Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce

V nedeľu 26.2.2012 sa konala Mestská konferencia SRZ Michalovce. Už tradične v zasadačke Nemocnice s poliklinikou sa stretli rybári, aby zbilancovali rok 2011.
Program Mestskej konferencie bol rozdaný každému účastníkovi pri vchode do zasadačky. Tu na nástenke boli vyvesené všetky oznamy, akcie, ktoré výbor MsO SRZ Michalovce plánuje na rok 2012.

Program bol tento :
1, Otvorenie
2, Voľba pracovného predsedníctva
3, Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4, Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2011
5, Správa o hospodárení organizácie za rok 2011
6, Plán finančného rozpočtu na rok 2012
7, Správa kontrolnej komisie za rok 2011
8, Plán práce výboru a hlavných úloh na rok 2012
9, Správa hlavného hospodára
10, Plán zarybňovania na rok 2012
11, Návrhy na novelu zákona o rybárstve a na novelu vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve
12, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka
13, Vylosovanie tomboly
14, Prestávka
15, Ocenenie členov MsO SRZ
16, Diskusia
17, Správa mandátovej komisie
18, Správa návrhovej komisie
19, Návrh na uznesenie z Mestskej konferencie
20, Záver

Schváleným programom a Mestskou konferenciou oboznámil účastníkov podpredseda MsO p. Sisák. V správe o činnosti výboru predseda MsO p. Šaffa privítal hosti z MsO Humenné, ospravedlnil pozvaných hosti z RADY p. Ing. Geciho – účasť na konferencii v Poprade, viceprezident za Košický kraj p. Bodzaš- neprišiel.

V jednotlivých správach mohli zúčastnení konštatovať, že výbor pracoval po celý rok a splnil všetky predsavzatia a úlohy , ktoré mu boli uložené v roku 2011. Problém Zemplínskej šíravy je v riešení, čo preukázalo aj posledné sedenie na pôde MsO Michalovce 7.2.2012.

Po prestávke boli ocenení členovia MsO, ktorí sa dožili významného jubilea, za aktívnu prácu v rybárstve. Udelené boli diplomy a odznaky 3. Stupňa – 6. Členom., 2. Stupňa- jednému členovi a 1. Stupňa – 2 členom.

V diskusii vystúpili členovia výboru p.p.Ing. Tadián,Seman, Kačmarský, Angi s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie práce v ich činnosti. P. Kanaloš Jozef predniesol návrh na vrátenie uloveného kapra nad 70cm, zároveň oboznámil členskú základňu z dôvodmi ktoré ho viedli k tomuto návrhu. Návrh prešiel a tak naši členovia sa budú tímto návrhom riadiť.

p. Angi oboznámil členov z Kronikou MsO a zároveň aj z výročím založenia našej organizácie. Tohto roku je to 73. Rokov vzniku MsO SRZ Michalovce. Predniesol aj prácu s mládežou a otvorenie krúžku pre detí v Rybárskom dome. Termín September 2012. Zároveň navrhol členskej základni , aby už v tomto roku bol hospodár MsO p. Kačmarský zamestnaný na plný úväzok. Členská základňa návrh schválila na dobu 2. Rokov.

p. Tegi informoval o možnostiach lovu na Zemplínskej šírave a zarybnení Zemplínskej šíravy

p. Smriga predložil dokument o spôsobe lovu na Zempl. šírave, diskriminácii rybárov

p. Babuľak, Ing. Fedačko, Kvak – predložili členom petičné hárky za zrušenie revíru Chyť a pusť a zavedenie lovu na vlastnú zodpovednosť. Oboznámili členskú základňu a výbor MsO zo všetkými argumentmi, ktoré ich viedli k tejto akcii.

Na záver JUDr. Tomko prečítal a dal hlasovať, kto je za návrh na uznesenie z Mestskej konferencie konanej 26.2.2012. Návrh bol jednohlasne schválený.

Mestskú konferenciu ukončil predseda MsO p. Šaffa, poďakovaním hlavne mladým členom, ktorí prišli tentoraz vo veľkom počte, poprial členom zdravie a veľa krásnych chvíľ strávených pri vode, ale hlavne krásne úlovky.

NÁVRHOVÁ KOMISIA


Uznesenie z mestskej konferencie MsO SRZ v Michalovciach zo dňa 26.02.2012

Mestská konferencia berie na vedomie :

1. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2011
2. Správu hlavného hospodára
3. Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka
4. Správu mandátovej komisie
5. Správu o vzniku Mestskej organizácie – Kronika
Mestská konferencia schvaľuje :

1, Pracovné predsedníctvo v zložení : p. Šaffa, MUDr. Rudáš, p. Sisák, p. Kačmarský,
Ing. Mikolaj,
2, Mandátová komisia v zložení : p. Tejgi, p. Buksár, p. Kaštely
3, Návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Tomko Marián, Hric Júraj, Pliško Jozef
4, Správu o hospodárení organizácie za rok 2011
5, Plán finančného rozpočtu na rok 2012
6, Správu kontrolnej komisie za rok 2011
7, Plán hlavných úloh na rok 2012
8, Plán zarybňovania na rok 2012
9, Návrhy na novelu zákona o rybárstve a novela vykonávacej vyhlášky , ktoré vzišli z jednania na tejto konferencii
10, Príspevok 1€ na športovú činnosť od roku 2013
10, Zvýšenie poplatku za neodovzdanie prehľadu o úlovkoch do 15.1. na 50€ od r. 2013
11, Poplatok 0,50 € od roku 2013 – príspevok na detský rybársky krúžok , 50 € za neodovzdanie prehľadu o úlovkoch sa použije na detský rybársky krúžok od r. 2013
12, Odsúhlasenie prácovno- právneho vzťahu s p. Kačmarským Rastislavom na dobu
2 rokov vo výške 400 € čistého.
13, Schvaľuje návrh p. Kanaloša , aby kapor nad 70cm bol pri ulovení vrátený späť do vôd VN . To platí pre členov MsO SRZ Michalovce od 1.1.2013
14, Berie na vedomie Petíciu vypracovanú pp. Babuľakom. Ing.Fedačkom a Kvakom o vydanie súhlasu na zmenu revíru 4-4030-1-4 Zemplínska šírava z Chyť a pusť na revír s možnosťou privlastnenia si úlovku.
15, Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce , žiada RADU SRZ Žilina , aby podporila Petíciu o vydanie súhlasu na zmenu revíru č. 4-4030-1-4 Zemplínska šírava z Chyť a pusť na revír s možnosťou privlastnenia si úlovku.

Členská schôdza ukladá :

– Výboru MsO odpovedať písomnou formou na nezodpovedané diskusné príspevky

V Michalovciach, dňa 26.2.2012
JUDr. Tomko Marián ………………

Hric Júraj …………………..

Pliško Jozef………………………………