Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce dňa 18.09.2008

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny V úvode zasadnutia privítal predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Vladimír Šaffa všetkých prítomných. Poďakoval sa všetkým členom výboru , ktorí sa zúčastnili „ papaláš preteku“, ktorý sa uskutočnil v auguste za ich aktívnu účasť. Ad1 : Staré úlohy :

 • stav pivnice v rybárskom dome, – možno v priebehu 1 – 2 týždňov sa majú práce ukončiť a je predpoklad, že všetky veci sa presťahujú do pivničných priestorov.
 • Prenájom voľných priestorov v rybárskom dome je v riešení na dobrej ceste.
 • Priehradka Duše je ukončená, čaká sa na kolaudáciu. Touto úlohou bol poverený hospodár MsO p. Juraj Šeketa.
 • Finančné vysporiadania finančnej dotácie z MsÚ MI – touto úlohou bol poverený tajomník MsO p. Rudáš s finančným hospodárom p. Kehlom. Termín : do 27.11.2008
 • Tajomník MsO SRZ MI informoval výbor, čo je to Pontis.
 • O stave pozemkov pod rybníkmi informoval výbor tajomník MsO p. Rudáš. Výbor poveril p. Jozefa Nadzama úlohou preveriť majiteľov pozemkov. O jednaní bude výbor okamžite informovaný.
 • O zasadaní mimoriadneho predsedníctva výboru MsO informoval predseda p. Šaffa. Predsedníctvo sa zišlo 17.08.2008 a riešilo tieto náležitosti :
 • Stav predaja povolení za rok 2008,
 • Objednávka rôznych tlačív a povolení na RADU SRZ ,
 • Poistenie členov RS,
 • Odlov kapra ( značkovaného ) na VN Zemplínska Šírava,
 • Vyrovnanie finančných nákladov priehradky Duša,
 • Vyrovnanie nákladov za stráženie techniky pri prehradení Duše,
 • Doriešenie opravy pivničných priestorov rybárskeho domu ( p. Balog ).
 • Prevod peňazí na Radu SRZ – realizované ( p. Mikolaj )
 • Predseda MsO SRZ p. Šaffa informoval výbor o podpísaní dohody o spolupráci s Políciou v Michalovciach a Sobranciach pri riešení porušenia rybárskeho poriadku v okrese a pytliactva.

Ad 2 : Informácie jednotlivých členov výboru :

 • Čistota vôd – o stave revírov informoval referent pre čistotu vôd p. Tegi – stav čistoty vôd je dobrý,
 • Čistota revírov – stav na jednotlivých revírov pomerne uspokojivý
 • Ekonomický stav – k 31.08.2008 bol stav finančných prostriedkov nasledovný:
  Slovenska sporiteľňa – 134 348 ,- Sk, a Dexia banka 1 660 000,- Sk. V súčasnosti to už neplatí, pretože medzitým boli realizované povinné platby. Úhrada z Niké, bez problémov. O stave pokladni výbor informoval finančný hospodár p. Kehl.
 • Stav chatiek na VN Zemplínska Šírava : Paľkov – pomerne dobrý stav, treba ešte doriešiť Lúč.
 • Dňa 4.10.2008 bude veľký odlov kapra na účely výskumu. Jedná sa o označkovaného kapra. Rybári z MI organizácie budú loviť na Paľkove. Treba informovať členskú základňu.

Ad 3 : II. rybársky ples v Michalovciach.
Výboru boli predložené plagáty. Predaj sa začne 1. októbra 2008.

Ad 4 : Činnosť členov RS – 6.09.2008 spoločná kontrola revírov, boli skontrolované všetky revíry. Vo Vinnom bolo odobraté jedno povolenie, problém na VN Vyšná Rybnica. O tejto náležitosti bol samostatný bod.

Ad 5 : Rôzne informácie:
Súťaž v HE členovia RS – výsledky našich zástupcov, 3. miesto p. Juraj Šeketa, Dňa 31.08.2008 veľká kontrola na VN Zemplínska Šírava – odobratých 6 povolení ( člen Rady SRZ p. MUDr. Rudáš bol poverený preveriť lov na rybičku na VN Zemplínska Šírava ).
Zemplínsky kapor – výbor poveril tajomníka MsO p. Rudáša dojednať na Rade rôzne náležitosti týkajúce sa tohto preteku. Určení členovia výboru sa zúčastnili preteku funkcionárov v Trebišove. Družstvo skončilo na 5. mieste.
Stav webovej stránky : Firme Progres systems s.r.o. bol zaplatený ročný poplatok 12 000,- Sk . Stav webovej stránky je na dobrej úrovni a ešte sa bude zlepšovať.

Ad 6 : Sťažnosť p. Kisíka : výbor sa listom p. Kišika zaoberal. Rozhodnutie na nasledujúcom výbore.

Ad 7 : Referát športového referenta : p. Kulčár informoval výbor o posledných športových súťažiach ako aj stav pripravenosti na Memoriál Milana Podstavského.

 • Rybárska súťaž vo Veľkých Kapušanoch – družstvo Michaloviec – I. miesto,
 • Jesenné kolo Bodrog Capu – družstvo MI – 6. miesto z 22 družstiev,
 • II. liga Žilina – družstvo celkovo na 6. mieste ( z 12 družstiev ),
 • Memoriál Milana Podstavského – dňa 27.septembra 2008. Výbor sa stretne
 • 09.2008 pred mestským cintorínom o 15,30 hod. a položí veniec na hrob Milana Podstavského Je potrebne zabezpečiť bufet, ako aj zber uhynutých rýb po ukončení súťaže.

Ad 8 : Informácia o predaji povolení za rok 2008 a ceny povolení na rok 2009:

 • informoval hospodár MsO p. Juraj Šeketa : predaj za 2 573 000,- Sk oproti minulému roku pokles detí.. Celková suma zo zápisným činila sumu : 2 657 800,- Sk
 • objednávka na rok 2009 – zoznam bude vyvesený vo vývesných skrinkách, ale aj na webovej stránke.

Ad 9 : Jesenné zarybnenie : plán 10 760 kg + Rada

 • Vinne K3 – 3 000 kg + 30 kg šťuka
 • Pozdišovce – 3000 + 30
 • Baňa – 1260 + 20
 • Vyšná Rybnica 1900
 • Budkovce 1200 + 20
 • Blatce Lapoš – 200
 • Kolibabovce – 200
 • Čierna voda – 70 kg šťuka
 • Zarybňovanie prebehne vo všetkých revírov podľa harmonogramu. Časť násad dostane MsO od Rady a ryby pôjdu do ostatných revírov presne podľa plánu.

Ad 10 : Rôzne, diskúsia :

 • p. Oravec – informoval o plánovanej brigáde vo Vyšnej Rybnici. Brigádnici však neprišli. Preto p. Šeketa navrhol isté riešenie, brigádnikom dať po odpracovaní členskú známku zdarma. Týmto návrhom sa bude ešte výbor zaoberať.
 • P. Nadzam – informoval o jesennej brigáde v Budkovciach

Výbor ešte riešil bežné náležitosti. Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Vladimír Šaffa zasadnutie výboru ukončil.

Zaznamenal : Ján Sisák