Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru z 21.5.2009

 Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce  – 21.5. 2009

 

 Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

 

            Prítomných privítal predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Šaffa Vladimír.

Úlohy z apríla 2009

–    Rybník Budkovce – pokračovať v jednaní s Fondom nar. majetku o nájme,

                                         pripadne odkúpení     

zodp. MUDr. Rudáš

     –     Kronika MsO- pokračovať v získaní podkladov a viesť pravidelne

                                   život MsO v kronike ,

zodp.  p.Sisák,  MUDr. Rudáš

Nové úlohy :

Ad1 – Predseda MsO zhodnotil májové súťaže

            1.5. a 2.5. 2009 na Bani Michalovce. Vyjadril spokojnosť s prácou

            a pripravenosťou výboru, no vyjadril sklamanie a ľútosť, že členovia

            Rýb. stráže nepochopili pravidla a zámer tejto akcie.

            Súťaž 8.5. – Vinné jazero – prebehla bez problémov a už 7 ročník

                                                           priniesol aj pekné úlovky. Súťažiacim

                                                           bolo oznámené zdvihnutie štartovného

                                                           v r. 2010 na 10€ kvôli z atraktivneniu

                                                           a hodnotnejším cenám.

            Súťaže 9.5. Budkovce a 10.5. V. Rybnica – boli výborné pripravené

                                   nedostatkom zostava ako u všetkých súťaži vypracovanie

                                   podrobných propozícii. tieto vypracuje p. Sisák do konca

                                   r. 2009.

Ad2 –  Zmluva ohľadom MVE Poruba p/Vihorlatom s p. Šimonom,

bola podpísaná.

Ad 3 – O stave revírov a predaji povolení výbor informoval hospodár MsO p. J. Šeketa.

            Revíri  sú v poriadku, nedošlo k úhynom .

             p. Šeketa informoval o zarybnení pstruhom dúhovým VN Pozdišovce

a VN Vinné jazero.

 

Ad 4 – Rybárska stráž

p. Hujdič informoval o spoločných kontrolách na našich VN

a výsledku týchto kontrol. Boli odobraté povolenia za neplatné

Rybárske lístky na ktoré už členovia RS nebudú upozorňovať ako aj

na fotografie v členských preukazoch.

Odobraté povolenie bolo aj za predčasný lov na VN Pozdišovce.

p. Hujdič informoval a požiadal výbor o vyradenie z radov RS

členov ktorý zomreli a vyradenie p. Onušku Gabriela pre nezáujem

o prácu v RS.

Školenie nových členov RS pravdepodobne prebehne v Ivanke pri

Dunaji v jeseni 2009 alebo v jarných mesiacoch 2010. Je potrebné

nahradiť členov , ktorí nás opustili , novými.

 

Ad 5 – Vestník RADY ŽILINA z apríla 2009

            MUDr. Rudáš informoval podrobne o úlohách , ktoré sa tykajú našej

organizácie.

–        nové informácie o vírusovom ochorení

Rada vyzýva ZO SRZ , aby venovali zvýšenú pozornosť a nenakupovali

nevyšetrené násady.

–        Zoznam osôb , ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

–        odcudzenie povolení na rybolov v MsO Dubnica n/Váhom

–        začiatok kaprovej rybárskej sezóny 15.5.2009

–        Invázne druhy rýb – dodaný zoznám

–        Školenie rybárskej stráže

–        Školenie rybárskych hospodárov sa uskutoční v dvoch 3 až 4 dňových

kurzoch. Prvý v jeseni 2009. Zabezpečiť účasť.

                                                     zodp. výbor MsO

–        podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký

            naša MsO zaslala v termíne

–        informácia o revíroch Odstavné rameno Oborín a Oborín- Kucany

            tieto revíry obhospodaruje RADA Žilina.

            Na obidvoch revíroch môžu záujemcovia loviť ryby na základe

            denných hosťovacích povolení pre členov a nečlenov SRZ, pripadne

            Osobitného a Zvláštneho povolenia na rybolov. Vydávanie povolení

zabezpečuje MO SRZ V. Kapušany a predajca v obci Oborín.                    

Ad 6III . Rybársky ples 16.1.2010

            Informoval p. Tegi Milan

V tlači sú plagáty, vstupenky , tombola. Hra hudba ABRAM.

Plagát zverejnení na Webovej stránke organizácie.

Ad 7 – Ekonomika –

p. Mikolaj, Kehl, Puček-

– predložia stav kvartálnej uzávierky za I.Q.2009.

                                               nesplnené !

                                               Uhradené –  poistenie budovy 225 €.

                                                                   nájom Vinné 365 €

                                                                       Poháre súťaže 257 €

                                                                       Elektrina 116 €

                                                                       poistenie ryb.str. 144€           

                                               Stav v pokladni k 18.4. – 300€

Ad 7 – Brigádnická činnosť

            p. Balint informoval o stave na našich rybníkoch

–         prístupová cesta na VN Pozdišovce ( problémy pri zarybňovaní ).

 zavezenie jám pri hrádzi dohodnuté v termíne brigády .

      –    Chatka Lúč – prenesenie a práce s tým spojené zabezpečí p. Kravec          

                                   nesplnené !

Ad 8 – Čistota vôd

            p. Tegi informoval  o čistote vôd na našich VN. K malému úhynu

karasa došlo na Bani Michalovce.

 

Ad 9 – Zemplínsky kapor 2009

–        Určení rozhodcovia na každom sektore, dali sa tlačiť visačky

–        prebehlo jednanie s hasičmi ohľadne súťaže a bezpečnosti súťažiacich

–        prebehlo jednanie v KIA Mi

–        súťažiaci boli vyzvaní pre zaplatenie štartovného do konca mája 2009.

nadpolovičná časť už zaplatila

–        p. Balint – pripraviť okolie chatky a samotnú chatku,

zástavy, bilbordy spolu s p. Hujdičom

–        vytlačený plagát – pozvánka

–        zúčastniť sa jednaní s obcami Vinné, Klokočov, Kaluža. Lúčky, Zalužice

zodp. p. Šaffa, MUDr. Rudáš,Kehl. Kravec

      –    zabezpečiť sfilmovanie podujatia                

–        naďalej pracovať na prípravách

Ad 10 – Žiadosti o vstup do MsO

                 p. Šaffa informoval a každú žiadosť prečítal.

                 Výbor k žiadostiam sa vyjadril kladne.

 

 

Nakoľko program zasadnutia výboru bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ v Michalovciach

p.Šaffa Vladimír  schôdzu ukončil.                                

 

 Zaznamenal : Balint Tibor