Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ODOVZDANIE POVOLENIEK – PRIPOMENUTIE !!!

ODOVZDANIE POVOLENIEK –

§ 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 2016/2018 Z. z o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ,,Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenia vzťahuje, ryby nelovil.“ Ak držiteľ povolenia do určitého termínu povolenie neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. Povinnosť vzťahujúca sa na vrátenia povolení je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani organizačných zložiek SRZ , predĺžiť túto lehotu .

Povolenie za rok 2021, musí byť riadne vyplnené!!!
Vyplnené povolenia na rybolov za rok 2021 je možné umiestňovať do poštovej schránky umiestnených na rybárskom dome na adrese Námestie osloboditeľov 66 Michalovce , alebo do schránky umiestnenej na rybárskych potrebách Peter na ulici Školská 6 Michalovce , prípadne vyplnené povolenie na rybolov za rok 2021 môžete odovzdať aj v predajni PETER , ale iba v súlade s platnými protipandemickými výnimkami , alebo iným vhodným spôsobom neporušujúcim nariadenia.

PREDAJ POVOLENÍ na rok 2022
Výbor MsO SRZ Michalovce upozorňuje svojich členov , že predaj povolení na rybolov pre rok 2022 začne dňa v pondelok 13.12.2021 v predajni PETER v dňoch pondelok , streda , piatok od 9:00 h do 16:00 h za dodržania pandemických nariadení. V rybárskom dome sa povolenie zatiaľ nepredávajú !!! Bližšie informácie u pp. Kačmarského a Šaffu . Dodržujte všetky hygienické pokyny a vstupujte po jednom a iba s respirátorom .

Výbor MsO SRZ Michalovce