Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mimoriadný oznam pre členov SRZ Michalovce

MIMORIADNY OZNAM .
Vzhľadom k mimoriadnej situácii ohľadom koronavirusu vyhlásenej na Slovensku bolo v tejto súvislosti prijaté opatrenie aj na Sekretariáte Rady SRZ .

Na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ.
Výbor MsO SRZ Michalovce zmeškanie lehoty na zaplatenie členského pre rok 2020 bude posudzovať každý prípad na základe predloženej žiadosti člena SRZ.
Výbor MsO SRZ Michalovce dočasne pozastavuje :
– školenie mladých rybárov, malo byť v termíne 21., 22.3.2020
– Prijímanie nových členov do SRZ
– Prestup členov do MsO , alebo z MsO
– Brigádnická činnosť naplánovaná na mesiac apríl bude oznámená členom dodatočne prostredníctvom web stránky, vývesných skriniek

V termíne od 16.3.2020 bude Rýb. dom zatvorený z dôvodu vápnenia revírov hlavným hospodárom.
Vaše akékoľvek dotazy, žiadosti , vhoďte v písomnej podobe do schránok v Rýb. Dome , alebo Rýb. potreby PETER , prípadne použite web stránku srzmichalovce.

Výbor MsO SRZ Michalovce