Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru 19.12.2008

                Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ v Michalovciach dňa 19.12.2008

 

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny.

            V úvode zasadnutia privítal predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Vladimír Šaffa prítomných členov výboru a pozvaných hostí. Všetci si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého člena výboru  MsO SRZ v Michalovciach p. Jozefa Nadzama.

Ad 1 : – podľa stanov bol namiesto zosnulého člena výboru do funkcie člena výboru začlenený volený náhradník p. Kačmarský.

Ad 2 : – predseda MsO p. Šaffa  vyzval všetkých členov výboru kto má na karte rôzné DKP, že pivničné priestory rybárskeho domu sú už funkčné a je potrebné v termíne od 28. -30.12.2008 všetko doniesť. Zároveň bola schválená komisia v zložení pp. Kehl, Tegi, Kravec a Šeketa, aby previedli koncoročnú inventúru.

Ad 3 : Predbežne boli schválené termíny – Mestská konferencia v Michalovciach dňa 1.3.2009, ktorej bude predchádzať členská schôdza  Obvodnej organizácie SRZ v Budkovciach, kde sa poriešia niektoré vzniknuté náležitosti ( dňa 22.02.2009 zo začiatkom o 9,00 hod. )

Ad 4 : – Stav financií MsO SRZ vMichalovciach : k 19.12.2008 .

Ad 5 : členovia výboru boli oboznámený o exekúcií p. Jaroslava Lachytu za nevyrovnanie si finančných pohľadávok vo výške 3 000,- Sk voči MsO SRZ v Michalovciach.

Ad 6 : predseda MsO p. V. Šaffa previedol krátke, ale výstižné zhodnotenie práce jednotlivých členov výboru. V uplynulom roku 2008 sa urobil kus práce, ale je ešte vždy čo vylepšovať. Práca členov výboru bola vyhodnotená ako dobrá. V závere tohto bodu sa v mene členov výboru MsO poďakoval za kvalitnú prácu samotnému predsedovi podpredseda MsO p. Sisák. K hodnoteniu práce výboru sa pripojil aj tajomník MsO MUDr. A. Rudáš. Jeho hodnotenie bolo krátke, ale taktiež výstižne. Konštatoval, že zánikom CVČ v Michalovciach nastal útlm v tejto oblasti, to znamená práce s deťmi.  Niečo sa musí urobiť v tejto oblasti a rok 2009 nás určite preverí. Výbor hodnotil uplynulý rok 2008  ako dobrý.

Ad 7 :– predseda MsO informoval členov výboru, že prvé zasadnutie v roku 2009 sa uskutoční dňa 13.01.2009. Určení členovia výboru predložia návrhy plánov činnosti na rok 2009, ako aj vyhodnotenie činnosti za rok 2008.

Ad 8 :  – v priebehu zasadnutia výboru prebehlo storno starých povolení za rok 2008 a to:

Denné ( po 200,- Sk ) – 22 ks,

Týždenné ( 800,- Sk ) – 46 ks,

Denné cudzinec ( 500,- Sk ) – 21 ks,

Týždenné cudzinec ( 2000 ,- Sk ) – 48 ks. Kontrolu previedol p. F.Oravec a hlasovaním odsúhlasil celý výbor.Po kontrole boli povolenky znehodnotené.

Ad 9 : stav pokladne k 19.12. 2008 predložil p. Kehl a je 2 400,- Sk. Finančný hospodár konštatoval, že všetky náležitosti sú vysporiadané.

Ad 10 : – na ďalšie rokovanie výboru bol pozvaný p. Štefan Nadzam, ktorý bol výborom MsO SRZ v Michalovciach poverený prípravou členskej schôdze Obvodnej organizácie SRZ v Budkovciach dňa 22.02.2009 zo začiatkom od 9,00 hod. ako aj prevzatím materiálov po nebohom Jozefovi Nadzamovi.

            Nakoľko program schôdze výboru sa vyčerpal, predseda MsO SRZ v Michalovciach poďakoval prítomným za účasť a zaželal všetko najlepšie v novom roku 2009.

                                                                                                 Zaznamenal : J. Sisák