Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

DODATOK K MIESTNEMU RYBÁRSKEMU PORIADKU platí od 1.1.2012 .

DODATOK K MIESTNEMU RYBÁRSKEMU PORIADKU
platí od 1.1.2012 .

 

A, Rozšírenie revírov pre držiteľov miestneho povolenia
1, Laborec č.3 4-1140 -1 -1
Od Krivoštianskeho mosta po cestný most na Sninu v meste Humenné
2, Ondava č.1 4- 1650- 1-1
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa

B, Lovná miera boleňa dravého sa pre revíri Výpustný kanál
4-4140-1-1 a Laborec č.2 4-1130-1-1
zvyšuje na 50 cm.

C, Lov kapra na základe výnimky udelenej MŽP pre roky 2012 až 2014
sa začne od 15.maja na týchto revíroch:
VN Vyšná Rybnica 4 – 3970 -1- 1 ,VN Vinianske jazero 4 – 3900 – 1 -1 ,VN Budkovce I,II 4 – 3260 – 1 -1 , Materiálová jama 4 – 1450 – 1 – 1 , VN Pozdišovce 4 – 3710 – 1 -1 ,VN Kolibabovce 4 – 3490 – 1 -1.