Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru z 19.2.2009

           Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ v Michalovciach dňa 19.02.2009

 

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

V úvode zasadnutia výboru privítal predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Vladimír Šaffa prítomných. Poďakoval sa všetkým členom výboru , ktorí aktívne prispeli k úspešnej realizácií v poradí už II. Rybárskeho plesu.
Vyzdvihol hlavne obetavosť p. Tegiho a p. Balinta.

 1. Vyhodnotenie II. Rybárskeho plesu: bolo to veľmi vydarené podujatie, drobné chybičky sú podchytené a pri ďalšom rybárskom plese sa ich chceme vyvarovať. V podstate náklady na ples boli vyrovnané, to znamená, že organizácia neprekročila plánované výdaje.
 2. Výbor schválil termín III. Rybárskeho plesu na deň 16.01.2010 v priestoroch reštaurácie Zlatý Bažant.
 3. Kontrola starých úloh :

      –         Dotiahnuť plánovane úlohy na rybníku Budkovce II.

      –         Vstupy na hrádze Povodia Laborca ( p. Kravec ),

 1. Nové úlohy : príprava výročnej členskej schôdzi MsO SRZ Michalovce

     –         v priebehu zasadania predkladali jednotlivé správy:

     –         Rybársky hospodár p. Juraj Šeketa,

     –         Športová činnosť p. Štefan Kulčár,

     –         Činnosť členov rybárskej stráže p. Milan Hujdič,

     –         Činnosť disciplinárnej komisie ( p. Šaffa – materiál dodal predseda DK),

     –         Čistota vôd p. Milan Tegi,

     –         Brigádnická p. Michal Demčák

     –         Rozpočet MsO na rok 2009 p. Mikolaj.

V diskusii boli prejednávané jednotlivé správy a vzišlo niekoľko návrhov. Tieto budú prezentované na VČS. V športovej činnosti p. Kulčár predložil návrh na zaregistrovanie družstva muškárov – divízia východ. Poplatky za II. Ligu LRU-plávaná, ako aj divízia mucha boli už zaplatené ( 100 a 50 Eur ). V roku 2008 bolo na pokutách za priestupky členov MsO SRZ Michalovce vybraná suma 33 000,- Sk. V brigádnickej činnosti vzišla úloha pre ved. brigádnickej činnosti zabezpečiť dostatok vriec na jarné a letné brigády na revíroch MsO SRZ Michalovce. Bude potrebné dojednať termíny brigád so starostom obce Vinné.

 1. Obvodná schôdza v Budkovciach: termín schôdze 22.02.2009 zostáva, zmenil sa akurát čas na 13,00 hod. v priestoroch Rybárskej chaty. Na túto schôdzu bolo delegovaných 6 členov výboru MsO SRZ Michalovce.
 2. Ekonomická časť:

     –         stav účtu v SSP bez zmien, úhrada prišla od NIKE

     –         stav účtu v Dexii banky  stúpol o odovzdane za predaj povoleniek

     –         stav sa neustále mení, pretože predaj povolení na rok 2009 stále pokračuje.

 1. Školenie Mladých rybárov – prebehne v mesiacoch marec – apríl v priestoroch rybárskeho domu v Michalovciach. Nakoľko 1. mája 2009 sa uskutoční detská súťaž v LRU – plávaná o Pohár primátora Michaloviec, je potrebné v predstihu rozniesť oznam na všetky ZŠ v Michalovciach!
 2. Zemplínsky kapor 2009 – dňa 14.02.2009 sa zúčastnili rybárskej výstavy v Bratislave p. Šaffa, p. Sisák a p. Bálint. Predstavili súťaž Zemplínsky kapor, ktorá sa uskutoční na VN Zemplínska Šírava . Je záujem o túto súťaž, bližšie informácie na internetovej schránke MsO SRZ Michalovce. O celej úspešnej ceste informoval výbor predseda MsO p. Šaffa Vladimír. Dosiahla sa aj spolupráca s časopisom Poľovníctvo a Rybárstvo, ozvali sa potenciálny sponzori. V priebehu niekoľko hodín sa už prihlásili  prvý 17 – ti záujemci o túto rybársku súťaž. Vybor jednohlasne schválil nákup prenosného internetu na okamžitú aktualizáciu športových výsledkov MsO SRZ Michalovce na internetovej stránke. Pre súťažiacich a organizačný tím a rozhodcov budú vyhotovené tričká s mapou Zemplínskej Šíravy a znakom MsO SRZ Michalovce.
 3. Finančný hospodár – podal informáciu o výdavkoch v uplynulom období. Jednalo sa o bežné úhrady ( plyn, elektrika, poplatky na geodéziu a pod. ).Po zasadnutí výboru boli preplatené všetky náležitosti pre členov výboru od posledného zasadnutia.  Všetky finančné náležitosti boli prerokované a schválené výborom MsO SRZ Michalovce. O vyrovnanie nákladov na ceny na II. Rybárskom plese ( za MsO SRZ Michalovce ) vo výške 230 Eur požiadal výbor rybársky hospodár p. Šeketa. Výbor jeho žiadosti vyhovel.
 4. Projekt pre MsÚ Michalovce – aj v tomto roku chceme požiadať mesto Michalovce o finančnú výpomoc pri realizovaní projektu na podchytenie detí z Michaloviec na rybársku činnosť. V tomto roku plánujeme pre tieto deti aj víkendový letný tábor na stredisku Paľkov.
 5. Rôzne, diskusia : z diskusie vzišiel návrh, aby najúspešnejší  športovci z radov športových rybárov boli navrhnutý do mestskej súťaže o najúspešnejšieho športovca mesta Michalovce.

           –         objednávka násadových rýb na rok 2009 bola v minimálnej hodnote 33 190 Eur,

           –         rybársky hospodár predložil plán zarybnenia jednotlivých druhov rýb ako aj vekových tried

           –         termín mestskej konferencie v Humennom dňa 29.marca 2009

           –         predložiť na VČS návrh, aby všetky zdokumentované úlovky ktoré spĺňajú kritéria na 

                     udelenie odznaku

                    (zlatý, strieborný, bronzový ) aj keď nebudú zverejnené v časopise

            Poľovníctvo a rybárstvo boli   zaradené do súťaže o zväzové, miestne povolenie a členskú známku

            no musia byť podané prihláškou ako do časopisu a zapísané v prehľade o úlovkoch.

            Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ Michalovce  schôdzu dokončil.                                                                                      

            Zaznamenal : Ján Sisák