Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia – 10.4.2022 popis

MESTSKÁ KONFERENCIA MICHALOVCE
Sa uskutočnila v nedeľu 10.4.2022 v Reštaurácii Zlatý Bažant. Pri dodržaní všetkých pokynov z RADY a Volebného poriadku platného od 1.1.2022 prišlo v nedeľu na konferenciu 144 členov MsO SRZ Michalovce. Po preukázaní zaplatenej členskej známky a jej kontrole pri vchode , boli členom odovzdané drobnosti, ktoré vždy potešia rybárov. Čakalo sa do 08:20 . Po tejto dobe čakania sa mohlo začať podľa vopred stanoveného programu MsK. Úvodné voľby komisii, predsedníctva viedol tajomník MsO p. Angi. Bez problémov zúčastnený členovia odhlasovali aj skrutátorov. Správy prednesené predsedom, tajomníkom, hospodárom, brigádnickým referentom, športovým referentom a veliteľom rybárskej stráže boli podrobné, takže v sále bolo ticho a každý sa dozvedel o činnosti výboru v roku 2021. Po odovzdaní prihlášok p. tajomníkom kandidátov za členov výboru , kontrolnej komisie a členov na snem sa slova ujala volebná komisia na čele s predsedom volebnej komisie p. Jozefom Kanálošom. Bol zvolený nový 11 členný výbor a 4 členná Kontrolná komisia , takisto 2 členovia na snem a 2 náhradníci na snem. Výbor na svojom prvom stretnutí si zvolil za predsedu MsO Michalovce p. Vladimíra Šaffu, tajomníkom sa stal p. Peter Angi, podpredsedom sa stal p. Tibor Balint, hospodárom sa stal p. Rastislav Kačmarský.
Zo zaujímavých uznesení , bolo prijaté uznesenie o predaji a kúpe Rybárskeho domu.
Bolo prijaté od roku 2023 – príspevok na športovú činnosť 2€, príspevok pre mládež 2€. V roku 2023 , príspevok na zateplenie budovy rýb. domu 5€.
V diskusii vystúpil jeden člen s otázkou prečo si nepodalo viacej členov prihlášky do výboru. Tajomník MsO mu vysvetlil , že každý mal možnosť si prihlášku podať podľa zverejnených a vopred vyvesených plagátov na tabuli Rybárskeho domu. Tuto možnosť využili iba ti ktorých skontrolovala volebná komisia.
Záverečné slovo predsedu patrilo poďakovanie starému výboru za štvorročnú prácu, poďakovanie členom za prejavenú dôveru novému výboru a prianie do ďalších 4 rokov, rokov ťažkých aj v rybárstve.