Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Prvé zasadnutie nového výboru

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ v Michalovciach dňa 12.03.2010

 

Prítomní: podľa predloženej prezenčnej listiny.

            V úvode privítal predseda MsO SRZ Michalovce prítomných členov výboru, privítal nových a zahájil jednanie výboru MsO SRZ v Michalovciach.

 

Ad 1 –  Pri jednaní MsK SRZ Michalovce bolo schválené predsedníctvo v zložení : predseda p. Šaffa Vladimír, podpredseda p. Sisák Ján, tajomník p. MUDr. Rudáš Anton a rybársky hospodár p. Kačmarský Rastislav. Piatym členom predsedníctva bol jednohlasne zvolený p. Bálint Tibor.

Ad 2 – predseda predložil návrh funkcií jednotlivým členom výboru: pokladník p. Angi Peter, zástupca hospodára a referát pre čistotu vôd p. Tégi Milan, veliteľ RS p. Hujdič Milan, športový referent p. Seman Andrej ( zároveň predseda OO SRZ Budkovce ), brigádnicky referent p. Ing. Tádian Anton, referent pre kultúru a šport Bálint Tibor, právne záležitosti a výkup pozemkov pod rybníkmi p. JUDr. Sabadoš Vladimír,
člen výboru pre OO SRZ Sobrance p. Mgr. Oravec František
a zástupca športového referenta pre miestne preteky p. Kulčár Štefan.

Ad 3 – boli prijaté zásady činnosti výboru MsO SRZ v Michalovciach, ktoré boli jednohlasne prijaté novozvoleným výborom.

Ad 4 –  prebratie plánu práce výboru na rok 2010. Ten sa bude priebežne dopĺňať v priebehu roka.

Ad 5 – Disciplinárna komisia bude v nasledujúcom funkčnom období pracovať v zložení : p. Pjura Karol – predseda, Puskajler Ladislav – zástupca a členovia pp. Seňko Peter, Hubiňák Ján a Pavol Cibík.

Ad 6 – činnosť v OO SRZ Budkovce : prebehne akcia v súčinnosti so životným prostredím, výrub prestárlych stromov na VN Budkovce 2 ( 25 ks ), bola potvrdená objednávka

MsO pre p. Puskajlera s tým , že dotyčný bude maximálne dodržiavať bezpečnosť pri práci

( jednohlasne schválené ).

Ad 7 –  IV. Rybársky ples. Okrem termínu bola schválená aj hudba ( hud. skupina Pyramída ), je už vyrobený plagát. Zhruba polovica lístkov je už predaná.

Ad 8 – stretnutie zo starostami obcí : v pôsobnosti MsO SRZ Michalovce bolo uskutočnené stretnutie zo starostami obci Vinne, Zalužice a plánované sú stretnutia aj s inými. Cieľom jednania je dosiahnuť spoluprácu pri čistote pri vodných plochách  VN Vinné jazero a VN Z. Šírava a iných náležitosti .

Ad 9 – opravou chatky na Lúči bol poverený p. Hujdič Milan

Ad 10 – dňa 13.03.2010 prebehne jednanie s členmi výboru MO SRZ V. Kapušany.

Ad 11 – v najbližšom období prebehne jednanie s políciou na Z. Šírave, v Michalovciach, v Sobranciach, Strážskom a Pavlovciach nad Uhom – spolupráca pri odhaľovaní pytliactva. Je potrebné obnoviť splnomocnenia pre členov výboru pri posudzovaní škôd pytliakmi v jednotlivých lokalitách.

Ad 12 –Ekonomika : stav financií v bankách je na dobrej úrovni k 01.03.2010 sa predali rybárske povolenia za viac ako 26 119 Eur.

Ad 13 –  stav na rybárskych revíroch je na dobrej úrovni, dlhá zima ukáže aký je stav rýb

Ad 14 – dňa 10.04.2010 bude aktív rybárskych hospodárov v Košiciach

Ad 15 – Z činnosti RS – 21.03.2010 sa uskutoční aktív členov RS o 9,00 hod. v rybárskom dome. Začiatkom mesiaca prebehlo niekoľko kontrol na výpustnom kanály. Bude vypracovaný a doplnený plán spoločných kontrol na rok 2010.

Ad 16 – Materiálne vybavenie : pre zlepšenie činnosti je potrebné zakúpiť nasledujúci materiál – kamera, kvalitnejší fotoaparát, vlajky krajín Európskej únie, na rozšírenie chatky na Paľkove : chladničku, mrazničku, televízor, drevené postele +matrace, stavebný materiál na chatku Lúč, Paľkov. Kľúče od chatiek budú mať, spravovatelia chatiek, predseda a rybársky hospodár. Výbor schválil poplatok na 1 deň v sume 10 Eur,
suma bude použitá na oprávu tej ktorej chatky.

Ad 17 – Zemplínsky Kapor – dňa 20.02.2010 sa v Bratislave rybárskej výstavy zúčastnili pp. Šaffa, Bálint a Kačmarský. Dobavilo sa veľa náležitosti. Pri tejto príležitosti bol tajomník MsO p. Rudáš, poverený dobaviť žiadosť na realizáciu tejto medzinárodnej rybárskej súťaže a tým oficiálne zahájiť prípravy tohto preteku.

Ad 18 – Žiadosti o prijatie za člena MsO SRZ Michalovce :

–        p. Riško Miroslav –  Baškovce,

–        Pacura Štefan – V. Kapušany,

–        Cigán Jozef – V. Kapušany,

–        Javorský Maroš – Koromľa,

–        Capik Vitalij – Koromľa,

–         Žeňuch Radovan – Koromľa,

–        Ferko Miroslav – Mlynská 5, Michalovce

–         Marek Šandor – Palin,

–         Potiš Ladislav – Drahňov,

–        všetci menovaný boli výborom doporučený.

–        Nebol daný súhlas na prijatie p. Dávida  Beňaka z Pavloviec n/U

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu : p. Marek Lacko – žiadosť zamietnutá!

Ad 19 – list z Rady SRZ Žilina

– výbor na svojom zasadnutí pre jednal túto záležitosť, ktorá bola doručená výboru MsO SRZ Michalovce . Zástupcovia rybárskeho hospodára na VN Z. Šírava pp. Šaffa Vladimír a Hujdič Milan na základe tohto listu a svojim vyjadrením pred výborom MsO , sa listom adresovaným na RADU ŽILINA tejto funkcie vzdávajú. Výbor pre jednal túto náležitosť bez ich fyzickej účasti, schválil ich abdikáciu a zároveň navrhol odvolať aj hospodára VN Z. Šírava p. Jána Kravca , ktorý stratil dôveru výboru MsO . Ak RADA  Žilina požiada MsO , táto je ochotná do 31.03.2010 navrhnúť nového hospodára a dvoch zástupcov. Pán JUDr. Vladimír Sabadoš bol poverený výborom odpovedať listom ako reakciu výboru MsO SRZ Michalovce na list z RADY.

Ad 20 –  výbor jednohlasne odsúhlasil na výšenie poplatku podľa návrhu z Mestskej konferencie
na rybársku súťaž  VN Vinné jazero – sumu 10 Eur.

Ad 21 –  termíny výborových schôdzi : 23.04., 20.05., 17.06., 22.07., 8. 8., 23.09., 21.10., 18.11., 17.12. piatok záverečný výbor v roku 2010.

Ad 22 –  rôzne :

–        pokladník , zakúpiť pokladňu na euro mince

–        od 13.03. pokračuje predaj povolení v Rybárskom dome.

–        Vypracovať brigádnickú činnosť na VN Z. Šírava

Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ v Michalovciach p. V. Šaffa jednanie výboru ukončil

 

 

 

                                                                                        Zapísal p. Sisak