Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

MESTSKÁ KONFERENCIA 1.3.2009

Začiatok MK o 8:30 bol dodržaný a na prezenčnej listine sa podpísalo 128 zúčastnených členov našej organizácie. Vedením Mestskej konferencie bol výborom poverený podpredseda MsO SRZ Michalovce, p. Sisák Ján. Úvodom privítal hosti, p. Harvanka a zástupcov výboru MsO SRZ Humenné.

Členovia boli oboznámení s programom Mestskej konferencie a minutou ticha si uctili pamiatku zosnulých rybárom a definitívne odhlasovali tento program:

                        1. Otvorenie

                        2. Voľba prac. predsedníctva a komisií

                        3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2008

                        4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2008

                        5. Plán finančného rozpočtu na rok 2009

                        6. Plán hlavných úloh na rok 2009

                        7. Plán práce výboru MsO SRZ na rok 2009

                        8. Správa hl. hospodára – zarybnenie za rok 2008

                        9. Plán zarybňovania na rok 2009

                        10. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2008

                        11. Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka

                        12. Vylosovanie tomboly a odovzdanie diplomov

                        13. Prestávka

                        14. Diskusia

                        15. Správa mandátovej komisie

                        16. Správa návrhovej komisie

                        17. Návrh na uznesenie

                        18. Záver

Správu o činnosti výboru za rok 2008 a plán hlavných úloh na rok 2009 predniesol predseda MsO SRZ, p. Šaffa Vladimír, správu o hospodárení za rok 2008 a plán finančného rozpočtu na rok 2009 predniesol ekonóm MsO, p. Mikolaj.

Zarybňovaním v roku 2008 sa zaoberal hl. hospodár MsO, p. Šeketa a zároveň oboznámil členskú základňu s plánom zarybnenia našich revírov v roku 2009.

V správe kontrolnej komisie bolo konštatované, že s finančnými prostriedkami MsO SRZ bolo nakladané v súlade s predpismi a stanovami SRZ. Neboli zistené žiadne nedostatky v pokladni a v účtovnej evidencii organizácie.

Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok a tombola, kde si členovia MsO už pravidelne môžu prilepšiť výhrou povolenia či členskej známky sa aj tohto roku tešilo veľkému záujmu rybárov.

Po podaní občerstvenia nasledovala diskusia.

 

1. Diskusný príspevok p. Harvanek:

Ako prvý vystúpil prezident RADY SRZ, p. Harvanek. Pozdravil všetkých prítomných rybárov a oboznámil ich
s režimom lovu rýb na VN Zemplínska šírava. Zaoberal sa výskytom PCB látok, zarybnením, značkovaním kaprov, odlovom a výsledkami rozborov.

Aj on sám vyjadril sklamanie z výsledkov rozborov Veterinárnej a potravinovej správy, ktoré nedopadli tak, ako sme všetci predpokladali. P. Harvanek prisľúbil pomoc pri ďalšom riešení tohto problému.

2. Diskusný príspevok p. Kvak Ján:

Na žiadosť p. Kvaka zverejňujeme príspevok v plnom znení:

Zemplínska šírava a PCB

Od roku 1929 do roku 1984 sa vo svete vyrobilo 1 500 000 ton látok obsahujúcich PCB. Dodnes sa vo svete používa cca 800 000 ton. V Chemku je uskladnených 1000t a na Slovensku cca 1500t.

PCB obsahujú tulene, veľryby, morské ryby, ich lov nikto nezakázal.

Bolo zistené, že PCB obsahoval hovädzí dobytok, mlieko – nebol zlikvidovaný žiaden chov, konzumácia mlieka nebola zakázaná! PCB vo vajíčkach – nebola zakázaná ich konzumácia! PCB v materinskom mlieku, nie je známe aby matke – matkám bolo zakázané kojiť!

Doposiaľ nebola vo svete prevádzkovo odskúšaná žiadna technológia na likvidáciu PCB!

Slovensko je prvé(!), chce zlikvidovať 2500 ton PCB!

SKUTOČNOSŤ? ÚČEL? ZAVÁDZANIE?

1. Dňom 25.6.2002 vydala ŠVPS SR cestou riaditeľa ŠV PS v Michalovciach podľa Zákona č.337/1998Z.z …….. .:

Zakázal: Lov a konzumáciu rýb , vrátane športového rybolovu pre celú lokalitu  Zemplínskej šíravy
Opatrenia platia od 26.2.2002 do odvolania.

Ďalšie riešenia týchto problémov spadá do kompetencie Ministerstva životného prostredia, ŠVPS SR požiadala MŽP SR na prevzatie riešenia ekologického problému  Zemplínskej šíravy a to:

– Vypracovanie celkovej stratégie a možností zaradenia regiónu do medzinárodného projektu vrátane jeho finančného zabezpečenia.
– Zapojení expertov z oblasti životného prostredia a vôd…. do riešenia problémov.

2. Ako vyplýva zo správy: „Monitoring poľovnej zveri a rýb v SR“ – ŠVP SR r.2002 a ďalších dostupných publikácií napr.:

Degradácia PCB v sedimentoch vo vodnej nádrží ZŠ – p. Hucko, p.Kušnír
Kontaminácia rýb východného Slovenska PCB – Zmetáková, Šalgovičová
Toxicita, biodegradácia sedimentov kontaminovaných PCB – Hucko

– V sedimentoch odpadového kanála z Chemka a.s a v rieke Laborec sú hodnoty obsahu PCB v mg/l v ZŠ v µg/l čo je 1000x menej v Zemplínskej šírave ako v Laborci.
– Ryby ako dobré indikátory znečistenia našej prírody v sebe kumulujú toxické látky, čím ohrozujú zdravie budúcich konzumentov dietického, ľahko stráviteľného mäsa. Toto nebezpečenstvo hrozí hlavne v povodí riek Bodrog, Tisa, Latorica, Laborec, Hornád, ako aj v okolí nádrže Zemplínska šírava.

Mimoriadne veterinárne opatrenie sa týka iba Zemplínskej Šíravy! Prečo ŠVP SP SR, SRZ Žilina, Greenpeace, Priatelia zeme, zelení, masmédia a ďalší, vidia problém PCB iba v ZŠ? Prečo chránia zdravie iba rybárov loviacich na ZŠ? Nie je ohrozené aj zdravie ľudí v povodí Bodrogu a Hornádu, Dunaja a v celej SR?

Veľmi zaujímavé je,že ryby nie je zakázané konzumovať z povodia Bodrogu!

Tak prečo tieto aktivity, toľko kriku, nie náhodou že:

– Zákaz pre ZŠ slúži na manipuláciu verejnej mienky, že likvidácia PCB v ZŠ je životne dôležitá.
– Sú za tým ako vždy peniaze, za monitoringy, štúdie, správy, analýzy, likvidáciu PCB?

Čo sa tým ma dosiahnuť 

Od roku 1984 je výroba PCB odstavená, od tohto obdobia sa iba tvoria štúdie, správy, monitoringy, návrhy riešení ako likvidovať PCB samozrejme že nie zadarmo, bolo by veľmi zaujímavé spočítať čo to doposiaľ stálo, koľko to ešte bude stať?

Za 25 rokov od ukončenia produkcie PCB sa nezlikvidoval pričinením človeka ani gram PCB.

Určitej skupine problém PCB prinášal a prináša výhody, táto skupina problém PCB bude pre vlastné záujmy živiť ďalej smutné na tom je že tým trpí Šírava, cestovný ruch, región a problém PCB je stále problémom.

Zmysluplný záver

– Okamžite zrušiť zákazy pre ZŠ.
– Likvidáciu PCB riešiť bez nezmyselných rozporuplných zákazov a bez manipulácii s verejnou mienkou.

3. Diskusný príspevok p. Angi Peter:

V jeho príspevku vyznelo jednoznačne, že neverí výsledkom veteriny Košice.

Trvá na zrušení revíru Chyť a pusť, zároveň žiada zarybňovať Z. šíravu kaprom na značkovanie zo západného Slovenska, prípadne stredného Slovenska a nie z Iňačoviec.

Po odlove týchto kaprov dať urobiť rozbor do Dolného Kubína a nie do Košíc.

Ak by tieto vzorky nevyšli, žiada RADU o privlastnenie si úlovku na vlastnú zodpovednosť každého rybára. Zarybňovať Z. šíravu riadne ako všetky nádrže a žiadne minimálne zarybnenie. Ak sa neprikročí k plneniu týchto bodov trvá na výzve pre okolité organizácie na spísaní petície.

4. Diskusný príspevok p. Babuľak Igor:

Zaoberal sa výpustným kanálom, prečo je v zväzovej povolenke a čia je to zásluha, tepla voda vo Vojanoch je vždy V. Kapušian, prečo sa nezoberie aj im.

5. Diskusný príspevok p. Smriga Miloslav:

Na Z. šírave už roky nebol vydaný rybársky poriadok, rybári sa nevedia čím riadiť.

Upozornil na chytanie na živú či mŕtvu rybku.

Tento bod neobsahuje zákon ani vyhláška a to že niekto tvrdí, že to vyplýva z toho že je to revír Chyť a pusť, je len tvrdenie a nie zákon. Každý zákon musí byť jasný, aby sa nemohol porušovať a to v prípade chytania na rybku vo vodách Z. šíravy tak nie je.

Upozornil tiež na rozmnoženie sumca a ubúdanie bielej ryby.

6. Diskusný príspevok p. Kondík Zdeno:

Nepáčila sa mu správa o činnosti športového družstva ako nepostačujúca. Spýtal sa na obvodné organizácie, či sú funkčné a prečo sa nerobia schôdze na obvodoch.

7. Diskusný príspevok p. Husar Jiří:

Zaviesť zásadu na našich revíroch, že kapor nad 60 cm sa bude vracať späť do vody, kvôli chytenia trofejných rýb.

8. Diskusný príspevok p. Šeketa Juraj:

Zavádza sa ďalšia možnosť zdokumentovania úlovkov a to cez našu webovú stránku.

Každý úlovok musí byť zdokumentovaný tak ako do časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, no bude odovzdaný výboru MsO na zdokumentovanie. Rybári tak môžu úlovok zaslať do časopisu obvyklou formou, alebo len na našu webovú stránku.

Obidva spôsoby sú právoplatné pre súťaž „O najťažší úlovok roka“. Platí to už pre rok 2009.

9. Diskusný príspevok p. Nurko Peter:

Trvá na zákaze lovu rýb na VN Vinné jazero z chatiek.

10. Diskusný príspevok p. Pliško Jozef:

Urobiť dohodu s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michaloviec, aby sa nekosilo na VN Materiálová jama v dňoch, kedy je povolený lov.

11. Diskusný príspevok Cibík Michal:

Má 85 rokov, bol odchovaný na Z. šírave, posledných 6 rokov chodí pravidelne na kontroly, no zatiaľ mu nezistili žiadne PCB látky v tele.

12. Diskusný príspevok p. Mikula:

Rozbory rýb zo Z. šíravy dať urobiť do Dolného Kubína a zahraničia. Nestotožňuje sa s p. Husárom o púšťaní rýb nad 60 cm.

VN Pozdišovce – navrhuje vyčistenie nádrže.

13. Diskusný príspevok p. Šeketa Juraj:

Opravil dodatok rybárskeho poriadku u boleňa na 40 cm.

 

Odpoveď na diskusné príspevky

Na diskusné príspevky, týkajúce sa Zemplínskej šíravy, zodpovedal p. Harvanek už v svojom príspevku, no zároveň sa dávajú do uznesenia z mestskej konferencie a budú predložené na RADU SRZ.

Diskusný príspevok p. Kondika:

Zodpovedal p. Šaffa – Upozornil na veľké výdavky na športové družstvo, jedná sa o šiestich ľudí, ktorí okrem športového rybolovu, neprispejú a nepomôžu organizácii v ničom. Na otázku, že v správe za rok 2008 bolo málo povedané o športovcoch, p. Šaffa upozornil na skutočnosť, že z piatich strán, ktoré správa obsahovala, tri sa venovali športovej činnosti. Ohľadom obvodných organizácií, bolo vysvetlené, že obvodné organizácie neboli nikdy zrušené, no bolo dohodnuté, že pre klesajúcu členskú základňu budú schôdze odborov uskutočňované striedavým spôsobom a to každý rok na inej pôde – v roku 2010 v OO Sobranciach.

Diskusný príspevok p. Husára:

Výbor MsO SRZ v Michalovciach by len uvítal púšťanie rýb nad 60 cm, no rybári to nepodporili.

Diskusný príspevok p. Nurka:

Chytanie rýb z chatiek – ide o rybárov, ktorí sú členmi MsO SRZ a chytajú zo svojich chatiek a je len na členoch RS, aby dokázali nekalú činnosť týchto ľudí.

Diskusný príspevok p. Pliška:

Výbor MsO SRZ sa kosením trávy na Bani bude zaoberať a skúsi dojednať kosenie na deň, kedy sa nelovia ryby.

Diskusný príspevok p. Mikulu:

Ohľadom VN Pozdišovce – Výbor prerokuje čistenie na najbližšej schôdzi výboru.

 

Mandátová komisia skonštatovala, že schôdze sa zúčastnilo 128 členov MsO SRZ v Michalovciach a podľa organizačného poriadku  je MK platná.

Návrhová komisia zhrnula všetky návrhy v správe, okrem Z. šíravy, tie budú zhrnuté výborom do uznesenia a odoslané na RADU SRZ.

Záverom predseda MsO SRZ poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial rodinným príslušníkom veľa šťastia  a pekné úlovky v roku 2009.

Účastníci Mestskej konferencie odchádzali s krásnym darčekom od výboru MsO. Každý držal v ruke pero a meter na meranie úlovkov s logom Mestská organizácia SRZ Michalovce.