Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce

Dňa 28.2.2010 v zasadačke Nemocnice s poliklinikou Michalovce prebehla Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce.

Po čakacej dobe pol hodiny p. Sisak, poverený výborom vedením konferencie, zahájil privítaním a oboznámením s programom schôdze tuto konferenciu.

Boli zvolené pracovné predsedníctvo, mandátová, návrhová a volebná komisia.

MUDr. Rudáš predniesol obšírnu správu o činnosti výboru MsO SRZ Michalovce za rok 2009, kde každý mohol nájsť tu oblasť, ktorá ho zaujímala. Plán finančného rozpočtu na rok 2010 a správu o hospodárení predniesol ekonóm MsO p. Mikolaj.

Plán hlavných úloh na rok 2010 predniesol p. Šaffa a zároveň vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka. Tu pripomenul členom aktivitu pri zverejnení fotografii najťažších úlovkov.

Následovalo vylosovanie tomboly, kde členovia mohli vyhrať členskú známku, miestnu povolenku, zväzovú povolenku.

Členom, ktorí sa tohto roku dožili životného jubilea alebo sa aktívne zapájali do činností MsO, boli udelené diplomy ako čestný odznak II. stupňa, III. stupňa a pochvalné uznania.

Nadišiel zlatý klinec programu „VOĽBY do výboru pre roky 2010 až 2013″.

Voľby boli odsúhlasené ako verejným hlasovaním každého člena. Všetci prítomní hlasovali za verejné hlasovanie.
Voľba skrutátorov a následné predstavenie kandidátov boli prvým krokom k voľbe výboru pre rok 2010. U každého kandidáta boli sčítané hlasy za, proti a zdržal sa hlasovania. Volebná komisia v zložení JUDr. Tomko Marián, MUDr. Romančak Jaroslav, Ladislav Puskajler pracovala kľudne a bez chýb.

Po voľbe následovala prestávka pre podanie občerstvenia a príprava na diskusiu.

Po prestávke predseda volebnej komisie prečítal 13 členov, ktorí boli zvolení do výboru MsO SRZ Michalovce a zároveň 4 náhradníkov.

Náhradníkmi sa stali za Obv. org. Budkovce p. Vaľo Ján, za Obv. org. Sobrance p. Ing. Marcin Miroslav, za MsO SRZ Michalovce p. Demčak Michal a p. Kravec Ján. P. Kravec sa následne vzdal postu náhradníka za MsO SRZ Michalovce.

Zvolený členovia výboru p. Šaffa Vladimír, MUDr. Rudáš Anton, Sisák Ján, Kačmársky Rastislav, Hujdič Milan, Balint Tibor, Tegi Milan , Angi Peter, JUDr. Sabadoš Vladimír, Mgr. Oravec František, Seman Andrej, Ing. Tádian Anton a neprítomný Kulčár Štefan sa odobrali do vedľajšej miestnosti aby zvolili predsedu, tajomníka, podpredsedu a hospodára MsO.

Pri hlasovaní boli jednohlasne zvolený:

  • Predseda: p. Šaffa Vladimír
  • Tajomník: MUDr. Rudáš Anton
  • Podpredseda: p. Sisák Ján
  • Hospodár: p. Kačmársky Rastislav

S týmito výsledkami boli oboznámení členovia Mestskej konferencie. Výbor zvolí ďalšie funkcie na najbližšej výborovej schôdzi.

Mestská konferencia odhlasovala dvoch zástupcov na Snem RADY a to p. ŠAFFU Vladimíra a p. MUDr. RUDÁŠA Antona a ako náhradníka p. SISÁKA Jána.

V diskusii vystúpili traja členovia a to p. Bernát, Jendžeľovský a p. Krupčak.

Nasledovalo odhlasovanie mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a návrh na uznesenie.   

Záverom novozvolený predseda p. ŠAFFA Vladimír poďakoval za prejavenú dôveru a poprial všetkým členom veľa zdravia, rodinnej pohody a veľa krásnych zážitkov pri vode.