Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru 13.1.2009

Zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce, konané dňa 13.01. 2009

 

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

V úvode zasadnutia privítal prítomných predseda MsO SRZ v Michalovciach p. Vladimír Šaffa. Poprial prítomným všetko najlepšie v novom roku 2009.

–          Kontrola starých úloh :

–          Rybník v Budkovciach – táto úloha je v riešení ( zatiaľ stagnuje, ale urobili sa patričné kroky na zvládnutie tejto úlohy v priebehu roku 2009),

–          MsÚ v Michalovciach – všetky náležitosti ohľadom financií sú v poriadku.

–          Inventúra – bola zrealizovaná presne podľa plánu, 4 veci boli navrhnuté na odpis, ináč všetko ostatné je v poriadku. Predseda poďakoval komisií za jej prácu.

–          Nové úlohy :

–          Vestník Rady SRZ – pre našu organizáciu sú iba úlohy ohľadom sčítania stavov kormorána.

–          Poistenie členov RS do 31.1.2009

–          Ekonomická stránka : Boli pripísané dividendy zo Slovrybu ( 199 eura ).

Faktúry za plyn a elektriku boli rozpočítané pre nájomníkov,

Výbor schválil nové pracovné dohody pre pp. Mikolaja a Šeketu,

Poriešený problém s daňovým úradom ( pokuta bola odpustená, náklady akurát za kolkové známky. V budúcnosti sa budeme snažiť predísť istým nedorozumeniam  pre drobné procesné chyby ),

–          Informácie :

–          Stav na rybníkoch – 06.01.2009 bola inventúra na rybníkoch v Budkovciach, pochvala zo strany hospodára, pretože rybníky boli pekne prevzdušnené. Vďaka patrí rybárom z Budkoviec a okolia . Taktiež na ostatných rybníkoch sa urobili potrebné prevzdušňovacie práce. Vďaka patrí brigádnikom, ktorý sa na týchto akciách zúčastnili,

–          Predaj povolení je od 15.12.2008  a predalo sa povolení za viac ako 200 000,- Sk,

–          Činnosť členov RS – rybníky sú zamrznuté, bola informácie o drancovaní rýb na výpustnom kanály, ale tieto sa nezakladali na pravde. Sú ešte ľudia, ktorý anonymne telefonujú a majú z tejto činnosti radosť.

–          Referent pre brigádnickú činnosť bol vyzvaný, zabezpečiť termíny brigád na rok 2009 v Michalovciach, Budkovciach, Sobranciach a v Strážskom. Tieto informácie budú zverejnené na internetovej stránke MsO SRZ Michalovce,

–          Bol predložený návrh na športovú činnosť na rok 2009, výbor sa s týmto návrhom bude zaoberať na februárovej schôdzi výboru,

–          Bol potvrdený termín členskej schôdze Obvodnej organizácie v Budkovciach dňa 22.02.2009 zo začiatkom o 9,00 hod.

–          Dňa 14.02.2009 sa uskutoční výstava rybárskych potrieb v Bratislave,

–          Predseda MsO predložil výboru žiadosť člena s MsO SRZ v Humennom p. Jaroslava Ondušku o prestup do našej organizácie zmenou bydliska. Výbor súhlasil.

–          Zmluvy s MO SRZ v Trebišove, MsO  SRZ v Humennom a MO Veľké Kapušany o love rýb na miestne povolenie sú platné aj na tento rok, teda 2009, tak ako platili v roku 2008.

–          Bol načrtnutý návrh na zarybnenie v roku 2009, výbor tento návrh prejedná na februárovej schôdzi výboru

–          2. rybársky ples – na 99% je všetko zvládnuté, boli upresnené úlohy jednotlivým členom realizačného týmu.

Nakoľko program schôdze výboru bol vyčerpaný, predseda schôdzu ukončil.

                                                                                                     Zaznamenal : Ján Sisák