Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zásadal výbor MsO SRZ dňa 17.6.2010

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce, konaného dňa 17.06.2010

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

Ad 1 – staré úlohy zostávajú v riešení,
Ad2 – doriešenie členov RS a DK
Ad 3 – V súčasnom období je veľkým problémom ustrážiť rybársky revír „ Výpust z VN Z. Šírava. Vyskytujú sa problémy s členmi MsO Michalovce, ale aj KE,TV a iných okresov východného Slovenska. Zvýšiť počet kontrol v danej lokalite .
Ad 4 – Tábor mladých rybárov – plánovaná akcia na VN Z. Šírava, do posiaľ nahlásené iba 7 deti.
Ad 5 – Správa o činnosti členov RS od posledného výboru-
správu predložil p. M. Hujdič:
Práca členov RS je na dobrej úrovni, je len na škodu veci, že sa do nej zapája čoraz menej členov RS. Výbor sa k tomuto problému vráti v najbližšom období.
Noví členovia na preškolenie 20.6.2010 v Košiciach pp. Angi, Kačmarský, Serenče
Ad 6 – Informácie z Vestníka Rady: riešenie mimoriadnej povodňovej situácie na východe Slovenska. Aj našu organizáciu povodne poškodili, je potrebné, aby poverený člen výboru prekonzultoval danú situáciu s krajským ichtyológom p. Gécim
Ad 7 – problémy v rybárskom dome s pivničnými priestormi. Urýchlenie doriešiť vzniknutú situáciu aj za cenu zvýšených nákladov.
Ad 8 – posledná akcia v mesiaci, brigáda na VN Pozdišovce. Úloha, pozháňať brigádnikov, zabezpečiť vrecia na odpad, benzín do kosačiek atď. Taktiež zariadiť brigádu na výpustnom kanály. Zodpovedný brigádny referent Ing. Tadián
Ad 9 – Ekonomika
Ad 10 – stav v pokladni
Ad 11 – predaj povolení za rok 2010
Výbor sa vráti k predajú a zásadám predaja pre rok 2011, potrebné realizovať školenie pre členov SRZ, ktorí porušujú stanovy SRZ aj za cenu, že pri neznalosti, nebude im v ďalšom období vydané povolenie na rybolov.
Ad 12- Správa rybárskeho hospodára:
– dňa 31.05. a 09.06.2010 – vysadená násada pstruha dúhového na VN Vinné jazero a VN Vyšná Rybnica a VN Pozdišovce – celkom 500 kg.
– V dňoch 02. – 04.06.2010 školenie rybárskych hospodárov( pp. Kačmarský, Hujdič, Tégi, všetci traja úspešne absolvovali školenie.)
– Osadenie nových tabuli na VN Pozdišovce, Vinné a Baňa. Nálepka pre V. Rybnicu pripravená.
Ad 13 – Zemplínsky kapor – stručná informácia . K tejto problematike sa bude vracať výbor pravidelne.
Ad 14 – Rybársky ples – informácie podal p. Balint. Naďalej aktuálna téma, aj tu sa bude výbor venovať všetkým náležitostiam v septembri.
Ad 15 – Šíravsky zraz VN Z.Šírava, – pozvaný zástupcovia výborov z Košického a Prešovského krája.
Ad 16 – Diskusia: jednotlivý členovia výboru pre jednali drobné náležitosti zo života MsO. Nakoľko nebolo viacej pripomienok, a program výborovej schôdzi bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ Michalovce p. V. Šaffa zasadnutie výboru ukončil.
Zaznamenal : Ján Sisák