Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Aktív Rybárskej stráže 21.3.2010

Zápis z aktívu Rybárskej stráže – 21.3.2010

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 26 členov RS

                        ospravedlnený – p. Šeketa, Balický, JUDr. Sabadoš, Ondejka, Micak

                        neospravedlnený – p. Kravec,  Kuchta

 

1, Prítomných privítal predseda MsO p. Šaffa

– zhrnul zhruba činnosť RS za rok 2009 a navhrnul niektoré myšlienky
na zlepšenie práce niektorých členov
– upozornil na jednotlivé referáty novovzniknutého výboru,
hlavne na právne záležitosti, tento referát je pomalý nepostradateľným
pre rybársku stráž

– predstavil nového hospodára p. Kačmarského s tým ,
že sa začal predaj povoleniek na rybolov aj v Rybárskom dome

– RS bola upozornená na preukazy mladého rybára ,
kde fotografia musí byť aj pre členov do 6 rokov

– zároveň pozval RS na výpomoc v dňoch 27,28.3.2010,
kedy v rybárskom dome prebehne školenie mladých rybárov.
Je to prvýkrát keď sú pozvané aj detí z okolitých obci.
V apríli absolvujú títo rybári praktickú časť na rybníku Baňa.

– RS informoval p. Šaffa o zložení Disciplinárnej komisie.
predseda p. Pjura, zástupca p. Puskajler, členovia p. Seňko, Hubiňak, Cibík Pavol

–        IV. Rybársky ples je už v predaji – záujemcovia z RS sa musia okamžite nahlásiť

–        Začína sa máj mesiac plný pretekov a veľmi náročný pre RS ,
         účasť ako organizátorov povinná

1.     mája Baňa- pohár primátora mesta Michaloviec pre detí registrované a neregistrované

2.     mája Baňa- súťaž dospelých

8.     mája VN Vinné Jazero- súťaž dospelých jedná udica na ťažko

9.     mája VN Budkovce, VN V. Rybnica – súčasne budú súťaže
        na obidvoch OO

12.7. – Pretek Rybárskej stráže

–        ZEMPLÍNSKY KAPOR 5.9.- 11.9.
p. Šaffa upozornil na obsadenie už v tejto dobe 38 súťažných dvojíc
zároveň predložil mena hlavných rozhodcov po sektoroch,
títo si vyberajú k sebe dvoch rozhodcov, záujemcovia sa musia
dohodnúť s hlavnými na účasti v prípade záujmu

–  13.3. – bola uzatvorená dohoda s MO Veľké Kapušany
    o spoločnom obhospodarovaní, členovia RS boli   upozornený ,
    že tato dohoda neplatí na mŕtve ramena Vysoká n/U a Bajany

–   Dohoda s MO Trebišov ohľadom Ondavy platí
    aj po zvolení nového výboru v Trebišove

–   Dohoda s MsO Humenné bude prejednaná po 28.3.
     Mestská konferencia v Humennom

–   p. Šaffa upozornil RS na nové hosťovačky pre detí – denná 2€,tyždenná 5€

–   upozornil na bezplatné povolenia lepené ako známka,
    ktoré musia byť opečiatkované a podpísané, jedná sa väčšinou
    o členov výborov okolitých organizácii, poprosil členov RS
    o slušné správanie a vystupovanie.

Po týchto základných informáciách odovzdal slovo veliteľovi Rybárskej stráže
p. Hujdičovi Milanovi.

Na úvod veliteľ rybárskej stráže pozdravil svojich členov
a poďakoval im za prácu v roku 2009.

–        vyhodnotil činnosť členov RS a vyzdvihol prácu niektorých členov,

–        vyzdvihol klady ,ale aj nedostatky.

–        za najlepších v roku 2009 vyhodnotil p. Tádiana a p. Gajdoša A.

–        pre tých , ktorí nemohli sa zúčastniť Mestskej konferencie
         prečítal správu o činnosti RS za rok 2009,
         počty kontrol jednotlivých členov a počty zadržaných povoleniek

–        zaoberal sa rozdelením revírov a dôraz kládol na čistotu na týchto revíroch

–        nakoľko p. Balický je nemocný , OO Budkovce sa musí zaoberať kontrolami na Čiernej vode

–        Je naplánovaný rozvrh spoločných kontrol, oznam každý obdrží cez SMS

–        Poprosil členov o účasť na jednotlivých podujatiach usporiadaných MsO,
         buď vytyčovanie trate, stavanie stanov či ako rozhodcovia

–        Konkrétne boli členovia upozornený na alkohol ,
            nadávky členom iných národnosti a správanie pri kontrolách,
           zobratie väčšieho počtu pstruhov / p. Šipoš, Seňko, Čverčko, Pečeňak /

–       za neodovzdanie výkazov z kontrol veliteľ RS
          predloží na najbližší výbor návrh na vylúčenie
          z RS p. Kehl,  Kravec,  Kuchta, Demčak

Diskusia :

–        MUDr. Rudáš – čistota brehov na revíroch MsO
         navrhol rozdať vrecia členom RS

        deň 15.5.2010 vyhlásiť za deň čistoty na revíroch MsO Michalovce
           na každej VN MsO brigádnický referent Ing. Tádian
           zaeviduje spolu s členmi RS každé vrece
           a urči miesto zvozu vriec

–        p. Puskajler potvrdil potrebu týchto brigád

–        p. Cibík – riešiť nečistoty na výpuste

–        p. Balint T. – neporiadok na VN Vinné jazero robia ne rybári

–        p. Čverčko – neporiadok na VN Vinné a kontroly na jazere

–        p. Tegi M. – kontroly na VN Z. Šírava –
         v prípade priestupku je každý člen povinný
         zakročiť, vyplýva mu to zo zákona

–        p. Ing. Kondík – zamerať sa na kontroly kanálov napr. Sobranecký
         upozornil na nezarybňovanie zo strany MO V. Kapušany

         čistotu revírov riešiť disciplinárne

         kontroly na Čiernej vode hlásiť polícii

         každý má pravo kontroly na vodách SRZ

         okamžite vylúčiť členov používajúcich alkohol
         a branie väčšieho počtu rýb

–        p. Seňko- je malo naplánovaných brigád na VN Pozdišovce

         -zvýšiť počet zodp. členov RS na Pozdišovce

         -vysvetlenie obvinení na jeho osobu- tvrdenie proti tvrdeniu

         -prečo bol na konci roka hodnotený kladne aj finančne –

          ak nie je spokojnosť s jeho prácou a pritom je aj členom
          disciplinárnej komisie
         -členovia RS odmietajú isť na spol. kontroly ak vedia ,

          žesa tejto kontroly zučastním aj ja
          dotáz vysvetlili hneď p. Hujdič a p. Cibík

–        p. Demčak – nebol vyzvaný na spoločné kontroly
         výkazy nepredkladal

–        Ing Tádian – ako brigádnický referent vyzval
         všetkých členov na spoluprácu
        a účasť pri udržiavaní poriadku a hlavne dňa 15.5.2010

Nasledovala voľná diskusia a odovzdanie tričiek s nápisom Rybárska stráž,
písacích potrieb a blokov na záznam o previnení.

Boli navrhnutý záujemcovia o prácu v Rybárskej stráži,
títo musia absolvovať zaučenie po dobu jedného roka
a potom sa ukážu ich schopnosti.

Jedná sa o týchto členov :

Jaroslav Šolc Budkovce, Marián Serenče Michalovce, Martin Buksar Sobrance,

Juraj Potucký Sobrance, Stanislav Benda Strážske .                                 

 

Zapísal : p. Sisak Ján