Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Usmernenie z RADY , organizovanie športových pretekov .

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí. Rozhodnutie Vám zasielame v prílohe.

V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza „Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.“
Na základe písomného vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa tento zákaz týka akýchkoľvek súťaží športovej povahy, i rybárskych súťaží prebiehajúcich v exteriéri.

Podľa § 4 ods. 15 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
Prevod prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí sa zakazuje.
Za prevod rybárskeho práva sa nepovažuje prenesenie plnenia niektorých úloh súvisiacich s hospodárením v rybárskom revíri z užívateľa na jeho organizačnú zložku.

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
Rybársky pretek alebo športový rybársky pretek je súťažou v love rýb udicou, ktorý organizuje užívateľ.

Podľa platnej legislatívy môže byť organizátorom rybárskeho preteku alebo športového rybárskeho preteku len užívateľ revíru alebo jeho organizačná zložka. Nie je možné prenajať pridelený rybársky revír na usporiadanie preteku inej osobe (fyzickej ani právnickej osobe).

Ak zorganizuje organizátor pretek podľa presne určených pravidiel športového rybolovu, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku, alebo porovnanie športového výkonu, poruší opatrenie OLP/4085/2020.
Takéto porušenie možno považovať za iný správny delikt podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Za také porušenie môže byť podľa § 57 ods. 41 písm. a) uložená pokuta od 150 EUR do 20.000 EUR.

S pozdravom

Mgr. Barbara Schlesingerová
vedúca organizačno-právneho odboru
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina