Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Plašenie a odstrel kormorana – usmernenie z RADY!

K výkonu výnimky na plašenie a usmrcovanie kormorána veľkého
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
Na základe skúsenosti pri výkone výnimky na plašenie a usmrcovanie kormorána veľkého a po konzultácii so zástupcami Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK“) si Vás dovoľujeme požiadať o nasledujúce:
• V prílohe Vám zasielame upravený vzor zmluvy o spolupráci pri realizácii a chceme Vás požiadať o podpísanie zmluvy v tomto znení,
• SPK a jej členovia sa nám z vlastnej iniciatívy snažia pomôcť s realizáciou výnimky, predovšetkým s odstrelom, preto je potrebné, aby administratívu ohľadom výnimky (najmä hlásenie o plánovanom výkone výnimky, záznam o love, príp. ďalšie) vykonávali výlučne určení členovia OZ SRZ (neprenášať tieto povinnosti na užívateľa poľovného revíru)
• Pokiaľ nemáte uzatvorenú zmluvu o spoluprácu s miestnym užívateľom poľovného revíru, odporúčame Vám kontaktovať užívateľa poľovného revíru alebo obvodnú poľovnícku komoru
• Komunikovať s užívateľom poľovného revíru alebo obvodnou poľovníckou komorou všetky nové informácie a zmeny ohľadom výkonu výnimky
• Kormorán veľký je chránený živočích a nakladanie aj s odlovenými jedincami je obmedzené legislatívou, a preto je zakázané napr. jeho preparácia alebo ponechávanie si častí jeho tiel
• ŠOP SR namieta súlad rozhodnutia o udelení výnimky (konkrétne sa jedná o odsek č. 14 výroku, ktorý povoľuje používať na odlov kormoránov do konca februára 2022 olovnaté strelivo) s platnou legislatívou. Podľa našich informácií prebiehajú v tomto smere kontroly inšpekciou životného prostredia. Vzhľadom k tomuto a veľmi všeobecne definovanému pojmu mokraď by sme Vás chceli upozorniť na tento potencionálne problematický bod vo výklade rozhodnutia a požiadať o zvýšenú opatrnosť pri výkone výnimky. MŽP SR sme požiadali o vyjadrenie k tomuto bodu rozhodnutia.
• SRZ uzatvoril zmluvu s kafilériou VAS, s.r.o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina na likvidáciu kadáverov kormoránov veľkých. V prípade, že potrebujete zlikvidovať dohľadané jedince kormoránov, môžete využiť asanačné služby kafilérie VAS. Náklady na likvidáciu znáša SRZ.
Na záver by sme Vás chceli požiadať, aby ste vyzvali svojich členov o dôsledné dodržiavanie osvetlenia miesta lovu (v súlade s platným zákon o rybárstve a vyhláškou na jeho vykonanie) a zvýšenú pozornosť pri výkone rybárskeho práva po zotmení v záujme vlastnej bezpečnosti. Boli sme zástupcami SPK upozornení na to, že prebieha lov diviačej zveri (opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných) aj mimo obvyklého času, preto dostatočné osvetlenie rybárov pri vode, by pomohlo predísť prípadným nehodám.
Mgr. Barbara Schlesingerová
vedúca organizačno-právneho odboru