Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru 23.7.2009

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ v Michalovciach dňa 23.07.2009

 

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny.

V úvode zasadnutia výboru privítal predseda MsO SRZ p. Vladimír Šaffa prítomných .

Staré úlohy :

–        Rybník Budkovce II – ( úloha v realizácií, pokračujú aktivity v tejto oblasti ),

–        Kronika – úloha trvá realizáciou poverený p. Sisák,

–        Revitalizácia Laborca – ( úprava vodnej hladiny … momentálne to stoji, žiadna aktivita, prípadne návrhy riešení),

Aktuálne dianie :

–        Šíravský pleskáč : predseda MsO SRZ v Michalovciach poďakoval všetkým členom výboru , ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh tejto populárnej súťaže pre členov výboru Košického kraja a spriatelených MO a MsO z iných krajov. Doteraz sme počuli iba tie najlepšie ohlasy.

–        Dňa 1.07.2009 zasadalo predsedníctvo MsO SRZ Michalovce, ktoré okrem  iného pre jednalo aj: – ukončenie predaja povolení na rok 2009, predaj hosťujúcich povolení na VN Vinné jazero ( povolenie platí od večera do rána), vyhodnotenie športového družstva MsO SRZ Michalovce a plusy a mínusy pri ich činnosti, odvolanie p. Vaľka – výbor potvrdil rozhodnutie disciplinárnej komisie v plnom znení.

–        V mesiaci júl 2009 prebehlo zarybnenie VN Pozdišovce a Vyšná Rybnica násadou zubáča v množstve po 6000 ks( rýchlený zubáč ).

–        Stav predaja hosťovacích  povolení na VN Vinné jazero – predaj je na dobrej úrovni, je pomerne veľký záujem zo strany rekreantov ako aj členov iných organizácií. Zarybnenie bolo na výbornej úrovni, takže prevláda obojstranná spokojnosť.

–        Dňa 4.07.2009 prebehlo zarybnenie VN Pozdišovce, Budkovce Duši násadou kapra Kr v množstve 12000 ks.

–        O činnosti členov RS informoval p. Hujdič. V uplynulom období previedli členovia RS 2 spoločné kontroly. Až 11 členov skontrolovali všetky revíri MsO. Pri kontrole boli odobraté 3 povolenia na rybolov. Druhá kontrola bola 15.07.2009. Bolo odobraté jedno povolenie na rybolov. Práca členov RS sa v poslednom období zlepšila, škoda že do činnosti sa nezapájajú všetci členovia rovnomerne.

–        O čistote vôd výbor informoval p. Tegi : 8.07.2009 bol nahlásený úhyn rýb na rieke Laborec pod ČOV Lastomír až po Palínsky most. Úhyn bol veľký, škoda, že vinník je už tradične neznámi. Zariadil sa aspoň zvýšený prietok vody v toku, čím sa zabránilo ďalšiemu úhynu.

–        Riešil sa problém špinavej vody na VN Vinné jazero,

–        Na VN Baňa dochádza zase k zarastaniu riasami pod vodnou hladinou. Výbor sa bude touto záležitosťou zaoberať na ďalšom zasadnutí,

–        Ekonomika : Uhradili sa faktúry zarybnenie 1990 EUR, Šíravský pleskáč 150 EUR, webová schránka 232 EUR, faktúry z rady 6202 EUR.

–        Správa kontrolóra ( p. Puček ), pokladňa za prvý štvrťrok v poriadku,

–        Brigádnická  činnosť: riešil sa problém znečisťovania okolia vodnej nádrže Vinné jazero, pretože znečisťujú rybári, skúsenosť je však iná, najväčší neporiadok robí mládež.

–        Zemplínska Šírava – poriadok v norme,

–        Výpustný kanál – rybári vyzberali smetie a iný odpad,

–        Brigáda vo Vyšnej Rybnici – brigádnici zo Sobraniec vyzberali 11 vriec odpadu.

–        Informácia z Vestníku Rady SRZ – veci aktuálne a pre činnosť MsO potrebné : členské známky sa každoročne opečiatkujú pečiatkou organizácie, ktorá známku nalepila.

–        Informovať členskú základňu o príchodoch k revírom Rady SRZ a vôd MO a MsO SRZ cez poľné cesty a poľnohospodárske kultúry.

–        Ponuka násadových rýb z klietkových chovov na VN Liptovská Mara ( 2,95EUR/ kg )

–        p.Kehl bol výborom poverený preveriť výrobu betónového garáža pre potreby MsO SRZ Michalovce.

–        Výbor prerokoval 3 žiadosti o prijatie do MsO SRZ Michalovce. Výbor súhlasí

s prijatím

–        III. Rybársky ples – od 1.07.2009 sú už všetky miesta zadané.

Zemplínsky kapor 2009

-problém hlavného rozhodcu – ( ako prvý náhradník poverený p. Ján Sisák ),

-informácie o „ Zemplínskom kaprovi „ sú už aj v Čechách na www.mrk.cz,

Zabezpečené – zástavy, bilbordy…

Vypracovaním pozvánky pre sponzorov, partnerov atď.. bol poverený p. Rudáš,

–        cien je dostatok, takže sa uvažuje s ocenením aj sektorov atď…

–        dňa 8.8.2009 sa uskutoční Papaláš pretek, po jeho ukončení sa budú riešiť niektoré záležitosti organizovania Zemplínskeho kapra,

–        15.8.2009 bude súťaž členov RS v HE na VN Chlmec

–        16.8.2009 v nedeľu na Paľkove bude stretnutie výboru k organizovaniu Zemplínskeho kapra

–        Úlohy : zabezpečiť : – políciu, plavčíka, označenie rezervácie

            Rôzne : športový rybári v Budkovciach organizujú z piatka na sobotu ( 7.-8.8.2009  )

                         24 hod. pretek v love rýb udicou na ťažko. Výbor o tomto preteku informoval

                          p. Seman

            Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný predseda schôdzu výboru ukončil.

                                                                                                                 Zaznamenal : Ján Sisák