Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Usmernenie z RADY Žilina – predaj povoleniek 2021

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 24.1.2021. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe
Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.
Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.
Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť v súlade s výnimkou č. 3 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) napríklad :
– vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 sa vykoná poštou/kuriérom na OZ SRZ/kontaktnej osobe alebo do zbernej schránky prípadne iné,
– prebehne kontrola povolenia na rybolov na rok 2020 poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne,
– následne prebehne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou/kuriérom/ďalšie alebo výdaj povolenia na základe elektronickej/telefonickej objednávky cez okienko ako vo výdajnom mieste alebo je možné využiť služby zásielkovne/výdajného miesta iných obdchodov/pošty/kuriéra.
MsO Michalovce využíva tuto formu vydaja povolení na rybolov.
V prípade výdaja povolení cez výdajné okienko je potrebné dodržiavanie prísnych hygienických podmienok (dezinfekcia, rúško, 2 m vzdialenosť). V záujme predchádzania zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb pri výdajnom okienku, odporúčame „objednávanie“ na konkrétny čas alebo iný vhodný spôsob organizácie výdajov.
V prípade, ak osoby, ktoré zabezpečujú výdaj povolení nie sú v pracovnom pomere s OZ SRZ, odporúčame s nimi uzavrieť Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a vystaviť im potvrdenie pre účely výnimky zo zákazu vychádzania.
Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.
Podľa § 1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho pristúpila k výdaju povolení na rybolov na rok 2021 vhodným spôsobom.
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ.
S pozdravom
Mgr. Barbara Schlesingerová
vedúca organizačno-právneho odboru
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina