Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru 18.12.2009

 

            Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ v Michalovciach dňa 18.12.2009

 

Prítomní: podľa predloženej prezenčnej listiny.

            V úvode privítal predseda MsO SRZ Michalovce prítomných členov výboru a pozvaných členov komisií a členov RS.

Po privítaní,  predseda MsO SRZ Michalovce zhodnotil celoročnú prácu všetkých členov výboru. Poukázal na klady jednotlivých členov výboru, ale celkom otvorene hovoril i o nedostatkoch, resp. neochote niektorých členov výboru zapájať sa intenzívnejšie do práce MsO, nakoľko úlohy z roka na rok sú náročnejšie a ich plnenie si vyžaduje maximum pri ich realizácií. V podstate úlohy MsO SRZ Michalovce boli splnené. Medzi najúspešnejšie bol zaradený aj II. rybársky ples a rybársky maratón, I. ročník Zemplínskeho kapra.

 

Ad 1 – staré úlohy:

–        pokračovať v aktivitách na rybníku Budkovce II,

–        kronika: prísľub p. Molnára zo Zemplínskeho múzea pri zisťovaní  materiálov o vzniku organizovaného rybárskeho spolku v Michalovciach,

–        prevod financií z Rady SRZ ( úlohou poverený p. Rudáš ), dojednaný termín v decembri 2009, resp. január 2010 na zasadnutí Rady SRZ.

Ad 2–  aktuálne dianie, plnenie úloh v priebehu mesiaca:

–        nakoľko sa zmenili ceny hosťovacích povolení, komisionálne boli sčítané a skartované( denné 6,5 Eura – 170 ks, týždenné 26,5 Eura – 36 ks, denné cudzinci 16,5 Eura – 75 ks a týždenné 66,5 Eura – 26 ks).

–        p. Šeketovi bola odsúhlasená odmena 118,30 Eur ( 10%) za predaj hosťovacích povolení.

–        V dňoch  12. – 13. 12. 2009 prebehla inventúra v rybárskom dome a v Budkovciach. Inventúra dopadla dobre, všetky veci boli skontrolované, označené .Vďaka patrí pp. Balintovi, Kačmarskému, Demčákovi, Šaffovi a Semanovi. Do nového roku 2010, ide MsO SRZ Michalovce s čistým štítom.

–        Dňa 12.12.2009 bola podpísaná hmotná zodpovednosť medzi p. Kačmarským a MsO SRZ Michalovce, zastúpená p. Šaffom Vladimírom.

Ad 3–  stav rybníkov :  rybníky  sú  v  poriadku,  pripravené  na zimné obdobie. Pri kontrolách

boli zistené dve previnenia, lov po 24 hod. Prípadom sa zaoberala disciplinárna komisia.

Ad 4 – Zemplínsky kapor :

–        Bola schválená 3-členná komisia, príprava II. ročníka Zemplínskeho kapra v zložení : pp. Šaffa, Bálint, Kačmarský.

–        Generálny sponzor tejto súťaže firma Starbaits.

Ad 5 – predaj povolení na rybolov na rok 2010 začal od 10.12.2009, bližšie informácie aj na     

            webovej stránke MsO SRZ Michalovce.

Ad 6 – Informácie z Rady SRZ:

–        tajomník MsO SRZ Michalovce p. Rudáš, odovzdal DVD z  rybárskej súťaže Zemplínsky kapor prezidentovi a tajomníkovi Rady. Radou bola táto súťaž vysoko hodnotená a je prísľub na realizáciu II. ročníka.

–        v novembri 2010 sa uskutoční snem SRZ ( kde bude zvolené nové vedenie na nové funkčné obdobie).

–        Z 2% získala MsO SRZ Michalovce z Rady SRZ sumu 1650 Eur,

–        Dividendy z Rady ( mrazený pstruh) budú použité na III. Rybárskom plese.

Ad 7 – Ekonomika: stav v SSP   a Dexia  už po úhradách k 31.11.2009 zostal nezmenený.

Ad 8 –III. Rybársky ples:

–        dňa 11.12. členovia výboru  pripravovali ryby na ples.

–        Určila sa činnosť jednotlivých členov výboru na III. plese:

–         p. Balint, Tegi, príjem, príprava stolov, ,  hruškovica

–         uvádzanie hostí p. Kačmarský, Seman,

–         úvodné slovo p. Sisák,

–        úvodný tanec p.Šaffa s manželkou,

–        p. Hujdič vyudenie sumcov,

–         p. Bálint šťuky + „holubky“,

–         rezne p. Kačmarský,

–        rybací šalát p. Šeketa,  

–         víno + výzdoba p. Hanik

–         tombola, určí sa dodatočne.

Ad 9 – Rôzne :

–        výborová schôdza v novom roku dňa 14.01.2010

–        návrh na termín Mestskej konferencie: 28.02.2010

–        p. Pjura, disciplinárna komísia za rok 2009 – 2370 Eur na pokutách + nedoplatky ( vyslovená spokojnosť s ich prácou ),

–        p. Hujdič – z činnosti RS ( krátka informácia ),

–        športová činnosť, boli zaplatené poplatky za Divízia – plávanie a umelá mucha.

 

Nakoľko nebolo viacej pripomienok a program výborovej schôdze bol vyčerpaný predseda zasadnutie výboru ukončil. Poprial prítomných veselé prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2010.

                                                                                                                 Zaznamenal : Ján Sisák