Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru 18.4.2009

 Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce  – 18.4. 2009

 

 Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

 Prítomných privítal predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Šaffa Vladimír.

Úlohy z marca 2009

–    Rybník Budkovce – pokračovať vo vybavovaní a zabezpečiť odkúpenie
     pozemkov

–     Kronika MsO- pokračovať v získaní podkladov a viesť pravidelne
                        život MsO v kronike , zodp.  p.Sisák,  MUDr. Rudáš

Ad1 – 1. máj 2009 – Pohár primátora mesta

pretek pre detí registrované a neregistrované
p. Šaffa – rozdal úlohy pre výbor dopodrobna a vyzval všetkých
                       členov výboru o plnú účasť, zároveň účasť členov
                       Rybárskej stráže. Je to reprezentácia rybárstva.

                       p. Šeketa – slávnostné otvorenie vôd MsO

            2. máj 2009 –   Súťaž dospelých na Bani.
                                   Rozdelené úlohy . Zaver s posedením pri guľáši.

            8. máj 2009 –   Súťaž na Vinnom jazere- prebieha zápis súťažiacich.
                                   p.Šaffa- zabezpečenie cien.

            9. máj 2009 –  Súťaž – VN Budkovce – zabezpečenie p. Seman O.

            10.máj 2009 – Súťaž – VN V. Rybnica- zabezpečenie p. Oravec F.

Ad2 –  Na výbor bol pozvaný p. Šimon, ktorý oboznámil výbor s plánmi okolo
          vodnej elektrárne na Porubskom potoku . Po dohode bude MsO SRZ
          Michalovce kompenzovať v podobe príspevku na zarybnenie. Zmluvu
          vypracuje MsO SRZ Michalovce MUDr. Rudáš a zašle menovanému.

Ad 3 – O stave revírov v jarnom období výbor informoval hospodár MsO p. J. Šeketa.
          Revíri  sú v poriadku, nedošlo k úhynom.
         28.3. p. Šeketa sa zúčastnil aktívu hospodárov v Košiciach.
         Informoval o priebehu
         a hlavne o zlej situácii okolo zarybnenia Z. Šíravy.

            Informoval o dotácii zarybnenia z RADY kaprom K2 , Šťukou a kaprom Kr.

Ad 4 – Dňa 5.4. v priestoroch Rybárskeho domu sa uskutočnilo školenie

          Rybárskej stráže. Aj keď boli zaslané pozvánky, nezúčastnil sa
          každý školenia. Školenie viedol veliteľ RS MsO p. Hujdič .
          Novým členom bola odovzdaná vystroj a baterky.
          p. Šaffa vyzval členov
          na aktivitu pri zahájení sezóny. Budú uskutočnené spoločné kontroly.

Ad 5 – pokračuje predaj povolení na rybolov na sezónu r. 2009,
          momentálne je predané asi 60 %  plánovaného predaja.

Ad 6III . Rybársky ples 16.1.2010

            Informoval p. Tegi Milan
            V tlači sú plagáty, vstupenky , tombola. Hra hudba ABRAM

Ad 7 – Ekonomika –

p. Mikolaj, Kehl, Puček- predložia stav kvartálnej uzávierky za I.Q.2009.

                                               Uhradené za kúpu pozemku 1000 €.
                                               Stav v pokladni k 18.4. – 700€

Ad 7 – Brigádnická činnosť

            p. Demčak informoval o účasti na brigáde a ďalších brigádach
            ktoré nasledujú

–          prístupová cesta na VN Pozdišovce ( problémy pri zarybňovaní ).
           je prísľub od p. Bendu na zavezenie  jám pri hrádzi.
           p. Šeketa určí termín.

 –         Chatka Lúč – prenesenie a práce s tým spojené zabezpečí p. Kravec

 

Ad 8 – Čistota vôd

            p. Tegi informoval hlavne o čistote na Vinnom jazera a Bani Michalovce.
         Kvalita vody zodpovedá vode rybničnej.

Ad 9 – Zemplínsky kapor 2009

–         mená dvoch svojich asistentov nenahlásili p.Kulčar a p. Demčak
–         zakúpený putovný pohár MsO SRZ Michalovce
–         v tlači sú trička pre súťažiacich a rozhodcov
–         súťažiaci boli vyzvaní pre zaplatenie štartovného do konca mája 2009.
–         naďalej pracovať na prípravách

Ad 10 – Žiadosti o vstup do MsO

                 p. Šaffa informoval a každú žiadosť prečítal.
                 Výbor k žiadostiam sa vyjadril kladne.

                 Žiadosť p. Pivarnika bola prejednaná samostatne.
                 Listom bude informovaný o prijatí a podmienkach prijatia.

 

Rôzne :

–         p. Kravec  doriešiť prepis prívesného vozíka ( starého )

–          60. výročia založenia MO SRZ Trebišov sa zúčastnia
           p.Šaffa. Kravec. Hujdič.Šeketa
           odovzdajú malú pozornosť od MsO Michalovce.

–         Šíravsky pleskáč – rozposlať pozvánky zodp. MUDr. Rudáš
–         Zakúpenie kosačky a grilu na plyn zodp. MUDr. Rudáš        
–         MUDr. Rudáš informoval o jednaní RADY

 

Nakoľko program zasadnutia výboru bol vyčerpaný,
predseda MsO SRZ v Michalovciach p.Šaffa   schôdzu ukončil.                                  Zaznamenal : Balint Tibor