Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce dňa 23.10.2008

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny.

            V úvode zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce jeho predseda p. Vladimír Šaffa privítal prítomných. Poďakoval sa všetkým za účasť pri odlove značkovaného kapra na VN Zemplínska Šírava. Tí, ktorí nepovažovali ani za potrebné sa ospravedlniť, s tými sa bude výbor zaoberať na ďalších zasadnutiach. Nemôžeme predsa dopustiť, aby všetka ťarcha bola iba na členov výboru.

–          Staré úlohy a ich plnenie :

–          našiel sa nový nájomca v Rybárskom dome,

–          priehradka Duše je pred celkovým ukončením ( 29.10.2008 bude kolaudácia ), všetko je v naprostom poriadku,

–          bola odobratá vzorka vody z tejto lokality na chemický rozbor. V priebehu tohto ako aj ďalšieho roku budú odobraté vzorky postupne zo všetkých revírov a dajú sa vyhodnotiť,

–          na finančné vysporiadanie s MsÚ boli poverený tajomník MsO p. Rudáš , ekonóm a finančný hospodár za aktívnej pomoci športového referenta,

–          akcia PONTIS je ukončená k celkovej spokojnosti. Vďaka patrí p. Rudášovi a ekonómovi MsO,

–          úloha „ Budkovce „ je na dobrej ceste, p. Jozef Nadzam bol poverený ďalšími úlohami.

–          Nové úlohy :

–          Finančný hospodár bol poverený uhradením faktúr za jesennú násadu rýb,

–          Ekonomika – v SSP sa presunuli peniaze z Dexie banky ( počiatočných 146 522 – po presune 426 931,3 Sk ) Stav Dexie banky ( počiatočný stav 1 480 000,- Sk – po presune 580 366,- Sk ),

–          Čistota vôd – bola vyslovená spokojnosť s momentálnym stavom, robia sa postupne rozbory aj na ostatných revíroch MsO SRZ Michalovce,

–          Správa o jesennom zarybňovaní :

–          z Rady SRZ kapor K1 ( vo výške 116 800,- Sk + 70 kg šťuka ) z týchto násad boli zarybnené šťukou výpust, Duša a Čierna voda, kaprom Laborec v Strážskom,

–          ostatné revíri – 6000 kg K3 + šťuka + amur + zubáč1+ karas 1 nasledovne :

–          Vinné jazero – K3 – 3000 kg, karas 300 kg, šťuka 50 kg, zubáč 20 kg a amur 40 kg,

–          Pozdišovce – K3 – 3000 kg, karas 300 kg, šťuka 50 kg, zubáč 20 kg a amur 30 kg,

–          Vyšná Rybnica – K3 – 2100 kg,

–          VN Baňa – K3 – 1260 kg, karas 200 kg, amur 20 kg a šťuka 20 kg,

–          Budkovce – K3  –  1200kg, karas 200 kg, amur 10 kg,

–          Blatce Lapoš – K3 – 200 kg.

–          Zákaz lovu rýb na všetkých VN MsO Michalovce do 31.10.2008!

–          Loviť sa môže od 1. novembra 2008!

–          Celkovo sa dali ryby o tejto hmotnosti :

–          Kapor K3 – 10 760 kg,

–          Kapor K2 – 1 300 kg,

–          Šťuka – 170 kg,

–          Karas – 1000 kg,

–          Amur – 100 kg,

–          Zubáč Z2 – 40 kg.

–          Jar + jeseň =       1 136 905,- Sk

                + Rada          116 800,- Sk

         celkovo             1 253 705,- Sk

–          Brigádnická činnosť – je potrebné zvýšiť činnosť na VN Vyšná Rybnica,

–          Momentálne prebieha účtovná uzávierka,

–          Pracuje sa na 2% z Rady,

–          Vedúci športovej činnosti p. Š. Kulčár bol poverený výborom vypracovať precízne plán športových akcií v roku 2009 za aktívnej pomoci p. Sisáka,

–          Stav pokladne k 30.09.2008 – 6 423,- Sk (informácia p. Kehla),

–          Činnosť členov RS – predkladal veľ. RS p. Hujdič – kriticky zhodnotil činnosť členov RS. Je aj aktuálna myšlienka urobiť preškolenie v najbližšom období,

–          P. Jaščur požiadal o uvolnenie z členstva RS – schválené,

–          Práca Disciplinárnej komisie (zastupuje p. Pjura) bola vyhodnotená predsedom ako dobrá,

–          Oprava chatky na Lúči – záleží od počasia (nakoľko do nej nezateká, je potrebné nájsť vhodný termín opravy) – prípadne oprava prichádza do úvahy v jarnom období,

–          Rybársky ples – v podstate sú už všetky miesta obsadené – boli schválené jedlá v jedálnom lístku,

–          O stave na VN Zemplínska Šírava – informoval p. J. Kravec – bolo prevedené jesenné zarybnenie kaprom K3 – 36q (v jari ešte 10q, ktoré sa označkujú),

–          Zemplínsky kapor 2009 – výboru bol predložený návrh  jednotlivých položiek a zároveň bola schválená výška zápisného – 70 eur. Je potrebné hľadať sponzorov na tuto akciu.

–          Vestník Rady SRZ – bola schválená výnimka na lov kapra na roky 2009 – 2011 od 15.mája a to : Vyšná Rybnica, Pozdišovce, Baňa, Vinné jazero a Budkovce.

–          Na Laborci a výpustnom kanály bola schválená lovná miera boleňa dravého na 50 cm! Je potrebné spracovať dodatok k miestnemu rybárskemu poriadku.

–          Kormorán – v našej oblasti bolo  povolené iba plašenie v období od1.10. – 31.3.2009,

Zákaz lovu rýb z telesa hrádze, vodnej stavby a z jej funkčných objektov na revíroch Rady SRZ !!!

      Tieto zásadné veci budú okamžite zverejnené na webovej stránke MsO Michalovce ,zodpovedný predseda MsO.

–          bol prečítaný aktuálny zoznam osôb, ktorým rybárske organizácie na Slovensku nemôžu vydať povolenie. Tento zákaz sa dotýka aj niektorých osôb v Michalovskom okrese.

Diskusia :

–          p. Nadzam – voda v rybníkov má dobré hodnoty, v sobotu sa uskutoční brigáda (namontuje sa závora pri rybníku v Budkovciach),

–          p. Oravec – v najbližšom období sú naplánované brigády na vyčistenie rybníkov v Sobranciach a blízkom okolí,

–          p. Sisák – bol poverený úlohou urobiť školenie pre deti v Strážskom v priestoroch CVČ pre budúcich mladých rybárov. Termín – mesiac november – december,

–          p. Sisák bol poverený sondovať na školách Michaloviec záujem o krúžok mladých rybárov

–          p. Kulčár – spojazdniť nádrž na prepravu menšieho množstva rýb na revíri MsO – dobaviť do ďalšieho výboru,

–          p. Rudáš – navrhol urobiť upomienkové predmety pre členov MsO SRZ Michalovce, prípadne na prezentáciu MsO (kalendáre, perá, metre a pod. s logom MsO SRZ Michalovce) a tieto použiť aj na členskej schôdzi v roku 2009.

Záver : nakoľko nebolo viacej žiadnych pripomienok a program výboru bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ Michalovce poďakoval prítomným za účasť a schôdzu výboru ukončil.

         Zaznamenal : Ján Sisák