Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pretek – Budkovce Carp Cup2016

BUDKOVCE CARP CUP 2016
propozície

Úvod :
Cieľom nášho podujatia je korektná boilies súťaž na vysokej úrovni, ako propagácia športového rybolovu – kaprariny. Jedným z hlavných cieľov je, aby sa na súťaži vytvorili priateľské vzťahy a súdržnosť. Dúfame, že sa táto súťaž stane tradíciou, kde bude vládnuť priateľská atmosféra a dobrá nálada. Preteky sú organizované pre dvojčlenné kaprárske družstva s možnosťou tretieho člena družstva – asistenta.

Termín podujatia :

21.7-24.7. 2016

Usporiadateľ preteku :

OO SRZ Budkovce pod záštitou MsO SRZ Michalovce
(organizačný výbor je zložený: Jozef Kanaloš, Andrej Seman,)

O vodnej ploche:

Čiastkové povodie od ústia pri obci Stretava po výpustné zariadenia VN Zemplínska Šírava.
Priemerná hĺbka vody je cca 1,5m až 1,8m. Dno prevažne tvrdé. Šírka kanála cca 15m. Trať bude situovaná v časti od obce Stretava po prúde dole k hati (čerpačke) pri obci Stretavka.

Zápis :

• maximálny počet družstiev je 20
• štartovné 50€ na 1 družstvo (aj vrátane asistenta)
• družstvá sú dvojčlenné s možnosť mať k dispozícii jedného asistenta
• asistent je plnohodnotným členom družstva
• podmienkou zápisu je zaplatenie štartovného 50€
• zaplatenie štartovného Vás oprávňuje zúčastniť sa súťaže
• štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr do 1. apríla 2016
• všetky družstvá budú zaregistrované až po uhradení štartovného
• odstúpenie od súťaže s vrátením zaplatenej sumy 50€ je možné do 30. apríla 2016,
po tomto termíne zaplatenú sumu nebude možne vrátiť, táto bude použitá na organizáciu
pretekov
• zaregistrovaní pretekári musia byť držiteľmi platných rybárskych dokladov k rybolovu, oprávňujúcich ich loviť na danej lokalite, kde sa preteky uskutočnia
• asistent, ktorý by nahrádzal v priebehu súťaže jedného z pretekárov družstva, musí tak isto byť držiteľom platných dokladov k rybolovu

Registrácia:

Registráciu prosíme poslať na e-mailovú adresu : jozef.kanalos@centrum.sk
Každé zaregistrované družstvo dostane obratom oznámenie o registrácii. Prosíme pri registrácii zadať názov teamu, mená účastníkov, prípadne aj meno asistenta a kontakt ( tel. č., e-mail ).
Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné riziko. Zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy neberie organizátor zodpovednosť.

Časový harmonogram :

Zraz pretekárov je 21.jula 2016 (štvrtok) o 9:00 hod. na kanály Čierna Voda
09:00 – 10:00 zápis pretekárov a losovanie sektorov
10:00 – 12:00 presun na vyžrebované sektory a príprava na preteky
12:00 začiatok preteku, prvé kŕmenie

koniec preteku 24.7. 2016 (nedeľa) o 12:00hod.
12:30 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
13:00 záver a ukončenie preteku

Priebeh losovania :

Podľa poradia zaregistrovania sa, bude žrebovať najprv poradie a potom poradie lovných miest.

Pravidlá lovu :

• v jednom družstve sa loví na maximálne 4 prúty
• každý prút môže byť osadený maximálne jedným náväzcom s jedným háčikom
• požívanie markrových prútov na zakrmovanie je povolené
• kŕmenie je povolené s boilies, peletami, partiklom, stick mixom, method mixom
• pretekár môže lov v priebehu preteku prerušiť a opustiť svoj sektor. V tomto prípade dva prúty musia byť z vody vytiahnuté. Lov sa obmedzuje na jedného pretekára, pokiaľ družstvo má aj asistenta, ktorý vlastní potrebné doklady k rybolovu, tento môže zastúpiť jedného z pretekárov a vykonávať lov za pretekára, ktorý lov prerušil
• asistent, ktorý nemá potrebné rybárske doklady, nemôže vykonávať lov za pretekára, je neaktívnym členom družstva
• každý z pretekárov alebo asistentov, ktorí loví musí mať riadne zapísaný príchod k vode a musí sa riadiť rybárskym poriadkom
• pretekár, ktorý chce opustiť súťaž, musí toto nahlásiť organizačnému výboru ( Kanaloš, Seman)
• pretekári majú možnosť podania protestu, voči porušeniu pravidiel, voči inému družstvu u organizačného výboru, ktorý vyhodnotí daný protest a rozhodne v čo najkratšom čase
• živú návnadu alebo nástrahu (ako sú napr. červíky, kostné červy a pod.) nie je povolené používať
• podmienky nádrže nevyžadujú silnú zostavu, preto Vás prosíme, aby ste zvážili používanie spletaných šnúr
• návštevy počas súťaže sú povolené každý deň od 8:00 hod. maximálne do 21:00 hod.
• v priebehu preteku, ako aj po ukončení preteku, musia ostať všetky lovné miesta čisté
• maximálne množstvo kŕmenia, ktoré je možné použiť na každý team, je 10 kg (či už boilies alebo partiklu, mixov alebo ich kombináciu)
• pretekári nemôžu mať pri sebe v bivaku, ako ani v motorovom vozidle a ani osobných veciach viac kŕmenia ako je 10kg!
• každé porušenie väčšieho množstva kŕmenia bude znamenať okamžitú diskvalifikáciu teamu!
• každý team musí povoliť a umožniť kontrolu svojho motorového vozidla, ako aj bivaku a aj osobných veci (mysli sa tým rôzne tašky, rupsaky, atď.)
• množstvo kŕmenia pred pretekom budú kontrolovať rozhodcovia.
• nie je možne začať pretek ak všetky družstvá nebudú mať skontrolovane a prevážené množstva kŕmenia.
• tento pretek sa uskutočni, len ak bude záväzne prihlásených minimálne 14 teamov
 počas preteku nie je povolené používať na vnadenie, zakrmovanie a umiestňovanie montáži
vyvážacie loďky alebo iné plavidlá

Zaobchádzanie s rybami :

• každé družstvo musí mať k dispozícii minimálne 2ks prechovávacích sakov
• do jedného saku na ryby je možné uložiť len jednu rybu
• kaprová podložka a veľký podberák je povinný
• bez kaprovej podložky nebude team pripustený k lovu!!!
• nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa, nešetrné zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže – rozhodne organizačný výbor
• u tých družstiev, u ktorých zistíme postupné úmrtie rýb, kvôli nešetrnému zaobchádzaniu, budú diskvalifikované a ich body budú zrušené
• uhynuté ryby nebudú vážené

Bodovanie a váženie :

• samotné váženie a zdokumentovanie rýb vykonajú rozhodcovia
 každé družstvo , ktoré zdolá ulovenú bodovanú rybu v čo najkratšom čase vyzve rozhodcov k váženiu a zdokumentovaniu úlovku (ideálne telefonicky)
• pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný jeden člen zo susedného družstva
• každú rybu bude potrebné zdokumentovať min. jednou fotkou
• ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo do iného sektoru, ak
by k tomu došlo, oba sektory – družstvá sú zo súťaže vylúčené
• do súťaže sa započítajú len kapry nad 45cm(vrátane) a amure nad 60cm(vrátane)
• víťazom sa stane družstvo s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb

Ceny :
1. miesto (finančná odmena 150 € v hotovosti + poháre, vecné ceny)
2. miesto (finančná odmena 100€ v hotovosti + poháre, vecné ceny)
3. miesto (finančná odmena 50€ v hotovosti + poháre, vecné ceny)

Tel. kontakty:
Jozef Kanaloš 0902 578059, Andrej Seman 0907 075650