Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

X. Snem Slovenského rybárského zväzu

Naši zástupcovia predseda p. Šaffa Vladimír a tajomník MsO SRZ Michalovce MUDr. Rudáš Anton ako zvolení delegáti za našu organizáciu sa zúčastnili X. snemu v Žiline. Na tento snem každá organizácia vysiela 2 svojich zástupcov, ktorí majú hlasovacie pravo. Títo zastupovali 122 organizácii z celého Slovenska a 103 189 rybárov.

V piatok večer naši zástupcovia sa zúčastnili niekoľkých jednaní s budúcimi kandidátmi a okolitými organizáciami.

Jednalo sa do polnoci a ráno 20. 11.sme absolvovali jednanie s tajomníkom SRZ Ing. Balážom. Oboznámili sme pána tajomníka s prácou organizácie, s úspechmi, no aj s problémami. Vyriešenie problémov nám bolo prisľúbené a nakoniec sme odovzdali list s podpismi okolitých zástupcov organizácii, tykajúci sa Zemplínskej šíravy. Autorom tohto listu bol výbor MsO SRZ Michalovce. Odpoveď bola prisľúbená v najbližších dňoch.

Snem zahájil a viedol prezident Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Harvanek Rudolf.

X. snemu sa zúčastnilo 243 delegátov.

Po zvolení komisii boli predstavení kandidáti na prezidenta a tajomníka na ďalšie 4. Ročné funkčné obdobie.

Na prezidenta kandidovali : MVDr. Borlog z MsO Lučenec a Ing. Janoušová Magdalená pracovníčka RADY Žilina
Na tajomníka kandidovali : Ing.Javor Ľuboš zástupca Slovrybu a Ing. Ferdinand Baláž doterajší tajomník SRZ

Po predstavení delegátov sa voľby mohli začať.

Za prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu pre obdobie do roku 2013 bola napokon zvolená počtom hlasov 129 Ing. Janoušová Magdálena.

Druhý kandidát MVDr. Borlog získal 110 hlasov.

Za tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu pre obdobie do roku 2013 bol zvolený Ing. Ferdinand Baláž, získal 132 hlasov. Ing. Javor Ľuboš získal 105 hlasov.

Nasledovali voľby do kontrolnej komisie a členov RADY.

Náš kandidát do RADY MUDr. Rudáš Anton zo 6 kandidátov získal 19 hlasov a stal sa členom RADY za Košický kraj pre obdobie do roku 2013.

Viceprezidentom za Košický kraj sa stal zástupca z Kráľovského Chlmca In. Bodzáš.