Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Kaprarský maratón na VN Pozdišovce

KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE 2024

PROPOZÍCIE

ÚVOD

Podľa plánu športových podujatí pre rok 2024 usporadúva MsO SRZ Michalovce, pre členov MsO SRZ Michalovce športový rybársky pretek v love kaprov a amurov. Ide o pretek dvoj až trojčlenných kaprárskych družstiev usporadúvaný na VN Pozdišovce.

TERMÍN  KONANIA

 1. 5 – 19. 5. 2024

USPORIADATEĽ  ŠPORTOVÉHO RYBÁRSKEHO PRETEKU

MsO SRZ Michalovce

Mestská organizácia SRZ Michalovce poveruje organizáciou športového rybárskeho preteku Kaprárskeho maratónu o pohár MsO SRZ Michalovce pp. Andreja Semana, Jozefa Kanaloša.

O VODNEJ NÁDRŽI

VN Pozdišovce 4-3710-1-1, vodná plocha s rozlohou 8ha. Nádrž sa nachádza bezprostredne pri obci Pozdišovce, ktorá sa pravidelne dvakrát do roka zarybňuje násadou kapra K3 a inou početnou násadou iných druhov rýb. Na nádrži sa ulovilo množstvo pekných aj kapitálnych úlovkov sumca, amura a kapra. Aj v minulom roku 2023 sa tu ulovilo niekoľko krásnych kaprov s hmotnosťou cez 10kg. Dno nádrže je zväčša pokryté nánosom bahna. Brehy nádrže sú zatrávnené s množstvom kríkov, stromov a vysokým pobrežným vodným porastom. Hĺbka vody záleží od miesta lovu. Hrádza – hlboká voda, zadná časť nádrže – voda plytká s množstvom zatopeného.porastu. Vodná plocha počas konania športových rybárskych pretekov bude rozdelená na dva sektory a to na sektor A a sektor B. V sektore A bude umiestnených 6 štandov, v sektore B bude umiestnených 7 štandov. Jednotlivé sektory a štandy budú vo vode vyznačené.a oddelené.tyčovými.bojkami.

ZÁPIS A REGISTRÁCIA

 • maximálny počet družstiev 13
 • štartovné je 140,- eur za družstvo
 • družstvá sú 2-členné s možnosťou mať k dispozícii asistenta
 • Pozor po prihásení družstva nie je možné meniť členov!To znamená,že ak sa nahlásia iba dvaja členovia družstva ďalšieho(ako asistenta) nieje už možné dodatočne dohlasiť!Ak sa prihlásia traja tak je možné jedného člena odhlásiť.
 • asistent je buď plnohodnotným členom družstva alebo neloviacim členom družstva
 • termín evidencie prihlášok je do dňa 15.3.2024 do 24:00 hod (nehradí sa štartovné)
 • po ukončení prihlasovania družstiev, organizačný výbor spolu s členmi výboru MsO vyberú 13 družstiev, ktoré sa zúčastnia pretekov
 • osoby poverené organizáciou preteku predložia menný zoznam prihlásených družstiev výboru MsO SRZ Michalovce v termíne do 23.3.2023
 • do 1.4.2023 družstvo dostane vyjadrenie ohľadom možnosti štartu na pretekoch v tomto ročníku, resp. či sa družstvo stáva náhradným družstvom
 • štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr do 12dní odo dňa výberu a upovedomenia družstva, že bolo vybrané medzi 13 tímov, ktoré sa zúčastnia pretekov
 • zaplatenie štartovného Vás oprávňuje zúčastniť sa súťaže
 • všetky družstvá budú zaregistrované na preteky až po uhradení štartovného
 • odstúpenie od súťaže, ako aj nezúčastnenie sa preteku – zaplatenú sumu nebude možné vrátiť, táto bude použitá na organizáciu pretekov
 • zaregistrovaní pretekári musia byť držiteľmi platných rybárskych dokladov k rybolovu oprávňujúc ich ich loviť
 • asistent, ktorý by nahrádzal v priebehu súťaže jedného z pretekárov družstva, musí tak isto byť držiteľom platných dokladov k rybolovu
 • všetci členovia družstva musia dovŕšiť v deň začiatku preteku min.18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov nebudú zapísané, zaregistrované na preteky, ani ako asistenti družstva

Prihlášky  prosíme zaslať na e-mailovú adresu : jozef.kanalos@centrum.sk, alebo telefonicky na tel. číslo 0902 578 059.  Bližšie informácie aj na tel. čísle 0907 075 650 – Andrej Seman.

Každé prihlásené družstvo dostane obratom oznámenie o prihlásení – nie o účasti na súťaži. Prosíme pri prihlásení zadať názov tímu, mená účastníkov, prípadne aj meno asistenta a kontakt ( tel. č., e-mail ).
Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné riziko. Zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy neberie organizátor zodpovednosť. Každý účastník preteká na vlastné riziko.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

zraz pretekárov je 16. mája 2024 (štvrtok) o 9:00 hod. na VN Pozdišovce

09:00  – 10:00            otvorenie a losovanie sektorov

10:00  – 14:00            presun na vyžrebované sektory a príprava na preteky

14:00               začiatok preteku, prvé kŕmenie

koniec preteku 19.mája.2024 (nedeľa) o 10:00 hod.
12:30               vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

13:00               záver a ukončenie preteku

PRIEBEH  LOSOVANIA

Podľa poradia zaregistrovania si družstvo bude losovať najprv poradie, v akom si potom následne bude losovať lovné miesto.

PRAVIDLÁ PRETEKU

•    v jednom družstve sa loví na maximálne 4 prúty

 • každý prút môže byť osadený maximálne jedným náväzcom s jedným háčikom
 • požívanie spodovych prútov na zakrmovanie je povolené
 • použitie nahadzovacieho sonaru povolené
 • kŕmenie je povolené iba s boilies, peletami.
 • lov zakázaný na tigrí orech, čo organizátori a rozhodca budú môcť námatkovo kontrolovať kedykoľvek počas pretekov
 • zákaz používania krmítok ako aj olová na to určené a prispôsobené.
 • zákaz obaľovať olovo method mixom,stick mixom ako aj pastou,alebo čím koľvek.
 • zákaz akokoľvek dipovať, boostrovať závažie.
 • pretekár môže lov v priebehu preteku prerušiť a opustiť svoj sektor. V tomto prípade dva prúty musia byť z vody vytiahnuté. Lov sa obmedzuje na jedného pretekára.
 • pokiaľ družstvo má aj asistenta, ktorý vlastní potrebné doklady k rybolovu, tento môže zastúpiť jedného z pretekárov a vykonávať lov za pretekára, ktorý lov prerušil
 • asistent, ktorý nemá potrebné rybárske doklady, nemôže vykonávať lov za pretekára, je neaktívnym členom družstva.To znamená,že nepomáha pri podoberaní úlovku,nekrmí akým koľvek spôsobom(spomb,prak,vrhacia tyč a pod.),nenahadzuje a nezasekáva rybu pri zábere.
 • pretekár, ktorý chce opustiť VN, musí toto nahlásiť organizačnému výboru ( Kanaloš, Seman) a rozhodcovi.
 • pretekár pred návratom na štand sa ohlási u rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu pretekára (napríklad kontrolu auta, príručnej batožiny a pod.)
 • pretekári majú možnosť podania protestu voči porušeniu pravidiel, voči inému družstvu a to u organizačného výboru alebo u rozhodcu, ktorí rozhodnú v čo najkratšom čase
 • podmienky nádrže nevyžadujú silnú zostavu, preto Vás prosíme, aby ste zvážili používanie spletaných šnúr
 • návštevy počas súťaže sú povolené každý deň od 8:00 hod. maximálne do 20:00 hod (neplatí pre sponzorov preteku a členov výboru MsO SRZ Michalovce – max. do 23:00 hod)
 • v priebehu preteku, ako aj po ukončení preteku musia ostať všetky lovné miesta čisté
 • zakazuje sa pomoc iných osôb
 • feederová technika je zakázaná
 • prsačky resp. broďáky je možné používať výlučne na zasakovanie ryby a vybratie zasakovanej ryby
 • prsačky resp. broďáky nie je možné používať pri nahadzovaní prútu a pri kŕmení
 • zákaz používania člna, zavážacej lode, zakrmovacej lode
 • všetky pravidlá a povinnú výbavu bude kontrolovať rozhodca.

ZAOBCHÁDZANIE S  RYBAMI 

 • nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa alebo nešetrné zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže – rozhodne organizačný výbor spolu s rozhodcom resp. rozhodcami
 • tie družstvá, u ktorých zistíme postupné úmrtie rýb kvôli nešetrnému zaobchádzaniu, budú diskvalifikované a ich body budú zrušené
 • uhynuté ryby sa nevážia

POVINNÁ VÝBAVA

 • každé družstvo musí mať k dispozícii minimálne 6 ks prechovávacích sakov, pričom do jedného prechovávacieho saku je možné uložiť len jednu rybu
 • kaprová podložka – bez kaprovej podložky nebude družstvo pripustené k lovu
 • podberák
 • 1 ks tyčovej svietiacej bójky
 • Vážiaca trojnožka

BODOVANIE A VÁŽENIE

 • pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný 1 člen zo susedného družstva
 • bodovanie a váženie ulovených rýb prevádza rozhodca 3x v dohodnutý čas počas 24hodín. Ulovené ryby treba bezpečne zasakovať až do príchodu rozhodcu. Pokiaľ družstvo bude mať naplnené všetky prechovávacie saky, môže vyzvať rozhodcu k váženiu aj skôr. Pokiaľ by bol ulovený kapor nad 5kg alebo amur nad 60cm – bude rozhodca družstvom  vyzvaný k váženiu ihneď.
 • zdokumentovať každú rybu s tabuľkou jednou fotkou
 • ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo do iného sektoru, ak by k tomu prišlo, oba sektory – družstvá sú zo súťaže vylúčené
 • do súťaže sa započítajú len kapry nad 50cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane)
 • víťazom sa stane družstvo s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb
 • v prípade rovnosti hmotností rozhoduje väčší počet ulovených rýb, resp. keby bola zhoda aj tu, tak rozhodne najťažšia ulovená ryba

CENY

 1. miesto finančná odmena 600€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
 2. miesto finančná odmena 400€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
 3. miesto finančná odmena 200€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

najväčšiu bodovaná ryba:  pohár + 100 € v hotovosti

 1. až po 13. miesto pamätné medaily od MsO SRZ Michalovce
 • Finančné odmeny sú garantované len v prípade zápisu a vyplatenia štartovného poplatku všetkých 13 družstiev
 • Ak účasť bude nižšia ako 13 družstiev, finančné odmeny sa upravia adekvátne podľa tohto
 • Finančná odmena v hodnote 1. – 600 €, 2. – 400 €, 3. – 200 €, najväčšia bodovaná ryba 100 €, sú výhrami zo štartovného poplatku. Pri preberaní výherca podpíše prevzatie na predloženom formulári, ktorý zodpovedné osoby odovzdajú ekonómke MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku
 • Celkové vyúčtovanie preteku bude predložené výboru MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

 

SPONZORI  PRETEKU

 • rybárska predajňa H+H
 • MsO SRZ Michalovce

Propozície schválila Mestská organizácia SRZ Michalovce po konzultácii so zodpovednými a poverenými osobami organizáciou preteku Kaprársky maratón o pohár MsO SRZ Michalovce.

Súčasťou propozícii je:

 • mapka vodnej nádrže s zakreslenými sektormi
 • registračný formulár družstva do súťaže