Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ZEMPLÍNSKY KAPOR 2010 – PRAVIDLÁ

 1. Budovanie stanov a organizovanie vyžrebovaného lovného miesta v sektore, kde sa preteky uskutočnia, je dovolené iba súťažným tímom.
 2. Zakazuje sa pomoc iných osôb.
 3. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá s možnosťou tretieho člena asistenta. Asistent – je plnohodnotný člen pretekárskeho družstva a musí sa riadiť rovnakými pravidlami, ktoré platia pre pretekárov.Musí v prvom rade vlastniť platný rybársky lístok a povolenie na rybolov pre rok 2010, ak nema tieto veci je asistent iba pomocníkom, ktorý nesmie pomahať pri love.
 4. Pretekár aj asistent sa smie vzdialiť zo stanovišťa iba vtedy ,ak upovedomí sektorového rozhodcu. V prípade, že opustí pretekársky sektor autom pri návrate na stanovište je povinný bez vyzvania ukázať úložný priestor auta sektorovému rozhodcovi. V prípade nesplnenia požiadavky rozhodcu je tím automatický vylúčený zo súťaže.
  Doba opustenia stanovišťa je iba cez deň v čase od 8:00 do 19:00 na dobu maximálne 2 hodiny. Počas opustenia stanovišťa pretekár, alebo asistent preberajú na seba plnú zodpovednosť v prípade úrazu. Návštevy sú povolené iba cez deň, t.j. od 8 hod. do 19 hod. , nočné návštevy rodinných príslušníkov sú zakázané.
 5. Každé družstvo je povinné umiestniť stany a autá presne v určenom priestore svojho vyžrebovaného miesta, ktoré bude označené páskou a číslom stanovišťa.
 6. Sondovanie dna, vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a za pomoci člna. Súťažiacim je povolené ako zdroj pohonu člna používať elektromotor, benzínový motor maximálne do výkonu 5 koní. Prekročenie maximálnej hranice 5 koní, má za následok zákaz použitia benzínového motora u tímu.
 7. Označovanie lovných miest je povolené len tyčovými bójkami, ktoré musia byť po ukončení pretekov odstránené. Použitie H-bójky je možné len pred zahájením lovu. Po začatí lovu musí byť odstránená. Zákaz potápania pri bójkach pred aj počas súťaže.
 8. Povolený spôsob lovu, lov na ťažko, s jedným nadväzcom a háčikom. Feedrova technika je zakázaná. Počas preteku môže mať súťažný tím na raz vo vode maximálne 4 nadväzce s nástrahou.
 9. Ako návnady a nástrahy je možné používať iba boilies, pelety a partikel.
 10. Zakázané je vnadiť živými návnadami. Množstvo návnady je neobmedzené.
 11. Každé družstvo loví na štyri prúty , každý pretekár na dva. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár a asistent. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z vody. V prípade ukončenia lovu jedného pretekára, z rôznych dôvodov môže byť nahradený asistentom. Túto výmenu je však povinný kapitán tímu nahlásiť sektorovému rozhodcovi. V prípade, že tím nemá asistenta, v súťaži môže pokračovať jeden pretekár, ale len s použitím dvoch prútov.
 12. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na odháčkovací matrac. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo vode v prechovávacom carp saku.
 13. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom. Pri vážení rozhodcom musí byť prítomní člen z vedľajšieho stanovišťa, ktorý podpisom potvrdí správnosť váženia. Tímy sa pri vážení budú striedať, aby v nočných hodinách nebol zaťažovaný iba jeden tím, rozhodnutie prináleží na rozhodcovi. V prípade nedodržania tohto postupu sa považuje tento priestupok za vážne porušenie pravidiel a trestá sa vylúčením zo súťaže.
 14. Povinná výbava pre pretekára je Carp sak, podberák, odhačkovací matrac, tyčová bójka, záchranná vesta s píšťalkou. Táto výbava bude kontrolovaná pred začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie tímu do súťaže.
 15. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú označené na brehu kovovými tabuľami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich. Vyvážanie nástrahy je povolené maximálne do vzdialenosti 500 m.
 16. Ryby budú vážené priebežne počas celých pretekov. Rozhodca rybu odváži, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po odvážení musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody.
 17. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 18. Započítané budú ryby: kapor a amur v hmotnosti prevyšujúcej 4kg, vrátane.
 19. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a automobilu.
 20. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov. Pri rovnosti hmotností rozhoduje:
  1. Väčší počet ulovených rýb.
  2. Najťažšia ulovená ryba.
  3. Žreb.
 21. V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie pretekov. V zlých poveternostných podmienkach sa zakazuje isť s člnom na vodu, tento zákaz je vztýčenie čiernej zástavky.Ak je vztyčená čierna zastavka na jednom zo sektorov z dôvodu nepriaznivého počasia okamžite platí zákaz pre všetky sektory. To znamená okamžite sa musia vratiť súťažiaci z vodnej hladiny a zaroveň sa zákazuje ďalšie vývažanie až do odvolania . V prípade ukončenia pretekov sa počíta poradie v momente ukončenia pretekov.
 22. Organizátor neručí za majetok súťažiacich!
 23. Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a zvezie vrecia s odpadom na určené miesto, ktoré určí rozhodca.
 24. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 70 € , na ktoré mu usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.
 25. Vstup iných osôb a áut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov.
 26. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov má právo organizátor vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.
 27. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
 28. Pri použití člna na vode musia mať súťažiaci oblečené záchranné vesty. Ich nepoužitie sa považuje za hrubé porušenie pravidiel pretekov a disciplíny a trestá sa vylúčením z pretekov !
 29. Čln musí mať pevnú podlahu a musí byť určený minimálne pre dve osoby. V prípade použitia iného člna súťažná dvojica preberá na seba všetku zodpovednosť a nesie všetky následky v prípade nehody na vode.
 30. Pokiaľ pretekársky tím v celkovom umiestnení získa jednu z prvých troch cien, nebude hodnotený v rámci sektoru a víťazom sektoru sa stáva ďalší nasledujúci súťažný tím, ktorý nebol ocenený v rámci hlavných cien.
 31. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.