Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Usporadúvanie rybárskych pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4592/2020, ktorým bolo povolené usporadúvanie rybárskych pretekov od 03.06.2020 bolo zrušené a nahradené novým Opatrením OLP/4738/2020. Uvedené opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 10.06.2020 a obsahuje nasledovné podmienky, ktoré musí usporiadateľ pretekov dodržať:

obmedzenie počtu účastníkov takého podujatia v počte maximálne 500 osôb. Počet 500 osôb sa nevzťahuje len na účastníkov podujatia, ale aj na ďalšie osoby prítomné na športovej udalosti (napr. usporiadatelia, rozhodcovia).
zaistenie rozostupov osôb, ktoré sú na rybárskych pretekoch prítomné. Je potrebné zabezpečiť rozostup minimálne 2 metre, okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi to znamená, že je potrebné zabrániť zhlukovaniu osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Odstup je potrebné dodržiavať aj pri príchode a odchode z pretekov. Tento rozostup nemusia dodržiavať rozhodcovia, ktorí budú pristupovať k jednotlivým účastníkom rybárskych pretekov. U nich je samozrejme potrebné dodržať potrebné hygienické pokyny – prekrytie horných dýchacích ciest a nasadené rukavice
každá osoba, ktorá vstúpi na miesto konania pretekov, je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a pred vstupom vykonať dezinfekciu rúk. Usporiadateľ má povinnosť zaistiť pri vstupe do priestoru konania pretekov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou o tom, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a o zákaze podávania rúk.

 

Za uvedených podmienok je možné, od 10.06.2020 vykonať rybárske preteky vo vyššom počte účastníkov, v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/4738/2020 Vám zasielame v prílohe.

 

S pozdravom

 

Mgr. Barbara Schlesingerová

vedúca organizačno-právneho odboru

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina