Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Príprava zákona o rybárstve

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a pôvodne aj Rakúska, ktoré sa zatiaľ členstva vzdalo) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., v nasledovnom znení:

„Vážený pán predseda vlády,

EAF (Európska rybárska federácia) sa vo svojej činnosti zaoberá okrem iného i legislatívnymi úpravami výkonu rybárskeho práva vo svojich členských krajinách.

Na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, konanom v Prahe dňa 14.10.2017, podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanie novej kodifikácii výkonu rybárskeho práva v Slovenskej republike.

Obsiahlu diskusiu vyvolalo oznámenie, že jedna z navrhovaných úprav smeruje k diskontinuite výkonu rybárskeho práva s možnosťou zveriť jeho výkon na revíroch SRZ niektorým verejnoprávnym subjektom. Súčasný Zákon o rybárstve, ako aj Stanovy SRZ kladú rovnaký dôraz na ochranu prírody, životné prostredie a k tomu smerujúcej výchove mládeže. SRZ je vnímaný ako rešpektovaný predstaviteľ športového rybárstva na Slovensku, ktorý všetky vyššie spomenuté úlohy plní. EAF vždy považovala SRZ za nanajvýš kompetentného predstaviteľa, ktorý zaisťoval požiadavky ochrany životného prostredia aj možnosť využitia rybárskych revírov pre svoju veľmi početnú členskú základňu. Preto nie je predstaviteľom členských krajín EAF zrozumiteľný legislatívny návrh, ktorý by mohol smerovať k obmedzeniu tejto činnosti v SRZ. Rada prezidentov EAF bola oboznámená s argumentáciou, ktorú v pripomienkovom konaní uplatnilo vedenie SRZ a plne sa s ním stotožňuje.

Vážený pán predseda vlády,
dovoľujeme si Vás naliehavo požiadať, aby ste argumentáciu uplatnenú SRZ vnímal a zaujal stanovisko, ktoré bude tento názor rešpektovať.“

PhDr. Otakar Brož
prezident EAF

Praha, 14.10.2017

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky informácie, ohľadom problematiky vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktoré zverejňujeme na webovej stránke Rady SRZ alebo Vám zasielame elektronickou formou, zdieľali na svojich webových a facebookovských stránkach, aby sa tak dostali do povedomia čo najširšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti.

V rámci webovej stránky Rady SRZ vznikla v rámci sekcie „Aktuality a oznamy“ nová podsekcia „Problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve“ (http://www.srzrada.sk/category/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/), do ktorej sa dostaneme aj prostredníctvom samotného bannera umiestneného v pravej časti webovej stránky.

S pozdravom

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk