Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zakupenie členskej znamky pre rok 2021.

Vážení členovia MsO SRZ Michalovce. V prílohe Vám prikladáme list z RADY Žilina ohľadom zakúpenia si členskej známky aj v tejto ťažkej dobe pandémie. Výbor MsO sa bude držať usmernenia a zakúpenie členskej známky vás žiadame dodržať v termíne do 31.3.2021. V prípade problémov a nemožnosti zakúpenia, výnimky zabezpečenia členskej známky kontaktujte predsedníctvo výboru.
List z RADY :
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Zároveň je potrebné členov SRZ informovať o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku.

 

S pozdravom

Mgr. Tomáš Garaj
organizačno – právny odbor
Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina