Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pravidlá Preteku

ZEMPLÍNSKY KAPOR 2019 – PRAVIDLÁ PRETEKU

 1. Budovanie stanov a organizovanie vyžrebovaného lovného miesta v sektore, kde sa preteky uskutočnia, je dovolené iba súťažným tímom.
 2. Zakazuje sa pomoc iných osôb.
 3. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá s možnosťou tretieho člena asistenta.
  Asistent – je plnohodnotný člen pretekárskeho družstva v prípade vlastnenia platného povolenia na rybolov pre rok 2019 a musí sa riadiť rovnakými pravidlami, ktoré platia pre súťažiacich.
  V prípade, že asistent nie je držiteľom rybárskeho povolenia stáva sa iba pomocníkom pri výstavbe stanu, varení, nákupoch, upratovaní a styku s rozhodcami, no nemôže sa aktívne podieľať na úlovkoch.
 4. Pretekár aj asistent sa smie vzdialiť zo stanovišťa iba vtedy, ak upovedomí sektorového rozhodcu. V prípade, že opustí pretekársky sektor autom, pri návrate na stanovište je povinný bez vyzvania ukázať úložný priestor  auta sektorovému rozhodcovi. Nesplnenie požiadavky rozhodcu bude tím automaticky vylúčený zo súťaže.
  Doba opustenia stanovišťa je iba cez deň v čase od 8:00 do 19:00 na dobu maximálne 2 hodiny. Počas opustenia stanovišťa pretekár, alebo asistent preberajú na seba plnú zodpovednosť v prípade úrazu a akýchkoľvek prehreškov voči pravidlám súťaže.
  Návštevy sú povolené iba cez deň, t.j. od 8:00 do 17:00, počet denných návštev maximálne 2, nočné návštevy sú zakázané!
  V piatok, deň pred ukončením pretekov a v sobotu ráno, v deň ukončenia pretekov sú návštevy zakázané!
  Návštevy musia byť nahlásené u rozhodcov a auta počas návštevy družstva ostávajú zaparkované na stanovišti rozhodcov.
 5. Každé družstvo je povinné umiestniť stany a autá presne v určenom priestore svojho vyžrebovaného miesta, ktoré bude označené páskou a číslom stanovišťa.
 6. Sondovanie dna, vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a za pomoci člna. Súťažiacim je povolené ,ako zdroj pohonu člna používať elektromotor, benzínový motor maximálne do výkonu 5 koní. Prekročenie maximálnej hranice 5 koní má za následok zákaz použitia tohto benzínového motora .
 7. Označovanie lovných miest je povolené len tyčovými bójkami v nočných hodinách musia byť tyčovky osvetlené , tieto  musia byť po ukončení pretekov odstránené. Použitie H-bójky u družstiev  je možné len pred zahájením lovu. Po začatí súťaže  musí byť H bójka odstránená. Zákaz potápania pri bójkach pred aj počas súťaže.
  V lovnom sektore je povolené umiestnenie maximálne 4 kusy bójok. Je zakázané sa zdržiavať pri bójke
  susedného tímu na člne. Krajné susediace bójky musia byť medzi sebou vo vzdialenosti minimálne 20m.
 8. Povolený spôsob lovu, lov na ťažko, s jedným naväzcom a háčikom. Fedrova technika je zakázaná. Počas pretekov môže mať súťažný tím vo vode maximálne 4 naväzce s nástrahou.
 9. Ako návnady a nástrahy je možné používať pred pretekom v sobotu a počas preteku od nedele iba boilies, pelety , tepelne upravený partikel a metód mix. Množstvo návnady je neobmedzené. Zákaz používať  tygrí orech ako návnadu aj nástrahu v termíne od 14.9. do soboty 21.9.2019 – 8:00h. !!!
 10. Zakázané je vnadiť živými návnadami.
 11. Každé družstvo loví na štyri prúty, každý pretekár na dva. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár a asistent. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z vody. V prípade ukončenia lovu jedného pretekára, z rôznych dôvodov, môže byť nahradený asistentom. Túto výmenu je však povinný kapitán teamu nahlásiť sektorovému rozhodcovi. V prípade, že tím nemá asistenta, v súťaži môže pokračovať jeden pretekár, ale len s použitím dvoch prútov.
 12. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na podložku pod kapra a to i pri prevoze v člne / odhačkovací matrac je povinnou výbavou člna/. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo vode v carp saku.
 13. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom. Pri vážení rozhodcom má právo byť prítomný člen z vedľajšieho stanovišťa, ktorý podpisom potvrdí správnosť váženia. Teamy pri vážení sa budú striedať, aby v nočných hodinách nebol zaťažovaný iba jeden tím, rozhodnutie prináleží na rozhodcovi.
 14. Povinná výbava pre pretekára je:
  • carp sak
  • podberák
  • 2x podložka pod kapra
  • tyčová bójka ,musia byť svietiace
  • záchranná vesta s píšťalkou a odrazkou na chrbte
  •  pri vyvážaní a zdržiavaní sa na vodnej hladine od 19:00 do 06:00 je povinné mať zapnuté svietidlo (čelovka,lampáš,led svetla ) !!! a mať osvetlenú loď tak, aby bola viditeľná rozhodcom z brehu počas celej plavby v časovom rozmedzi 19:00 až 06:00.
   Táto výbava bude kontrolovaná sektorovými rozhodcami pred začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie tímu do súťaže
   .
   Pri kontrole bude vystavený protokol o kontrole vo dvoch vyhotoveniach. Jeden pre tím a jeden pre sektorového rozhodcu, potvrdený podpismi oboch strán.
 15. Použitie zavážacích lodiek v priebehu celého preteku je prísne zakázané !
 16. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho teamu. Sektory budú označené na brehu kovovými tabuľami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich.
  Opakované a neoprávnené prekročenie sektoru susedného tímu, môže po napomenutí viesť k vylúčeniu z pretekov. V súvislosti s každým sporom o hranice susedných sektorov je rozhodnutie rozhodcu záväzné pre každého.
 17. Ryby budú vážené priebežne počas celých pretekov aj v nočných hodinách. Rozhodca rybu odváži, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po odvážení musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody.
  V prípade, že sa tím bude snažiť do preteku prihlásiť rybu, ktorú neulovil (uhynutá, donesená), bude to mať za následok vylúčenie z pretekov, prípadne bude podané trestné oznámenie,
 18. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov,pod pojmom zdolané sa rozumie, že ryba musí byť v podložke na brehu a riadne nahlasená rozhodcom súťaže. Za dodržanie časového úseku od zaseku až po zdolanie zodpovedajú susediace družstva . Ryba zaseknutá po 08:00hod. nebude započítaná hoci by bola zdolana na podložke na brehu v časovom limite 08:10hod. Fotografia slúži ako dôkaz o čase ulovenia a odváženia úlovku.
 19. Započítané budú ryby:
  kapor od 6 kg vrátane
 20. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a automobilu.
 21. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov. Pri rovnosti hmotností rozhoduje:
  • väčší počet ulovených rýb
  • najťažšia ulovená ryba
  • žreb
 22. V prípade zlých poveternostných podmienok, hlavný rozhodca na návrh sektorových rozhodcov vyhlási režim „Čierna vlajka“ ktorá platí pre všetky sektory.
  O tejto skutočnosti budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom sektorových rozhodcov.
  Počas trvania režimu „Čierna vlajka“ sa súťažiacim zakazuje používať čln na vodnej hladine v čase od 19:00 hodiny do 06:00 hodiny.
  Lov z brehu je povolený stále!
 23. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.
 24. Vstup iných osôb a áut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov.
 25. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.
 26. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo a sú zodpovední sami za seba.
 27. Organizátor neručí za majetok súťažiacich! Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a zvezie vrecia s odpadom na určené miesto, ktoré určí rozhodca.
 28. Pri použití člna na vode musia mať súťažiaci oblečené záchranné vesty. Ich nepoužitie sa považuje za hrubé porušenie pravidiel pretekov a disciplíny a trestá sa vylúčením z pretekov!
  Použitie záchrannej vesty je povinné po vyhlásení čiernej vlajky aj pri zdolávaní úlovku z brehu, alebo nahadzovaní návnady z brehu, keď SÚŤAŽIACI STOJI VO VODE. Jej nepoužitie má za následok okamžité vylúčenie z preteku.
 29. Čln musí mať pevnú podlahu, dĺžku minimálne 2,70m a maximálne 3,60m ! a musí byť určený minimálne pre dve osoby. Súčasné použitie dvoch člnov na vode u jedného družstva  je povolené v prípade, žedružstvo je 3 členné a asistent je loviaci a vlastní  povolenie na rybolov !!! Pri 2 člennom družstve môže byť použitý len jeden čln. Jeden člen družstva musí byť vždy na brehu aj pri 2 člennom aj pri 3 člennom družstve ( na vylosovanom  stanovišti).
 30. Pokiaľ pretekársky tím v celkovom umiestnení získa jednu z prvých troch cien, nebude hodnotený v rámci sektoru a víťazom sektoru sa stáva ďalší nasledujúci súťažný tím, ktorý nebol ocenený v rámci hlavných cien.
 31. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 32. V prípade porušenia pravidiel u bodov 4, 8, 10, 11, 13,15,20,22,24,  je porušenie závažné a súťažiaci tím je vylúčený z pretekov! 
 33. Možnosť odhlásenia družstva zo súťaže s nárokom na vrátenie štartovného je možné 30 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne stráca prihlásené družstvo nárok na vrátenie štartovného. Zmena člena družstva, prípadne asistenta je možné 15 dní pred začiatkom súťaže. Zmena názvu družstva je možná 15 dni pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny organizátor neberie do úvahy, čiže zmena nie je možná.
 34. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!
 35. Pozastavenie pretekov, alebo prerušenie je výhradným právom a zodpovednosťou hlavného rozhodcu po konzultácii s organizačným štábom. Po predčasnom ukončení pretekov platia dovtedy evidované výsledky.
 36. Družstvo, ktoré nenahlási hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi preteku ukončenie z dôvodu (rodinné, zdravotné,  pracovné) a opustí stanovište predčasne, v ďalšom ročníku sa s ním nepočíta. To platí aj pri neúčasti družstva na záverečnom vyhodnotení.
 37. Družstvu , ktoré je počas súťaže potrestané žltou kartou sa po skončení súťaže odpočíta 10 000 bodov t.j. 10 kg z celkovej váhy ulovených rýb. Družstvo môže byť potrestané žltou kartou aj viackát počas súťaže, to znamená, že mu môže byť odpočítane aj viackrát 10 000 bodov t.j. z celkovej hmotnosti ulovených rýb.
 38. Žltá karta sa udeľuje pri porušení bodov 6,7,9,12,14,16,25,29. Tak isto žltú kartu udelí rozhodca družstvu , ktoré nedodrží časový harmonogram pred začiatkom súťaže v sobotu začiatok krmenia a vstupu na vodu až do 21:00 hod.. V nedeľu začne vyvažať,krmiť,sondovať dno  ešte pred 06:00 hod. , kedy je oficiálny začiatok súťaže.