Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Kaprarský maraton Pozdišovce – Propozicie 2021

KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE (2. ročník)
PROPOZÍCIE

ÚVOD
Podľa plánu športových podujatí pre rok 2021 usporadúva MsO SRZ Michalovce, pre členov MsO SRZ Michalovce športový rybársky pretek v love kaprov a amurov. Ide o pretek dvoj až trojčlenných kaprárskych družstiev usporadúvaný na VN Pozdišovce.

TERMÍN KONANIA
19. 5 – 23. 5. 2021

USPORIADATEĽ ŠPORTOVÉHO RYBÁRSKEHO PRETEKU
MsO SRZ Michalovce
Mestská organizácia SRZ Michalovce poveruje organizáciou športového rybárskeho preteku Kaprárskeho maratónu o pohár MsO SRZ Michalovce pp. Andreja Semana, Jozefa Kanaloša.

O VODNEJ NÁDRŽI
VN Pozdišovce 4-3710-1-1, vodná plocha s rozlohou 8ha. Nádrž sa nachádza bezprostredne pri obci Pozdišovce, ktorá sa pravidelne dvakrát do roka zarybňuje násadou kapra K3 a inou početnou násadou iných druhov rýb. Na nádrži sa ulovilo množstvo pekných aj kapitálnych úlovkov sumca, amura a kapra. Aj v minulom roku 2020 sa tu ulovilo niekoľko krásnych kaprov s hmotnosťou cez 10kg. Dno nádrže je zväčša pokryté nánosom bahna. Brehy nádrže sú zatrávnené s množstvom kríkov, stromov a vysokým pobrežným vodným porastom. Hĺbka vody záleží od miesta lovu. Hrádza – hlboká voda, zadná časť nádrže – voda plytká s množstvom zatopeného.porastu. Vodná plocha počas konania športových rybárskych pretekov bude rozdelená na dva sektory a to na sektor A a sektor B. V sektore A bude umiestnených 7 štandov, v sektore B bude umiestnených 6 štandov. Jednotlivé sektory a štandy budú vo vode vyznačené.a oddelené.tyčovými.bojkami.

 

 

 

 

ZÁPIS A REGISTRÁCIA
• maximálny počet družstiev 13
• štartovné je 140,- eur za družstvo
• družstvá sú 2-členné s možnosťou mať k dispozícii asistenta
• asistent je buď plnohodnotným členom družstva alebo neloviacim členom družstva
• termín evidencie prihlášok je do dňa 31.3.2021 do 24:00 hod (nehradí sa štartovné)
• po ukončení prihlasovania družstiev, organizačný výbor spolu s členmi výboru MsO vyberú 13 družstiev, ktoré sa zúčastnia pretekov
• osoby poverené organizáciou preteku predložia menný zoznam prihlásených družstiev výboru MsO SRZ Michalovce v termíne do 5.4.2021
• do 15.4.2021 družstvo dostane vyjadrenie ohľadom možnosti štartu na pretekoch v tomto ročníku, resp. či sa družstvo stáva náhradným družstvom
• štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr do 5dní odo dňa upovedomenia družstva o potrebnom zaplatení poplatku (výzva na zaplatenie štartovného bude vydaná na základe vývinu situácie ohľadom Covid 19, až budú uvoľnené opatrenia na možnosť usporadúvania športových rybárskych pretekov)
• zaplatenie štartovného Vás oprávňuje zúčastniť sa súťaže
• všetky družstvá budú zaregistrované na preteky až po uhradení štartovného
• odstúpenie od súťaže, ako aj nezúčastnenie sa preteku – zaplatenú sumu nebude možné vrátiť, táto bude použitá na organizáciu pretekov
• zaregistrovaní pretekári musia byť držiteľmi platných rybárskych dokladov k rybolovu oprávňujúcich ich loviť
• asistent, ktorý by nahrádzal v priebehu súťaže jedného z pretekárov družstva, musí tak isto byť držiteľom platných dokladov k rybolovu
• všetci členovia družstva musia dovŕšiť v deň začiatku preteku min.18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov nebudú zapísané, zaregistrované na preteky, ani ako asistenti družstva
Prihlášky prosíme zaslať na e-mailovú adresu : jozef.kanalos@centrum.sk, alebo telefonicky na tel. číslo 0902 578 059. Bližšie informácie aj na tel. čísle 0907 075 650 – Andrej Seman.
Každé prihlasené družstvo dostane obratom oznámenie o prihlásení – nie o účasti na súťaži. Prosíme pri prihláseni zadať názov tímu, mená účastníkov, prípadne aj meno asistenta a kontakt ( tel. č., e-mail ).
Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné riziko. Zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy neberie organizátor zodpovednosť. Každý účastník preteká na vlastné riziko.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM
zraz pretekárov je 19. mája 2021 (streda) o 9:00 hod. na VN Pozdišovce
09:00 – 10:00 otvorenie a losovanie sektorov
10:00 – 14:00 presun na vyžrebované sektory a príprava na preteky
14:00 začiatok preteku, prvé kŕmenie

koniec preteku 23.mája.2021 (nedeľa) o 10:00 hod.
12:30 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
13:00 záver a ukončenie preteku

PRIEBEH LOSOVANIA

Podľa poradia zaregistrovania si družstvo bude losovať najprv poradie, v akom si potom následne bude losovať lovné miesto.

PRAVIDLÁ PRETEKU

• v jednom družstve sa loví na maximálne 4 prúty
• každý prút môže byť osadený maximálne jedným náväzcom s jedným háčikom
• požívanie spodovych prútov na zakrmovanie je povolené
• použitie nahadzovacieho sonaru povolené
• kŕmenie je povolené iba s boilies a peletami
• lov povolený výhradne iba na boilies a pelety, čo organizátori a rozhodca budú môcť námatkovo kontrolovať kedykoľvek počas pretekov
• používanie iných nástrah a návnad, ako sú boilies a pelety je výlučne zakázané
• pretekár môže lov v priebehu preteku prerušiť a opustiť svoj sektor. V tomto prípade dva prúty musia byť z vody vytiahnuté. Lov sa obmedzuje na jedného pretekára
• pokiaľ družstvo má aj asistenta, ktorý vlastní potrebné doklady k rybolovu, tento môže zastúpiť jedného z pretekárov a vykonávať lov za pretekára, ktorý lov prerušil
• asistent, ktorý nemá potrebné rybárske doklady, nemôže vykonávať lov za pretekára, je neaktívnym členom družstva
• pretekár, ktorý chce opustiť VN, musí toto nahlásiť organizačnému výboru ( Kanaloš, Seman) a rozhodcovi.
• pretekár pred návratom na štand sa ohlási u rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu pretekára (napríklad kontrolu auta, príručnej batožiny a pod.)
• pretekári majú možnosť podania protestu voči porušeniu pravidiel, voči inému družstvu a to u organizačného výboru alebo u rozhodcu, ktorí rozhodnú v čo najkratšom čase
• podmienky nádrže nevyžadujú silnú zostavu, preto Vás prosíme, aby ste zvážili používanie spletaných šnúr
• návštevy počas súťaže sú povolené každý deň od 8:00 hod. maximálne do 20:00 hod (neplatí pre sponzorov preteku a členov výboru MsO SRZ Michalovce – max. do 23:00 hod)
• v priebehu preteku, ako aj po ukončení preteku musia ostať všetky lovné miesta čisté
• zakazuje sa pomoc iných osôb
• feederová technika je zakázaná
• prsačky resp. broďáky je možné používať výlučne na zasakovanie ryby a vybratie zasakovanej ryby
• prsačky resp. broďáky nie je možné používať pri nahadzovaní prútu a pri kŕmení
• zákaz používania člna, zavážacej lode, zakrmovacej lode
• všetky pravidlá a povinnú výbavu bude kontrolovať rozhodca

ZAOBCHÁDZANIE S RYBAMI

• nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa alebo nešetrné zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže – rozhodne organizačný výbor spolu s rozhodcom resp. rozhodcami

• tie družstvá, u ktorých zistíme postupné úmrtie rýb kvôli nešetrnému zaobchádzaniu, budú diskvalifikované a ich body budú zrušené

• uhynuté ryby sa nevážia
POVINNÁ VÝBAVA

• každé družstvo musí mať k dispozícii minimálne 6 ks prechovávacích sakov, pričom do jedného prechovávacieho saku je možné uložiť len jednu rybu
• kaprová podložka – bez kaprovej podložky nebude družstvo pripustené k lovu
• podberák
• 1 ks tyčovej svietiacej bójky
BODOVANIE A VÁŽENIE
• pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný 1 člen zo susedného družstva
• bodovanie a váženie ulovených rýb prevádza rozhodca 3x v dohodnutý čas počas 24hodín. Ulovené ryby treba bezpečne zasakovať až do príchodu rozhodcu. Pokiaľ družstvo bude mať naplnené všetky prechovávacie saky, môže vyzvať rozhodcu k váženiu aj skôr. Pokiaľ by bol ulovený kapor nad 5kg alebo amur nad 60cm – bude rozhodca družstvom vyzvaný k váženiu ihneď.
• zdokumentovať každú rybu s tabuľkou min. jednou fotkou
• ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo do iného sektoru, ak by k tomu prišlo, oba sektory – družstvá sú zo súťaže vylučené
• do súťaže sa započítajú len kapry nad 50cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane)
• víťazom sa stane družstvo s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb
• v prípade rovnosti hmotností rozhoduje väčší počet ulovených rýb, resp. keby bola zhoda aj tu, tak rozhodne najťažšia ulovená ryba
CENY
1. miesto finančná odmena 600€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
2. miesto finančná odmena 400€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
3. miesto finančná odmena 200€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
K cenam vyrazným spôsobom a finančnou hotovosťou prispieva Mesto Michalovce.

najväčšiu bodovaná ryba: pohár + 100 € v hotovosti

4. až po 13. miesto pamätné medaily od MsO SRZ Michalovce

– Finančné odmeny sú garantované len v prípade zápisu a vyplatenia štartovného poplatku všetkých 13 družstiev
– Ak účasť bude nižšia ako 13 družstiev, finančné odmeny sa upravia adekvátne podľa tohto
– Finančná odmena v hodnote 1. – 600 €, 2. – 400 €, 3. – 200 €, najväčšia bodovaná ryba 100 €, sú výhrami zo štartovného poplatku. Pri preberaní výherca podpíše prevzatie na predloženom formulári, ktorý zodpovedné osoby odovzdajú ekonómke MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku
– Celkové vyúčtovanie preteku bude predložené výboru MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

SPONZORI PRETEKU
• rybárska predajňa PETER
• rybárska predajňa H+H
• rybárska predajňa Šupina
• MsO SRZ Michalovce
Propozície schválila Mestská organizácia SRZ Michalovce po konzultácii so zodpovednými a poverenými osobami organizáciou preteku Kaprásky maratón o pohár MsO SRZ Michalovce dňa ……………..
Súčasťou propozícii je:
– mapka vodnej nádrže s rozkreslenými sektormi
– registračný formulár družstva do súťaže