Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX45
826 45 Bratislava
Číslo: OLP/273112020
Bratislava 23.03.2020
Opatrenie ,
Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon Č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID19
vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, podľa § 48
ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona Č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné
opatrenie:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 24.03.2020 do odvolania
Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky Č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
1
zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 22712002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.
marca 2020.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je
vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení
COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre
chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že
v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu
ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhol Ústredný krízový štáb Slovenskej
republiky predÍžiť platnosť opatrenia uvedeného v záväznej časti tohto opatrenia do
odvolania.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného