Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia SRZ Michalovce

Mestská konferencia SRZ Michalovce
24.2.2013 sa uskutočnila Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce. V priestoroch zasadačky Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru sa zišli členovia MsO SRZ Michalovce , aby zbilancovali a poobhliadli sa za minulou sezónou , roku 2012. Už pri vstupe ich čakala informačná tabuľa, kde mali vyložené všetky potrebné informácie , ktoré výbor pripravil pre rok 2013. Informácie o pretekoch, brigádach, školeniach, plese, Zemplínskom kaprovi, tábore mladých ,no skratka , každý sa mohol v rýchlosti poinformovať, lebo podrobnejšie informácie mali členovia pripravené na stoloch. Po čakacej dobe mohol podpredseda MsO p. Sisák dať odsúhlasiť program konferencie, ktorý prítomní odsúhlasili jednohlasne. Tým sa Mestská konferencia mohla začať. Odsúhlasený program ktorým sa riadila dnešná Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce.
1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2012
4, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2012
5, Plán finančného rozpočtu na rok 2013
6, Plán práce výboru MsO SRZ na rok 2013
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie za rok 2012
8, Plán zarybňovania na rok 2013
9, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2012
10, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2012
11, Vylosovanie tomboly a odovzdanie diplomov
12, Prestávka
13, Diskusia
14, Správa mandátovej komisie
15, Správa návrhovej komisie
16, Návrh na uznesenie
17, Záver
Jednotlivé správy predniesli členom príslušný členovia výboru a každý s napätím počúval hlavne množstvo ulovených rýb , ktorými sa mohli pochváliť naši členovia a plán zarybnenia pre rok 2013.
Po krátkej prestávke do diskusie sa prihlásili iba traja členovia.
p. Tegi Milan – ako hospodár Zempl. šíravy informoval o zarybnení v roku 2012 a plánoch na rok 2013.
p. Pavlo Ján – poďakoval RS na Zempl. šírave za odvedenú prácu , informoval o ceste k výpustu a miestach na Z. kapra.
MUDr. Koziak B. – informoval o nečistote na VN Pozdišovce a prísnejších postihoch
p. Bihun B. – nadviazal na neporiadok Výpustného kanála
p. Kešeľ J. – Neporiadok na VN Pozdišovce a slabú kontrolu RS , berie sa po viac rýb
p.Kačmarský R. – informoval o obmedzeniach kŕmenia na VN Vinné.
Na záver diskusie sa všetkým diskusným príspevkom venoval predseda organizácie p. Šaffa a dopodrobna vysvetľoval zarybnenie VN Vinné, neporiadok na našich nádržiach a plánoch v brigádnickej činnosti.
Mandátová komisia v zložení Seman Andrej, Kočiš Pavol, Hoffman Miroslav
konštatovala , že dnešnej Mestskej konferencie sa zúčastnilo 131 členov .
NÁVRHOVÁ KOMISIA
Uznesenie z mestskej konferencie MsO SRZ v Michalovciach zo dňa 24.02.2013
Mestská konferencia berie na vedomie :
1. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2012
2. Správu hlavného hospodára
3. Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka
4. Správu mandátovej komisie
Mestská konferencia schvaľuje :
1, Pracovné predsedníctvo v zložení : p. Šaffa, MUDr. Rudáš, p. Sisák, p. Kačmarský,Ing. Mikolaj,
2, Mandátová komisia v zložení : p. Seman, Kočiš, Hoffman
3, Návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Tomko Marián, Hric Júraj, Kvak Ján
4, Správu o hospodárení organizácie za rok 2012
5, Plán finančného rozpočtu na rok 2013
6, Správu kontrolnej komisie za rok 2012
7, Plán hlavných úloh na rok 2013
8, Plán zarybňovania na rok 2013
Členská schôdza ukladá :
– Výboru MsO odpovedať písomnou formou na nezodpovedané diskusné príspevky
V Michalovciach, dňa 24.2.2013
JUDr. Tomko Marián ………………
Hric Júraj …………………..
Kvak Ján …………………………

Mestskú konferenciu ukončil krátkym príhovorom predseda MsO p. Šaffa poďakovaním všetkým tým ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti MsO a poprial všetkým členom zdravie a veľa krásnych prežitých chvíľ pri vode. Zároveň pripomenul , že rok 2014 bude rokom , keď Michalovskí rybári budú oslavovať 75 rokov existencie .