Rybársky ples – 18.1.2019 Motel Kamenec,
Stav predaja vstupeniek
hudba, program

12, Disciplinárna komisia –
Žiadosť p. Čičák V. – vrátená na prvostupňový orgán.

DISKUSIA : p. Tegi. Info Z.šírava -Paľkov pohyb developerov
Výbor január – 23.1.2020