Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Poďakovanie Mestu Michalovce

Vážená rybárska verejnosť, rybári ale i priaznivci rybárstva

Nakoľko tohtoročná epidemiologická situácia nám nedovolila organizovať rybárske preteky
tak ako po každý rok v dopredu určených termínoch, ako bolo zvykom , boli tieto preteky po rokovaní výboru MsO SRZ Michalovce rozhodnuté a schválené , aby boli zorganizované preteky na miestnych vodách tak, aby záujem a podpora rybárstva hlavne u mladšej generácie neopadol.
Dňa 07.05.2021 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie Mestom Michalovce sme teda
požiadali o posunutie termínov na možnosť zorganizovanie pretekov tak aby mohli byť
dodržané všetky nariadenia súvisiace s Covidom.
Na základe našej žiadosti nám Mesto Michalovce vyhovelo a termín čerpania dotácie bol
presunutý až do 30.09.2021.
Na základe toho mohli byť zorganizované preteky ako Carp maratón Pozdišovce, Feeder
pretek vo Vyšnej Rybnici a Budkovce Carp cup teda v obvodných organizáciách Mestskej
organizácie MsO SRZ Michalovce.
Keďže sezóna odsúhlasených pretekov našej organizácii pre tento rok už skončila
chcel by som v mene výboru MsO SRZ Michalovce poďakovať Mestu Michalovce za
poskytnutie dotácie na spomínané preteky na miestnych vodách a teda aj udržanie záujmu
a prilákanie mladej generácie k rybárstvu. K takémuto poďakovaniu prostredníctvom stránky MsO SRZ Michalovce a na sociálnych sieťach pristupujeme aj kvôli skutočnosti, že
nakoľko neboli organizované preteky ako v predchádzajúcich rokoch teda médiá o tomto
neinformovali tak ako obvykle.
Takisto by som rád poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na organizácii jednotlivých
pretekoch a hlavne by som veľmi rád poďakoval súťažiacim že sa pretekov
zúčastnili aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii.
Úplne na záver ešte raz chcem poďakovať Mestu Michalovce, že nás ako organizáciu
zaradil medzi organizácie , ktorým poskytol dotáciu na zorganizovanie pretekov a zvyšovanie záujmu o rybárstvo v Michalovciach a zároveň aj okolitým obciam , všetkým organizátorom a súťažiacim.

Vladimír ŠAFFA
Predseda MsO SRZ Michalovce